งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจูงใจ Motivation ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจูงใจ Motivation ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจูงใจ Motivation ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2 ทำอย่างไร แมวจึงจะเดินไปข้างหน้า
แมวเหมียว 1.ร้องเรียกเหมียว ๆ 2.ใช้ปลาย่างมาล่อ 3.เข้ามาอุ้มตัวไป 4.เอาตัวเมียมาล่อ 5.ดึงหาง 6.เอาไม้ไล่ตี 7.ใช้เท้าเตะ วิธีไหน ? ดีที่สุด ทำอย่างไร แมวจึงจะเดินไปข้างหน้า

3 เป็นมนุษย์สุดดีก็ที่ลิ้น ดีกว่าสินทรัพย์ใดอันไพศาล
เขาทำชอบปลอบให้น้ำใจชื่น จึงเริงรื่นรักแรงไม่แหนงหนี แม้ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง คำบุราณท่านว่าเหล็ก แข็งกระด้าง เอาเงินง้างอ่อนตามความประสงค์ จงทราบไว้ใต้ละอองทั้งสององค์ อุตส่าห์ทรงสืบสร้างทางไมตรี เป็นมนุษย์สุดดีก็ที่ลิ้น ดีกว่าสินทรัพย์ใดอันไพศาล ทรัพย์มีสิ้นลิ้นมิสูญสมบูรณ์กาล คนชำนาญใช้ลิ้นหากินเป็น สุนทรภู่ : เพลงยาวถวายโอวาท

4 โคนันทิวิสาล : การจูงใจ
ไอ้โคโง่ โคขี้เกียจ จงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ โคนันทิวิสาล ลูกรัก จงลากเกวียนไปด้วยเถิด

5 MOTIVATION การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อให้เกิดความเต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทิศกายและใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานโดยได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานนั้น ๆ (ไพลิน ผ่องใส : 2536)

6 Motivation แนวคิด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหาร เป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของงาน

7 การพัฒนาตนเอง เพื่อการจูงใจผู้อื่น
1. การสร้างความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ 2. การให้ผลตอบแทนในพฤติกรรมเชิงบวก 3. การให้ข้อติชมเชิงสร้างสรรค์ 4. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 5. การเป็นตัวอย่างที่ดี 6. การให้ความสนใจผู้อื่น 7. การร่วมกันตัดสินใจ

8 คนเราต้องการอะไรจากงาน
ความพึงพอใจ คนเราต้องการอะไรจากงาน ความสุข ผลงาน สิ่งตอบแทน ความไม่พึงพอใจ

9 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) หมายถึง ภาวะอารมณ์ทางบวกที่มีต่องานที่ทำ ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ในผลงานของบุคคล หรือเป็นผลจากการประเมินประสบการณ์ในงาน และความสามารถสนองความต้องการของบุคคลในงานนั้น (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ : 2529)

10 ผล ของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน 1.การขาดงาน 2.การลาออกจากงาน
3.การเป็นขโมย 4.ระดับของผลผลิต 5.สุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีอายุยืน

11 1.ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) 2.ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors)
ได้คน : มิตรสัมพันธ์ ผู้ตาม : พึงพอใจ ผู้บริหาร งาน : สำเร็จ ได้งาน : กิจสัมพันธ์

12


ดาวน์โหลด ppt การจูงใจ Motivation ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google