งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัยเป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้กรรมการสาขาอนุมัติหัวข้อวิจัย 3.สาขาจะจัดประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ตามหัวข้อ 4.นักศึกษาขอแต่งตั้ง กก.ควบคุมวิทยานิพนธ์2-3ท่าน 5.นักศึกษาเสนอขอสอบป้องกันต่อกรรมการควบคุมฯ 6.นักศึกษายื่นต่อบัณฑิตฯเพื่อขอสอบป้องกันฯ พร้อมเสนอบุคคลภายนอก1ท่านเป็นประธานสอบ

2 ขั้นตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
1.นักศึกษาเสนอขอสอบป้องกันต่อกรรมการควบคุมฯ 2.นักศึกษาเสนอบุคคลภายนอกเพื่อเสนอบัณฑิต วิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ 3.นักศึกษายื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยขอสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์

3 ขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษาจัดทำเค้าโครงการวิจัยเป็นเอกสาร 3 บท 2. นักศึกษาเสนอให้อาจารย์กฤษดาตรวจสอบกรอบ ความคิดในชั้นเรียน 3. นักศึกษาทดลองนำเสนอในชั้นเรียน 4. สาขาจัดให้นำเสนอและวิพากษ์หัวข้อ 1ครั้ง 5.สาขาจัดประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา

4 แผนการทำกิจกรรม 1. นักศึกษาจัดทำเอกสาร 3 บท
2. นักศึกษาพบอาจารย์ 1 ครั้ง ประมาณ 40 นาที เพื่อสอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ 3. นักศึกษาทดลองนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 1ครั้ง เวลา 20 นาที ด้วย powerpoint 4. นักศึกษาปรับปรุงและนำไปเสนอต่อกรรมการสาขา

5 เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย
1.อยู่ในขอบเขตของสาขาวิชา QM 2.มีขนาดเทียบได้กับ2ชุดวิชาเป็นอย่างน้อย 3.ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการที่มีการทดลองในหน่วยงานจริง 4.ผู้วิจัยสามารถควบคุมกิจกรรมวิจัยของตนเองได้

6 แผนการปฎิบัติงาน Week4-5-6 นศ.พบอาจารย์รายบุคคล 40 นาที
วันพุธและวันพฤหัสบดี (จองตารางเวลาได้) Week7-8-9 นศ.นำเสนอโครงการวิจัย 3 บท ใน ห้องเรียนด้วย powerpoint คนละ 20 นาที วันอาทิตย์บ่าย

7 แผนการปฎิบัติงาน Week10 12 มค. 50 ส่งเอกสารวิจัย 3 บท
2 วัน 1 คืน (22-23 มกราคม 50)

8 websiteของชุดวิชานี้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google