งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ค.ศ.๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณ์เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ค.ศ.๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณ์เลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครู ค.ศ.๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณ์เลย
ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาเขมร ครูสุธะนะ พามนตรี ครู ค.ศ.๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณ์เลย

2 จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของคำไทยที่มาจากภาษาเขมรได้
จำแนกคำเขมรที่อยู่ในประโยคได้ นำคำเขมรมาแต่งประโยคได้

3 ลักษณะของคำไทยที่มาจากภาษาเขมร
ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ ใช้ตัวควบกล้ำ และอักษรนำ ใช้เป็นคำราชาศัพท์ มักขึ้นต้นด้วย บัง บัน บรร เป็นคำแผลง

4 หลักในการสังเกตว่าเป็นคำเขมร
1. เขลา 2. สรง 3. ตำรวจ 4. บรรจง 5. เสน่ง 6. เสวย 7. ขวนขวาย 8. ฉนำ 9. โปรด 10. ชำรุด เป็นอักษรควบกล้ำ เป็นคำราชาศัพท์ เป็นคำแผลง เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย “บรร” เป็นคำยกเว้นที่ใส่วรรณยุกต์เอก เป็นคำควบกล้ำ เป็นอักษรนำ

5 คำเดิม คำที่แผลงแล้ว กำเนิด 1. เกิด กำหนด 2. กฎ ชำระ 3. ชะ คำรบ 4. ครบ
คำเดิม คำที่แผลงแล้ว กำเนิด กำหนด ชำระ คำรบ จำหน่าย จำแนก ชำนาญ ชำรุด 1. เกิด 2. กฎ 3. ชะ 4. ครบ 5. จ่าย 6. แจก 7. ชาญ 8. ทรุด

6 คำเดิม คำที่แผลงแล้ว ดำรง 9. ตรง ดำเนิน 10. เดิน ดำริ 11. ตริ ทำนบ
คำเดิม คำที่แผลงแล้ว ดำรง ดำเนิน ดำริ ทำนบ ทำเนียบ 9. ตรง 10. เดิน 11. ตริ 12. ทบ 13. เทียบ

7 จับกลุ่มคำเขมรตามหลักการสังเกตคำเขมร
โขลน เสด็จ กำเนิด บำบวง บังอาจ บันดาล บำนาญ กำหนด เสวย กราน ถวาย โตนด บันเทิง บันทึก ทวาร คำนับ บรรจง ฉลอง ขนอง ฉนำ สรง บังคับ ตำรา ฉนาก ขยำ บำเพ็ญ ทำนบ โปรด โปรด เพลา บรรจุ บรรจบ บรรทุก จำแนก บังควร

8 จำแนกตามหลักสังเกตคำเขมรได้ดังนี้
เป็นอักษรควบ คำราชาศัพท์ เสด็จ เสวย ขนอง สรง โปรด เพลา คำแผลง กำเนิด คำนับ กำหนด ตำรา ทำนบ จำแนก โขลน กราน ใข้ บัง นำหน้า บังอาจ บังคับ บังควร ใข้ บัน นำหน้า ใข้ บำ นำหน้า บันดาล บันเทิง บันทึก บำบวง บำนาญ บำเพ็ญ บรรจบ บรรจง บรรลุ บรรทุก ใข้ บรร นำหน้า

9 ข้อความต่อไปนี้มีคำเขมรกี่คำ
เขียนบันทึกตรงบันทัดหัดไว้หนู ฝึกให้คล่องลองดำริตริตรองดู ผิดเป็นครูสังเกตแบบให้แยบยล เฉลย มีคำเขมร 6 คำ คือ บันทึก บรรทัด ดำริ ตริ ตรอง ยล

10 นักเรียนคิดว่าเหตุใดภาษาเขมรจึงเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย
เรารับคำเขมรเข้ามาใช้เป็นคำราชาศัพท์ การติดต่อสัมพันธ์กันในฐานะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง การรับประเพณีบางอย่าง

11 ทดสอบ ……..1. ถ้าเราจะรักษาเอกลักษณ์ของไทยต้องใช้แต่คำไทยแท้เท่านั้น
……..1. ถ้าเราจะรักษาเอกลักษณ์ของไทยต้องใช้แต่คำไทยแท้เท่านั้น ……..2. คำเขมรไม่นิยมใช้รูปวรรณยุกต์ ……..3. เรารับคำเขมรเข้ามาใช้เป็นคำราชาศัพท์ ……..4. คำว่า “ขวนขวาย” เป็นคำเขมร ……..5. คำว่า “เนตร” เป็นคำเขมร ……..6. คำภาษาเขมรนิยมใช้ “อำ” นำหน้า ……..7. คำว่าฉลองเป็นคำเขมรเพราะใช้อักษรนำ ……..8. คำเขมรมักเป็นคำราชาศัพท์ เช่น พระพักตร์ ……..9. บำเพ็ญ บำรุง บำบัด ล้วนเป็นภาษาเขมร …….10. กราน ฉลาด ฉลาก เป็นคำเขมร

12 ขีดเส้นใต้คำที่ไม่ใช่คำเขมร
1. เขลา ทวาร ตรี ขวนขวาย ตรี 2. ทำนบ ทำเนียบ ทำเล ทำนูล(บอก) ทำเล 3. บำราศ ชำรุด สำอาง บำบวง สำอาง 4. อำมหิต อำนาจ กำหนด คำรบ อำมหิต 5. เสน่ง เขม่า ขยะ ขมีขมัน ขยะ

13 ขีดเส้นใต้คำที่ไม่ใช่คำเขมร
6. บันทึก บันดาล บันเทิง บัณเฑาะก์ บัณเฑาะก์ 7. บรรทุก บรรพต บรรทม บรรทัด บรรพต 8. บังอาจ บังคับ บังสุกุล บังควร บังสุกุล 9. บัณฑิต บันดล บันดาล บันเทิง บัณฑิต 10. โปรด เพลา ขนอง เกศ เกศ

14 เรียบเรียงประโยคต่อไปนี้
ในการประชุม สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเป็นประธาน เสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะกรรมการสภากาชาด เฉลย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาด สมเด็จ เสด็จ ดำเนิน ทรง มีคำเขมรคือ

15 แต่งประโยคจากคำเขมรต่อไปนี้
ขมีขมัน ขวนขวาย เขาเป็นคนขยันจึงขวนขวายหาความรู้อย่างขมีขมัน ฉนำ ฉบัง ฉนำแปลว่าปี ส่วนฉบังเป็นชื่อของกาพย์ชนิดหนึ่ง บำเพ็ญ บรรเจิด คำที่บำเพ็ญบุญบารมี ชีวิตย่อมบรรเจิด โตนด ถวาย ชาวสวนนำน้ำตาลโตนด ไปถวายพระเจ้าอยู่หัว

16 แต่งประโยคจากคำเขมรต่อไปนี้
สมัย สมอง คนสมัยใหม่ต้องสมองดี บรรจุ บังคับ เขาถูกบังคับให้บรรจุน้ำลงในถัง บำนาญ บันเทิง ข้าราชการบำนาญได้รับความบันเทิงจากกิจกรรมที่จัดให้ ทำนบ ดำรง ดำรงเป็นคนสร้างทำนบกั้นน้ำ


ดาวน์โหลด ppt ครู ค.ศ.๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณ์เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google