งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากระบวนการ คิด ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากระบวนการ คิด ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักงาน กศน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากระบวนการ คิด ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.

2 “ ฆเฏสิ ฆเฏสิ กึ กรเณ ฆเฏสิ อหํ ปิตํ ชานามิ ชานามิ ”

3 สิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ การคิดเชิงระบบ การคิดเกี่ยวกับตัวเราเอง การคิดเชิงวิภาษวิธี คิดเป็น

4 การคิดเชิงระบบ การมองอย่างองค์รวม ทุกสิ่งทุกอย่างใน โลกนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ระบบต่างๆ จะมีระบบย่อยของมันเอง – ระบบอินทรีย์ – ระบบกลไก – ระบบสังคม ระบบเปิด และ ระบบปิด มีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมต่างกัน ระบบมีขอบเขตของตนเอง

5 การคิดเชิงระบบ ( ต่อ ) ผลรวมของสิ่งที่รวมกันมีค่ามากกว่า จำนวนรวมกันของสิ่งนั้นๆ ระบบใดๆก็ตามย่อมมีความสันพันธ์กัน โดยการเปิดรับ “ พลังงาน ” ของแต่ละ ระบบ ระบบจะจัดการตัวเองโดยการปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อม

6 ระบบคิดแบบแข็งตัว Hard system thinking โลกที่สลับซับซ้อนนั้น สามารถมองเป็น แบบจำลองที่ชัดเจนได้ มุ่งบรรลุเป้าหมาย โลกนี้สามารถจัดการ “ สยบปัญหา ” ได้ มีสูตรสำเร็จในการจัดการสิ่งต่างๆ ผู้มีเทคโนโลยีคือผู้ที่มีอำนาจในการ จัดการทั้งมวล

7 ระบบคิดแบบยืดหยุ่น Soft system thinking มุ่งเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ด้วยวิธีคิดเชิง ระบบ การเรียนรู้ประเด็น ปัญหา เป็น สิ่งประดิษฐ์ทางความคิด ไม่มีสูตรสำเร็จ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ คน เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ไม่มีคำตอบสุดท้าย และคำถามไม่เคย จบสิ้น

8 การคิดเกี่ยวกับตัวเราเอง จงตอบคำถามที่วิทยากรถามทีละคำถาม คำตอบทุกคำตอบ ท่านรู้คนเดียวว่า ถูกต้องมากน้อยเพียงใด พร้อม หรือ ยัง ?

9 การคิดเชิงวิภาษวิธี Dialectic Thesis Antithesis Synthesis

10 กิจกรรมกลุ่ม จงเลือก ข่าว ที่กลุ่มสนใจ ๑ ข่าว แล้ว ช่วยกันคิดเชิงวิภาษวิธี

11 คิดด้วยตัวเอง จงคิดเชิงวิภาษวิธี เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้

12 คิดเป็น นัยทางประวัติศาสตร์ของคิดเป็น หลักการของคิดเป็น กระบวนการคิดแบบคิดเป็น

13 นัยทางประวัติศาสตร์ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ ผู้ให้กำเนิด “ คิด เป็น ” พัฒนาการสู่เป้าหมายของการศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ เป้าหมายของการศึกษาไทย เอกลักษณ์ กศน. ไทย สะท้อนแนวคิดของปรัชญาตะวันออก

14 หลักการของคิดเป็น มนุษย์ต้องการความสุข ความสุขของแต่ละคนนั้นต่างกันเพราะ พื้นฐานและสภาพแวดล้อมของแต่ละคน ต่างกัน ความสุขเกิดขึ้นได้ เพราะมนุษย์สามารถ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ การที่จะปรับตัวได้ ต้องใช้การตัดสินใจที่ เหมาะสมที่สุด การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลรอบด้าน

15 การตัดสินใจแบบคิดเป็น สังคม วิชาการ ตนเอง

16 การฝึกให้เป็นคนคิดเป็น ใช้กรณีตัวอย่างเป็นแรงจูงใจให้คิด – กรณีตัวอย่างจากอดีต – กรณีตัวอย่างจากเหตุการณ์ปัจจุบัน – กรณีตัวอย่างที่สมมุติขึ้น ใช้ประเด็นปลายเปิดเป็นวิธีการให้ อภิปราย

17 ฝึกคิดเป็น จงฟังกรณีตัวอย่างที่เล่าให้ฟัง อย่าง ตั้งใจ ประเด็นปลายเปิด “ ถ้าเป็นท่าน ท่านจะ ทำอย่างไร ” จงใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยกันคิด

18 ท่านเป็นคนคิดเป็นหรือไม่ เพราะอะไร ใช้กระบวนการกลุ่มช่วยกันคิด

19 คนคิดเป็น คนคิดเป็นนั้นดูเด่นนักหนา แก้ปัญหาชีวิตพาสุขสันติ์ ชีวิตนี้ทำความดีทุกๆวัน อยู่รวมกันในสังคมสุขสมเอย

20 คิดดี พูดดี ทำดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากระบวนการ คิด ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google