งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Applied Data Mining technique to Diagnosis Classification for ICD - 10 Present by Sasima Monthasuwan Department of Computing Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Applied Data Mining technique to Diagnosis Classification for ICD - 10 Present by Sasima Monthasuwan Department of Computing Silpakorn University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Applied Data Mining technique to Diagnosis Classification for ICD - 10 Present by Sasima Monthasuwan Department of Computing Silpakorn University

2 Content  Introduction  Theory  Research Method  Experimental Result  Conclusion 2

3 Introduction Oa Knee OA knee R Osteoarthritis right knee osteoarthritis 3 AS Ankylosing spondylitis Aortic stenosis C4.5 ( Ex. Diagnosis

4 Introduction ( Cont. ) ? 4

5 Theory 5 หมวดโรค กลุ่มโรคย่อยรหัสตำแหน่งต้น ตำแหน่ง กล้ามเนื้อโครง ร่างที่เกี่ยวข้อง กลุ่มโรคใหญ่

6 Theory ( Cont. ) 6 Ex. รหัส ICD – 10 M10.1 M อยู่ในหมวดโรคระบบกล้ามเนื้อ 10 อยู่ในกลุ่มโรคใหญ่ โรคข้อ กลุ่มโรคย่อย ข้ออักเสบหลายข้อ อยู่ในรหัสตำแหน่งต้น โรคเกาต์.1 ตำแหน่งกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี้ยวข้อง บริเวณไหล่

7 Research Method 1 Domain 2 Design 3 Comparisons 4 Association Rule 7

8 Domain ArthropathiesDorsopathiesSoft tissue disorders M10.1 Idiopathic gout M47.2 Otherb spondylosis with radiculopathy M65.3 Trigger finger M13.0 Polyarthritis, unspecified M48.0 Spinal stenosis M77.0 Medial epicondylitis M17.1 Other primary gonarthrosis M51.1 Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy M77.1 Ganglion M05.9 Seropositive rheumatoid arthritis, unspecified M50.1 Cervical disc disorder with radiculopathy M75.0 Lateral epicondylitis M17.0 Primary gonarthrosis, bilateral M54.5 Low back pain M75.4 Adhesive capsulitis of shoulder M22.4 Chondromalacia patellae M53.2 Spinal instabilities M72.2 Impingement syndrome of shoulder M02.9 Reactive arthropathy, unspecified M49.0 Tuberculosis of spine M67.4 Plantar fascial fibromatosis 8

9 Domain ( Cont. ) 9

10 Design ( Cont. ) Diagnosis START รหัส ICD - 10 จำแนกเพื่อหา site of musculoskeletal involvement จำแนกเพื่อหา Sub category จำแนกเพื่อหา Category จำแนกเพื่อหา Minor category จำแนกเพื่อหารหัส ICD - 10 END 10

11 Comparisons แบบจำ ลอง จำแนกเพื่อหาคุณสมบัติที่ใช้จำแนก แบบที่ 1 Category คำวินิจฉัยที่แยกเป็นคำ แบบที่ 2 Minor category คำวินิจฉัยที่แยกเป็นคำ, Category แบบที่ 3 Sub category คำวินิจฉัยที่แยกเป็นคำ, Category, Minor category แบบที่ 4 Site of musculoskeletal involvement คำวินิจฉัยที่แยกเป็นคำ, Category, Minor category, Sub category แบบที่ 5 รหัส ICD – 10 คำวินิจฉัยที่แยกเป็นคำ, Category, Minor category, Sub category, Site of musculoskeletal involvement 11

12 Comparisons (Cont.) แบบจำลอง อัลกอริทึม ค่าความถูกต้อง ของวิธี C4.5 ( ร้อยละ ) ค่าความถูกต้อง ของวิธี Naïve Bayes ( ร้อยละ ) แบบที่ 1 63.4785.21 แบบที่ 2 56.5275.65 แบบที่ 3 60.8664.34 แบบที่ 4 79.1384.34 แบบที่ 5 98.2689.56 ผลลัพธ์รวม 71.6479.82 12 C4.5 VS Naïve Bayes

13 Association Rule กลุ่มโรคหลัก Arthropathies จะมีกลุ่มโรค ย่อย (“M00-M03”), (“M05 – M14”), (“M15 – M19”), (“M20 – M25” ) กลุ่มโรคหลัก Dorsopathies จะมีกลุ่มโรค ย่อย (“M45 – M49), (“M50 – M54”) กลุ่มโรคหลัก Soft tissue disorders จะมี กลุ่มโรคย่อย (“M65 – M68”), (“M70 – M79”) กลุ่มโรคหลัก Arthropathies จะมีกลุ่มโรค ย่อย (“M00-M03”), (“M05 – M14”), (“M15 – M19”), (“M20 – M25” ) กลุ่มโรคหลัก Dorsopathies จะมีกลุ่มโรค ย่อย (“M45 – M49), (“M50 – M54”) กลุ่มโรคหลัก Soft tissue disorders จะมี กลุ่มโรคย่อย (“M65 – M68”), (“M70 – M79”) 13

14 Experimental Result การจำแนกคำวินิจฉัย เพื่อหารหัส ICD- 10 คำวินิจฉัย ทดสอบ ( ร้อยละ ) ถูกต้อง 56 ไม่ถูกต้อง 44 14

15 Experimental Result (Cont.) การจำแนกคำวินิจฉัย เพื่อหารหัส ICD - 10 ค่าความถูกต้อง ( ร้อยละ ) วิธีการแยกคำวินิจฉัย เป็นคำ 56 วิธีการแยกคำวินิจฉัย เป็นจำนวนตัวอักษร 86 15

16 Experimental Result (Cont.) 16

17 Conclusion แยกคำวินิจฉัยเป็นคำร้อยละ 56 แยกคำวินิจฉัยเป็นตัวอักษรร้อยละ 86 17


ดาวน์โหลด ppt Applied Data Mining technique to Diagnosis Classification for ICD - 10 Present by Sasima Monthasuwan Department of Computing Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google