งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ คนไทยไม่ ทอดทิ้งกัน การเงิน การคลัง กว่าจะมีวันนี้ หัวใจความ เป็นมนุษย์ ลดความ เหลื่อมล้ำ ประกาศ เจตนารมณ์ สร้างความ เป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ คนไทยไม่ ทอดทิ้งกัน การเงิน การคลัง กว่าจะมีวันนี้ หัวใจความ เป็นมนุษย์ ลดความ เหลื่อมล้ำ ประกาศ เจตนารมณ์ สร้างความ เป็นธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ คนไทยไม่ ทอดทิ้งกัน การเงิน การคลัง กว่าจะมีวันนี้ หัวใจความ เป็นมนุษย์ ลดความ เหลื่อมล้ำ ประกาศ เจตนารมณ์ สร้างความ เป็นธรรม ต้องช่วยกัน รักษาไว้ ระบบสขภาพ มาตรฐาน เดียว

2 Pre HS- profile 14 Oct.1973 - 1 st Decade of HS : Modernize d profile (2002- 2012) 2 nd Decade of HS : Humaniz ed profile 2012- Health security(HS) profile

3 กว่าจะมี วันนี้ 14 ตุลาคม 2516…… … คุณาปการ ของ คุณหมอ สงวน ทศวรรษ แรก หลักประกัน สุขภาพ : เค้าโครง แห่งการ เปลี่ยนแปลง สู่ระบบใหม่ (2545- 2550) รวมพลัง ขับเคลื่อน สร้างผลงาน ให้เป็นที่ ประจักษ์ ทศวรรษที่ สอง หลักประกั นสุขภาพ : เค้าโครง แห่ง มนุษยธรร ม 2550- 2565 จะต้อง ช่วยกัน รักษาไว้ และส่ง ต่อไปให้ คนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ หลักประกันสุขภาพ โดย คุณหมอประเวศ คุณหมอวิชัย คุณหมอโกมาตร ประวัติศาสตร์ หลักประกันสุขภาพ โดย คุณหมอประเวศ คุณหมอวิชัย คุณหมอโกมาตร

4 การเงิน การคลัง หัว ใจควา มเป็น มนุษย์ คนไทย ไม่ ทอดทิ้ง กัน แกนหมุนหลักประกันสุขภาพที่ ไม่มีวันย้อนกลับ

5 ลัดขั้นตอน /Medical hub ดึงทรัพยากร ร่วมจ่าย / เก็บ 30 บาท /EMCO หา ประโย ชน์ การตั้ง คกก. ฯ ( บอร์ด ) การตั้งคณะอนุกรรมการฯ แทรกแ ซง การตั้งรองเลขาธิการฯ ควบคุมการจัดสรรเงิน บีบ บังคับ ภัยคุกคาม หลักประกันสุขภาพ

6 แสวงหาเพื่อนผนึกกำลัง สร้าง มาตรฐาน เดียวกัน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของ กลุ่มคนรักสุขภาพ

7 ลดความ เหลื่อมล้ำ สร้างความ เป็นธรรม ระบบสุขภาพ มาตรฐานเดียว ทิศทางการขับเคลื่อนของกลุ่ม คนรักสุขภาพ

8 สปสช. ต้อง เป็นอิสระ มุ่งสร้าง มิตรภาพ บำบัด ขยายอาสาสมัคร ให้ครอบคลุม ประกาศเจตนารมณ์กลุ่มคนรัก สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ คนไทยไม่ ทอดทิ้งกัน การเงิน การคลัง กว่าจะมีวันนี้ หัวใจความ เป็นมนุษย์ ลดความ เหลื่อมล้ำ ประกาศ เจตนารมณ์ สร้างความ เป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google