งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้า โครงวิทยานิพนธ์ 1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัย เป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้กรรมการสาขา อนุมัติหัวข้อวิจัย 3. สาขาจะจัดประธานควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้า โครงวิทยานิพนธ์ 1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัย เป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้กรรมการสาขา อนุมัติหัวข้อวิจัย 3. สาขาจะจัดประธานควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้า โครงวิทยานิพนธ์ 1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัย เป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้กรรมการสาขา อนุมัติหัวข้อวิจัย 3. สาขาจะจัดประธานควบคุม วิทยานิพนธ์ให้ตามหัวข้อ 4. นักศึกษาขอแต่งตั้ง กก. ควบคุม วิทยานิพนธ์ 2-3 ท่าน 5. นักศึกษาเสนอขอสอบป้องกันต่อ กรรมการควบคุมฯ 6. นักศึกษายื่นต่อบัณฑิตฯเพื่อขอ สอบป้องกันฯ พร้อมเสนอบุคคลภายนอก 1 ท่าน เป็นประธานสอบ พร้อมเสนอบุคคลภายนอก 1 ท่าน เป็นประธานสอบ

2 ขั้นตอนการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ 1. นักศึกษาเสนอขอสอบป้องกันต่อ กรรมการควบคุมฯ 2. นักศึกษาเสนอบุคคลภายนอกเพื่อ เสนอบัณฑิต วิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ วิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ 3. นักศึกษายื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยขอ สอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์

3 ขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อ วิทยานิพนธ์ 1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัย เป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้อาจารย์กฤษดา ตรวจสอบกรอบ ความคิดในชั้นเรียน ความคิดในชั้นเรียน 3. นักศึกษาทดลองนำเสนอในชั้น เรียน 4. สาขาจัดให้นำเสนอและวิพากษ์ หัวข้อ 1 ครั้ง 5. สาขาจัดประธานควบคุม วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา

4 แผนการทำกิจกรรม 1. นักศึกษาจัดทำเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาพบอาจารย์ 1 ครั้ง ประมาณ 40 นาที เพื่อสอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ เพื่อสอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ 3. นักศึกษาทดลองนำเสนองานวิจัย ในชั้นเรียน 1 ครั้ง เวลา 20 นาที ด้วย powerpoint เวลา 20 นาที ด้วย powerpoint 4. นักศึกษาปรับปรุงและนำไปเสนอ ต่อกรรมการสาขา

5 เกณฑ์การประเมิน โครงการวิจัย 1. อยู่ในขอบเขตของสาขาวิชา QM 2. มีขนาดเทียบได้กับ 2 ชุดวิชาเป็น อย่างน้อย 3. ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการ ที่มีการทดลองในหน่วยงานจริง 4. ผู้วิจัยสามารถควบคุมกิจกรรม วิจัยของตนเองได้

6 แผนการปฎิบัติงาน Week4-5-6 นศ. พบอาจารย์รายบุคคล 40 นาที วันพุธและวัน พฤหัสบดี วันพุธและวัน พฤหัสบดี ( จองตารางเวลาได้ ) ( จองตารางเวลาได้ ) Week7-8-9 นศ. นำเสนอโครงการวิจัย 3 บท ใน Week7-8-9 นศ. นำเสนอโครงการวิจัย 3 บท ใน ห้องเรียนด้วย powerpoint ห้องเรียนด้วย powerpoint คนละ 20 นาที คนละ 20 นาที วันอาทิตย์บ่าย วันอาทิตย์บ่าย

7 แผนการปฎิบัติงาน Week10 12 มค. 50 ส่งเอกสารวิจัย 3 บท Week10 12 มค. 50 ส่งเอกสารวิจัย 3 บท Week12 ไปสัมมนาที่ต่างจังหวัด 1 ครั้ง Week12 ไปสัมมนาที่ต่างจังหวัด 1 ครั้ง 2 วัน 1 คืน 2 วัน 1 คืน (22-23 มกราคม 50) (22-23 มกราคม 50)

8 website ของชุดวิชานี้ http://gotoknow.org/planet/qmthesis


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้า โครงวิทยานิพนธ์ 1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัย เป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้กรรมการสาขา อนุมัติหัวข้อวิจัย 3. สาขาจะจัดประธานควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google