งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model).  ตัวแบบนี้เป็นของ Thomas R. Dye ได้ให้ความสำคัญของระบบราชการ ว่ามีบทบาทมากต่อการกำหนด นโยบาย  ซึ่งตัวแบบนี้จะสามารถใช้อธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model).  ตัวแบบนี้เป็นของ Thomas R. Dye ได้ให้ความสำคัญของระบบราชการ ว่ามีบทบาทมากต่อการกำหนด นโยบาย  ซึ่งตัวแบบนี้จะสามารถใช้อธิบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model)

2  ตัวแบบนี้เป็นของ Thomas R. Dye ได้ให้ความสำคัญของระบบราชการ ว่ามีบทบาทมากต่อการกำหนด นโยบาย  ซึ่งตัวแบบนี้จะสามารถใช้อธิบาย นโยบายสาธารณะของประเทศที่มี ข้าราชการมีบทบาทมากในการ กำหนดนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะระบอบการปกครองโดย คณะทหาร

3 ในประเทศกำลังพัฒนา ข้าราชการมีบทบาทมากใน การกำหนดนโยบาย

4  ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม จนถึงสมัยพลเอกเปรม ที่ถูก เรียกว่าระบอบ อมาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity)

5  สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว ฝ่ายการเมืองจะมีบทบาทอย่าง มากต่อการกำหนดนโยบาย สาธารณะ ส่วนข้าราชการจะมี บทบาทนำเอานโยบายไป ปฏิบัติ

6 ในประเทศพัฒนาแล้วข้าราชการ คือ ผู้หนึ่งที่เป็นผู้เสนอข้อมูลใน การกำหนดนโยบายต่อฝ่าย การเมือง แต่ในทางปฏิบัติ ข้าราชการจะมีบทบาทในการ กำหนดนโยบายสาธารณะ ผ่าน 2 ช่องทาง 1. การให้ข้อมูล 2. การมีอิทธิพล

7 Bureaucratic Processes Model  การนำนโยบายไปปฏิบัติในองค์การ เป็นเรื่อง ของสมาชิกทุกคนในองค์การที่จะใช้ดุลยพินิจ วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย การยอมรับและการปรับแนว ทางการปฏิบัติงานตามนโยบายจึงเป็นส่วน หนึ่งของหน้าที่ประจำวันของผู้ปฏิบัติงานที่มี ผลต่อความสำเร็จของนโยบาย    


ดาวน์โหลด ppt ตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model).  ตัวแบบนี้เป็นของ Thomas R. Dye ได้ให้ความสำคัญของระบบราชการ ว่ามีบทบาทมากต่อการกำหนด นโยบาย  ซึ่งตัวแบบนี้จะสามารถใช้อธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google