งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและ หน้าที่ของ หัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด. จุดประส งค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและ หน้าที่ของ หัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด. จุดประส งค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและ หน้าที่ของ หัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด

2 จุดประส งค์

3 1. บอก ความหมายและ คุณลักษณะที่ดี ของหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาดได้ 2. อธิบาย บทบาทและหน้าที่ ของหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาดได้ 3. ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

4 ควา มห มา ย นำพา สมาชิก ไปสู่ ความสำ เร็จ แต่งตั้ง ให้เป็นผู้ ตัดสินใจ บังคับ บัญชาได้

5 คุณลักษณะที่ดีของ หัวหน้าหน่วย 1. ความรู้ 2. ความคิดริเริ่ม 3. กล้าหาญ 4. เด็ดขาด 5. แนบเนียน 6. ยุติธรรม

6 คุณลักษณะที่ดีของ หัวหน้าหน่วย ( ต่อ ) 7. ท่าทาง 8. อดทน 9. กระตือรือร้น 10. เห็นอกเห็นใจ 11. ดุลยพินิจ 12. สงบเสงี่ยม

7 คุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหน่วย ( ต่อ ) 13. จงรักภักดี 14. การสังคมดี

8 บทบาท และ หน้าที่ เป็นตัวแทน ปฏิบัติงานและ ช่วยเหลือ ปกครองและ ดูแล เป็นผู้นำและ เสนอแนะ จัดประชุมหน่วย

9 เพลง กาชาดร่วมใจ กาชาดเราหนา ได้มาร่วม อยู่ ต่างคนต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ ทุกอย่าง ต่างช่วยกันทำ ทำไม่เว้น ว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะ เสร็จโดยง่ายดาย


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและ หน้าที่ของ หัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด. จุดประส งค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google