งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเลือกหนังสืออ่าน สำหรับผู้บริหาร โดย นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเลือกหนังสืออ่าน สำหรับผู้บริหาร โดย นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเลือกหนังสืออ่าน สำหรับผู้บริหาร โดย นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 วิธีการเลือกหนังสือจะมีหลัก อยู่ 6 ข้อ 1) วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้อ่าน 2) ความทันสมัยของเนื้อหา 3) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4) ข้อมูลที่ผู้เขียนหนังสือนำมาใช้ เรียบเรียงหนังสือเล่มนั้น 5) กลวิธีการเขียนของผู้เขียน 6) ภูมิหลังของผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น

3 เทคนิคการอ่านสำหรับ ผู้บริหาร 5 ประการ 1. ต้องทราบว่า ตนเองต้องการที่จะรู้อะไร จากหนังสือที่อ่าน 2. ต้องทราบว่า ตนเองต้องการระดับความรู้ หรือเนื้อหาจากหนังสือที่อ่านมากน้อยแค่ ไหน 3. จดประเด็นที่สำคัญ หรือ Highlight ข้อความที่สำคัญในการอ่าน 4. ต้องทราบความแตกต่างของหนังสือที่ อ่าน เพื่อหาวิธีในการอ่านให้เหมาะสมกับ ประเภทของหนังสือ 5. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพจนานุกรมไว้ ข้างตัว

4 เทคนิคการอ่านและจับ ใจความ 1. การอ่านเป็นภาพ 2. การจำเป็นภาพ 3. การอ่านแผนผัง แผนภาพ 4. การอ่านแผนภูมิ แผนผัง กราฟ

5 เทคนิควิธีการอ่านหนังสือ ให้ไว 1. Prepare ( การเตรียมตัว อ่าน ) 2. Preview ( การอ่านแบบ ผ่าน ) 3. Passive Reading ( การ อ่านแบบข้าม ) 4. Active Reading ( การ อ่านแบบสรุป )

6


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเลือกหนังสืออ่าน สำหรับผู้บริหาร โดย นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google