งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Motivatio n.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Motivatio n."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Motivatio n

2 ทำอย่างไร แมวจึงจะเดินไปข้างหน้า 1.ร้องเรียกเหมียว ๆ 2.ใช้ปลาย่างมาล่อ 3.เข้ามาอุ้มตัวไป 4.เอาตัวเมียมาล่อ 5.ดึงหาง 6.เอาไม้ไล่ตี 7.ใช้เท้าเตะ วิธีไหน ? ดีที่สุด

3 เขาทำชอบปลอบให้น้ำใจชื่น จึงเริงรื่นรักแรงไม่แหนงหนี แม้ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง เป็นมนุษย์สุดดีก็ที่ลิ้นดีกว่าสินทรัพย์ใดอันไพศาลทรัพย์มีสิ้นลิ้นมิสูญสมบูรณ์กาลคนชำนาญใช้ลิ้นหากินเป็น สุนทรภู่ : เพลงยาวถวายโอวาท คำบุราณท่านว่าเหล็ก แข็งกระด้าง เอาเงินง้างอ่อนตามความประสงค์ จงทราบไว้ใต้ละอองทั้งสององค์ อุตส่าห์ทรงสืบสร้างทางไมตรี

4 โคนันทิวิสาล : การจูงใจ ไอ้โคโง่ โคขี้เกียจ จงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ โคนันทิวิสาล ลูกรัก จงลากเกวียนไปด้วยเถิด

5 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อให้เกิด ความเต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทิศกายและใจในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานโดยได้รับรางวัล เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานนั้น ๆ (ไพลิน ผ่องใส : 2536)

6 เป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของงาน เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหาร Motivation

7 การพัฒนาตนเอง เพื่อการจูงใจผู้อื่น 1. การสร้างความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ 4. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 5. การเป็นตัวอย่างที่ดี 6. การให้ความสนใจผู้อื่น 2. การให้ผลตอบแทนในพฤติกรรมเชิงบวก 7. การร่วมกันตัดสินใจ 3. การให้ข้อติชมเชิงสร้างสรรค์

8 คนเราต้องการ อะไรจากงาน ความสุข ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ สิ่งตอบแทน ผลงาน

9 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) หมายถึง ภาวะ อารมณ์ทางบวกที่มีต่องานที่ทำ ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ใน ผลงานของบุคคล หรือเป็นผลจากการประเมินประสบการณ์ใน งาน และความสามารถสนองความต้องการของบุคคลในงาน นั้น (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ : 2529)

10 ของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน 1. การขาดงาน 2. การลาออกจากงาน 4. ระดับของผลผลิต 5. สุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีอายุยืน 3. การเป็นขโมย ผล

11 2.ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) 1.ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ผู้บริหาร ได้คน : มิตรสัมพันธ์ ได้งาน : กิจสัมพันธ์ งาน : สำเร็จ ผู้ตาม : พึงพอใจ

12


ดาวน์โหลด ppt ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Motivatio n.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google