งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

2 จุดประสงค์

3 1. บอกความหมายและคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดได้ 2
1. บอกความหมายและคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดได้ 2. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดได้ 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 นำพาสมาชิกไปสู่ความสำเร็จ แต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสินใจ
ความหมาย นำพาสมาชิกไปสู่ความสำเร็จ แต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสินใจ บังคับบัญชาได้

5 คุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหน่วย
ความรู้ ความคิดริเริ่ม กล้าหาญ เด็ดขาด แนบเนียน ยุติธรรม

6 คุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหน่วย(ต่อ)
7. ท่าทาง อดทน กระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจ ดุลยพินิจ สงบเสงี่ยม

7 คุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหน่วย(ต่อ)
จงรักภักดี การสังคมดี

8 ปฏิบัติงานและช่วยเหลือ
บทบาทและหน้าที่ เป็นตัวแทน ปฏิบัติงานและช่วยเหลือ ปกครองและดูแล เป็นผู้นำและเสนอแนะ จัดประชุมหน่วย

9 เพลง กาชาดร่วมใจ กาชาดเราหนา. ได้มาร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดี
เพลง กาชาดร่วมใจ กาชาดเราหนา ได้มาร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง ต่างช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google