งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสุธะนะ พามนตรี ครู ค. ศ. ๓ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จุฬาภรณ์เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสุธะนะ พามนตรี ครู ค. ศ. ๓ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จุฬาภรณ์เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูสุธะนะ พามนตรี ครู ค. ศ. ๓ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จุฬาภรณ์เลย

3 จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของคำไทย ที่มาจากภาษาเขมรได้ จำแนกคำเขมรที่อยู่ใน ประโยคได้ นำคำเขมรมาแต่งประโยคได้

4 ลักษณะของคำไทยที่มา จากภาษาเขมร ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ ใช้ตัวควบกล้ำ และ อักษรนำ ใช้เป็นคำราชาศัพท์ มักขึ้นต้นด้วย บัง บัน บรร เป็นคำแผลง

5 คำ เขม ร หลักในการสังเกตว่า เป็นคำเขมร 1. เขลา 2. สรง 3. ตำรวจ 4. บรรจง 5. เสน่ง 6. เสวย 7. ขวนขวาย 8. ฉนำ 9. โปรด 10. ชำรุด เป็นอักษรควบกล้ำ เป็นคำราชาศัพท์ เป็นคำแผลง เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย “ บรร ” เป็นคำยกเว้นที่ใส่ วรรณยุกต์เอก เป็นคำราชาศัพท์ เป็นคำควบกล้ำ เป็นอักษรนำ เป็นคำราชาศัพท์ เป็นคำแผลง

6 คำเดิม คำที่ แผลงแล้ว คำเดิม คำที่ แผลงแล้ว 1. เกิด 2. กฎ 3. ชะ 4. ครบ 5. จ่าย 6. แจก 7. ชาญ 8. ทรุด กำเนิด กำหนด ชำระ คำรบ จำหน่าย จำแนก ชำนาญ ชำรุด

7 คำเดิม คำ ที่แผลงแล้ว คำเดิม คำ ที่แผลงแล้ว 9. ตรง 10. เดิน 11. ตริ 12. ทบ 13. เทียบ ดำรง ดำเนิน ดำริ ทำนบ ทำเนียบ

8 จับกลุ่มคำเขมรตาม หลัก หลักการสังเกตคำเขมร โขลน เสด็จ กำเนิด บำบวง บังอาจ บันดาล บำนาญ กำหนด เสวย กราน ถวาย โตนด บันเทิง บันทึก ทวาร คำนับ บรรจง ฉลอง ขนอง ฉนำ สรง บังคับ ตำรา ฉนาก ขยำ บำเพ็ญ ทำนบ โปรด โปรด เพลา บรรจุ บรรจบ บรรทุก จำแนก บังควร

9 จำแนกตามหลักสังเกต คำเขมรได้ดังนี้ โขลนกราน เสด็จ เสวย ขนอง สรง โปรด เพลา กำเนิด คำนับ กำหนด ตำรา ทำนบ จำแนก ทำนบ จำแนก บำบวง บำนาญ บำเพ็ญ บำนาญ บำเพ็ญ บังอาจ บังคับ บังควร บันดาล บันเทิง บันทึก บรรจบ บรรจง บรรลุ บรรจง บรรลุ บรรทุก บรรทุก

10 เขียนบันทึกตรงบันทัดหัดไว้หนู ฝึกให้คล่องลองดำริตริตรองดู ผิดเป็นครูสังเกตแบบให้แยบยล มีคำเขมร 6 คำ คือ บันทึก บรรทัด ดำริ ตริ ตรอง ยล

11 นักเรียนคิดว่าเหตุใด ภาษาเขมรจึงเข้ามา ปะปนอยู่ในภาษาไทย เรารับคำเขมรเข้ามาใช้เป็น คำราชาศัพท์ การติดต่อสัมพันธ์กันในฐานะ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง การรับประเพณีบางอย่าง

12 ……..1. ถ้าเราจะรักษาเอกลักษณ์ของไทยต้องใช้แต่คำไทยแท้เท่านั้น ……..2. คำเขมรไม่นิยมใช้รูปวรรณยุกต์ ……..3. เรารับคำเขมรเข้ามาใช้เป็นคำราชาศัพท์ ……..4. คำว่า “ ขวนขวาย ” เป็นคำเขมร ……..5. คำว่า “ เนตร ” เป็นคำเขมร ……..6. คำภาษาเขมรนิยมใช้ “ อำ ” นำหน้า ……..7. คำว่าฉลองเป็นคำเขมรเพราะใช้อักษรนำ ……..8. คำเขมรมักเป็นคำราชาศัพท์ เช่น พระพักตร์ ……..9. บำเพ็ญ บำรุง บำบัด ล้วนเป็นภาษาเขมร …….10. กราน ฉลาด ฉลาก เป็นคำเขมร

13 2. ทำนบ ทำเนียบ ทำเล ทำนูล ( บอก ) 3. บำราศ ชำรุด สำอาง บำบวง 4. อำมหิต อำนาจ กำหนด คำรบ 5. เสน่ง เขม่า ขยะ ขมีขมัน 1. เขลา ทวาร ตรี ขวนขวาย ตรี ทำเล สำอาง อำมหิต ขยะ

14 7. บรรทุก บรรพต บรรทม บรรทัด 6. บันทึก บันดาล บันเทิง บัณเฑาะก์ 8. บังอาจ บังคับ บังสุกุล บังควร 9. บัณฑิต บันดล บันดาล บันเทิง 10. โปรด เพลา ขนอง เกศ บัณเฑาะก์ บรรพต บังสุกุล บัณฑิต เกศ

15 เรียบเรียงประโยค ต่อไปนี้ ในการประชุม สยามบรมราชกุมารี ไป ทรงเป็นประธาน เสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะกรรมการสภากาชาด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ สภากาชาด สมเด็จ เสด็จดำเนินทรง

16 เขาเป็นคนขยันจึงขวนขวายหา ความรู้อย่างขมีขมัน ขมีขมัน ขวนขวาย ฉนำ ฉบัง ฉนำแปลว่าปี ส่วนฉบังเป็นชื่อของกาพย์ชนิดหนึ่ง บำเพ็ญ บรรเจิด คำที่บำเพ็ญบุญบารมี ชีวิตย่อมบรรเจิด โตนด ถวาย ชาวสวนนำน้ำตาลโตนด ไปถวายพระเจ้าอยู่หัว

17 คนสมัยใหม่ต้องสมองดี สมัย สมอง บรรจุ บังคับ เขาถูกบังคับให้บรรจุน้ำลงในถัง บำนาญ บันเทิง ข้าราชการบำนาญได้รับความบันเทิงจากกิจกรรมที่จัดให้ ทำนบ ดำรง ดำรงเป็นคนสร้างทำนบกั้นน้ำ


ดาวน์โหลด ppt ครูสุธะนะ พามนตรี ครู ค. ศ. ๓ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จุฬาภรณ์เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google