งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์ (Paradigm) มานพ จิตต์ภูษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี บทเรียน 427-303 Sociological Theories 2/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์ (Paradigm) มานพ จิตต์ภูษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี บทเรียน 427-303 Sociological Theories 2/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์ (Paradigm) มานพ จิตต์ภูษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี บทเรียน 427-303 Sociological Theories 2/2550 16 พฤศจิกายน 2550 10.00-10.50 น. ห้อง 19405

2 กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนะแม่บท กรอบการอ้างอิง (frame of reference)

3 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ (Paradigm) 1.ภววิทยา (Ontology) 2.ญาณวิทยา (Epistemology) 3.วิธีวิทยา (Methodology)

4 ภววิทยา (Ontology) ภววิทยา มีคำถามว่า ความเป็นจริง คือ อะไร ความเป็นจริงมีลักษณะเป็นสากล (universal) หรือ มีลักษณะจำเพาะ (particular)

5 ญาณวิทยา (Epistemology) ญาณวิทยา หรือ ทฤษฎีแห่งความรู้ เราจะรู้ความเป็นจริงได้อย่างไร ด้วยสิ่งประจักษ์ ด้วยความหมาย

6 วิธีวิทยา (Methodology) จะใช้วิธีการอะไร ในการได้ความรู้มา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ interpretative understanding

7 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 1. เปลี่ยนจากการมองความจริงเชิงเดี่ยว ไปสู่การ มองความจริงเชิงซ้อน (movement from single to complex realities) 2. เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ จากการรวม ศูนย์อำนาจ มาสู่การยอมรับความหลากหลาย (movement from hierachic to heterachic concept of order)

8 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 3. เปลี่ยนวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบ ในการมองความ เป็นจริง เชิงกลไก แบบแยกส่วน มาสู่การมอง เป็นองค์รวม (movement from a mechanical to holographic metaphor) 4. เปลี่ยนวิธีคิดจากการมีปัจจัยกำหนดแน่นอน ตายตัว มาสู่ปัจจัยของความไม่แน่นอน (movement from determinancy to interdeterminancy)

9 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 5. เปลี่ยนวิธีคิด เกี่ยวกับสาเหตุเชิงเส้น มาสู่การมี สาเหตุร่วมกัน (movement from linear to mutual causality) 6. เปลี่ยนการมองสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ ที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนย่อยๆ มาสู่การเกิดขึ้น ร่วมกัน (joint together) ของสิ่งนั้นๆ หรือ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นั้นๆขึ้นมา (movement from assembly to morphogenesis)

10 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 7. เปลี่ยนการมอง อย่างเป็นปรนัยด้านเดียว มาสู่ การมองอย่างลุ่มลึกรอบด้าน (movement from objective to perspectival views)

11 กระบวนทัศน์การพัฒนา กลไก แยก ส่วน วิวัฒนาการ การแข่งขัน องค์รวม ความ ร่วมมือ

12 กระบวนทัศน์การพัฒนา การควบคุม ธรรมชาติ ความ เหนือกว่า ทาง วัฒนธรรม การอยู่ ร่วมกับ ธรรมชาติ ความเท่า เทียม ความ หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม

13 กระบวนทัศน์การพัฒนา รวมศูนย์ อำนาจ ปฏิเสธ จิตวิญญาณ กระจายอำนาจ ฐานของระบบ ชุมชน ให้ ความสำคัญ ของจิต วิญญาณ มายา

14 กระบวนทัศน์การพัฒนา เน้นบทบาท ผู้ชาย ความเสมอ ภาค ทางเพศ

15 level of social reality and the major sociological paradigms Level of social reality Sociological paradigms Macro-subjective Macro-objective Social facts Macro-subjectiveSocial definition Micro-objectiveSocial behavior integrated sociological paradigm

16 2 dimensions 4 paradigms Sociology of regulation subjectivity interpretivefuntionalist objectivity Radical humanist Radical structuralist Sociology of radical change


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์ (Paradigm) มานพ จิตต์ภูษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี บทเรียน 427-303 Sociological Theories 2/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google