งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศเบื้องต้น. ยุคโบราญ  การรวมกันเป็นสังคมในบริเวณริมแม่น้ำ เพื่อการดำรง ชีพและคมนาคม แนวคิดเรื่องรัฐ สมัยกรีก 200-300.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศเบื้องต้น. ยุคโบราญ  การรวมกันเป็นสังคมในบริเวณริมแม่น้ำ เพื่อการดำรง ชีพและคมนาคม แนวคิดเรื่องรัฐ สมัยกรีก 200-300."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศเบื้องต้น

2 ยุคโบราญ  การรวมกันเป็นสังคมในบริเวณริมแม่น้ำ เพื่อการดำรง ชีพและคมนาคม แนวคิดเรื่องรัฐ สมัยกรีก 200-300 ปี ก่อนคริสต์ศักราช การใช้ผู้ถือสาส์นระหว่างรัฐ

3  สมัยโรมัน  ระยะแรก เน้นกฎหมายระหว่างประเทศ  350 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

4  กษัตริย์มีความขัดแย่งเรื่องอำนาจกับผู้นำทางศา สนจักร

5  การทำสงครามทางศาสนา

6  สนธิสัญญา Westphalia  ผลสงครามทำให้ Holy Roman Empire  สนธิสัญญาเวสฟาเลีย  ความสัมพันธ์ยุคล่าอาณานิคม

7  สงครามโลกครั้งที่ 1  สงครามโลกครั้งที่ 2

8  สัญญา Kellog Briand Pact  Nato  สงครามเย็น

9 1) ระยะก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น การศึกษาหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ ความสัมพันธ์ 2) ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึง 2 มุ่งศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เกิดขึ้นใหม่ยังมิได้ ทำการศึกษาถึงปัญหาทางการเมือง ที่เป็นการ ก่อให้เกิดสงครามหรือสันติภาพ 3) ระยะศึกษาถึงสถาบันระหว่างประเทศ เช่น ทูต กงสุล กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และดุลยอำนาจระหว่างประเทศ 4) ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน ศึกษาการ พัฒนาการมาเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่การศึกษา กำลัง และอิทธิพลๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม การปรับปรุงข้อ คัดแย้ง การได้มาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์ของ ชาติ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มี อิทธิพลต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

10  ลูเดอวิง วอน เบอร์ทาเลนฟาย (Ludeving Von Bertalanfy) ผู้คิดเรื่อง Isomophism  เดวิด อีสตัน (David Easton)  Conversion Process Outputs   feedbac

11  ทฤษฏีระบบของแคปแลน (Caplan) ระบบโลก ระบบภูมิภาค จะมีอิทธิพลต่อระบบภายในของแต่ ละประเทศไม่มากก็น้อย  ทฤษฏีความเกี่ยวพันของรอสนาว (Rosnau) ปัจจัย ที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ต่างประเทศของแต่ละประเทศ ปัจจัยภายในคือ ผู้นำ กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง มติมหาชน สื่อมวลชน สถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจ มี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

12  มีปัจจัย 2 ชนิดที่เกี่ยวข้องคือ ปัจจัยนำเข้าไปสู่ ตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศและปัจจัยผลิตผลที่ ผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศได้แสดงออกไปสู่ โลกภายนอกโดยมีองค์ประกอบ  ผู้กำหนดนโนบายต่างประเทศ  พลังอำนาจและพลังแสดงอำนาจของ นโยบาย  จุดมุ่งหมายแห่งรัฐ  หลักการของนโยบายต่างประเทศ  สภาพแวดล้อมของนโยบายต่างประเทศ

13  ทธิสัจนิยม (Realism) หรือ อำนาจการเมือง (Power Politic)  ลัทธิสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) จากงานเขียนของ K.N.Waltz เรื่อง ทฤษฏีการเมืองระหว่างประเทศทั้งใน ระดับโครงสร้างและระดับหน่วยประกอบว่ามีทั้งที่ แตกต่างกันและเชื่อมโยงกัน  พหุนิยม (Pluralism)  แนวคิดที่ต่อต้านเกี่ยวกับอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่รัฐ  การแบ่งปันอำนาจระหว่างพรรคต่าง ๆ  สหพันธรัฐนิยม (Federalism) มี 2 ความหมาย  การปกครองมีการแบ่งอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐที่ เป็นสมาชิกของสหพันธ์รัฐ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนทางที่จะนำไปสู่การรวมเป็นอันเห นึ่งอันเดียวกันระหว่างรัฐอธิปไตยต่าง ๆ

14  ทฤษฏีระบอบ (Regime theory)  ลัทธิทุนนิยม (Capitalism) จากแนวคิดของ อาดัมสมิธ (Adam Smith)  เฮอร์เบิร์ สเปนเซอร์ “ ผู้เข้มแข็งที่สุดเท่านั้น จะอยู่รอด ”  ปัจจุบันแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ได้เน้นความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ประเด็น ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงและ สวัสดิการ

15 ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น มี หลักเกณฑ์สำคัญที่จะใช้ในการศึกษาได้หลาย หลักเกณฑ์ด้วยกัน แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะหา หลักเกณฑ์เพื่อทำความเข้าใจหรืออธิบายต่อ ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ กิจกรรมระหว่างประเทศ ที่มีการเคลื่อนไหวและ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพิ่มความสับสน มากมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิต ของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึง ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลในฐานะผู้ กำหนดนโยบายระหว่างประเทศของรัฐ อาจแบ่ง หลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย ระหว่างประเทศ ได้ ดังนี้ 1. อำนาจ 2. การใช้ทฤษฎีที่เป็นระบบ

16


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศเบื้องต้น. ยุคโบราญ  การรวมกันเป็นสังคมในบริเวณริมแม่น้ำ เพื่อการดำรง ชีพและคมนาคม แนวคิดเรื่องรัฐ สมัยกรีก 200-300.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google