งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model)

2 ตัวแบบนี้เป็นของ Thomas R
ตัวแบบนี้เป็นของ Thomas R. Dye ได้ให้ความสำคัญของระบบราชการว่ามีบทบาทมากต่อการกำหนดนโยบาย ซึ่งตัวแบบนี้จะสามารถใช้อธิบายนโยบายสาธารณะของประเทศที่มีข้าราชการมีบทบาทมากในการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะระบอบการปกครองโดยคณะทหาร

3 ในประเทศกำลังพัฒนาข้าราชการมีบทบาทมากในการกำหนดนโยบาย

4 ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม จนถึงสมัยพลเอกเปรม ที่ถูกเรียกว่าระบอบ อมาตยาธิปไตย(Bureaucratic Polity)

5 สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว ฝ่ายการเมืองจะมีบทบาทอย่างมากต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ส่วนข้าราชการจะมีบทบาทนำเอานโยบายไปปฏิบัติ

6 ในประเทศพัฒนาแล้วข้าราชการ คือ ผู้หนึ่งที่เป็นผู้เสนอข้อมูลในการกำหนดนโยบายต่อฝ่ายการเมือง แต่ในทางปฏิบัติข้าราชการจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ผ่าน 2 ช่องทาง 1. การให้ข้อมูล 2. การมีอิทธิพล

7 Bureaucratic Processes Model
การนำนโยบายไปปฏิบัติในองค์การ เป็นเรื่องของสมาชิกทุกคนในองค์การที่จะใช้ดุลยพินิจวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การยอมรับและการปรับแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายจึงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจำวันของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบาย    


ดาวน์โหลด ppt ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google