งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร ประเทศ

2 ความหมาย ( ต่อ )  International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.

3 ความหมาย ( ต่อ )  Multinational enterprises (MNEs) which are firms that are headquartered in one country but have operations in one or more countries.  การค้าระหว่างประเทศ (International trade) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่าง ประเทศ

4 สาเหตุของความเจริญเติบโตของ ธุรกิจระหว่างประเทศ  การเจรจาการค้า ระหว่างประเทศและ การทำสนธิสัญญา การค้าระหว่าง ประเทศ  การสร้างสรรค์ความ ปรารถนาในสินค้า และบริการที่ เหนือกว่าความ ต้องการพื้นฐานของ มนุษย์  การแพร่กระจายของ เทคโนโลยีที่ไร้ พรมแดน

5 สาเหตุของความเจริญเติบโตของ ธุรกิจระหว่างประเทศ  การขนส่งที่รวดเร็ว ขึ้น  การเฉลี่ยต้นทุนการ วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจน การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์  การพัฒนาของ เครื่องมือรองรับ ธุรกรรมต่าง ๆ ในการ ดำเนินธุรกิจระหว่าง ประเทศ

6 องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ  ผลกระทบจาก ภายนอก  ปัจจัยทางกายภาพและ สังคม  ประวัติศาสตร์ความ เป็นมา  นโยบายทางการเมือง และกฎหมาย  คุณค่า ทัศนคติและ ความเชื่อ  แรงขับดันทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  สภาพแวดล้อมทางการ แข่งขัน  การได้เปรียบด้าน การตลาด ราคาและ ผลิตภัณฑ์  จำนวนคู่แข่งขัน  ความแตกต่างของ สภาพการแข่งขัน  การปฏิบัติการของ องค์การ  วัตถุประสงค์  การขยายตัวของ ยอดขาย  การแสวงหาแหล่ง ทรัพยากร  การกระจายแหล่งของ ตลาดหรือวัตถุดิบ  การลดความเสี่ยง ทางการแข่งขัน  กลยุทธ์  รูปแบบและกิจกรรม

7 ธุรกิจข้ามชาติ  บริษัทต่างประเทศ (International Company) เป็น ธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการตามแนวทางของบริษัท ในประเทศแม่ทุกประการ  บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) เป็น ธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการตามลักษณะเฉพาะของ ตลาดในแต่ละประเทศ จึงดัดแปลงผลิตภัณฑ์และ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ตลาด  บริษัทสากล (Global/ Transnational Company) เป็นธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการด้วยแนวกลยุทธ์ สากลผสมผสานกับกลวิธีแบบท้องถิ่น ซึ่งวาง นโยบายการดำเนินงานร่วมในลักษณะเป็นกลุ่ม ตลาดแห่งภูมิภาค หรือใช้นโยบายสากลเช่นเดียวกัน กับทุกตลาดในโลก

8 ปรัชญาของธุรกิจระหว่างประเทศ  Ethnocentric Orientation: แนวคิดที่ยึด ตามประเทศแม่เป็นหลัก  Polycentric Orientation: แนวคิดที่ปรับให้ สอดคล้องตามตลาด  Regiocentric Orientation: แนวคิดตาม ภูมิภาค  Geocentric Orientation: แนวคิดที่มองโลก เป็นตลาดเดียว

9  Ethnocentric  การตัดสินใจ แบบรวมอำนาจ (Centralizat ion) home host

10  Polycentric  การตัดสินใจใช้ แบบกระจาย อำนาจ (Decentrali zation) home host

11 Regiocentric home host home host

12 สรุปการค้าระหว่างประเทศของ ไทย เดือน สิงหาคม และในช่วง มกราคม – สิงหาคม 2550  การส่งออก  ส. ค. ส่งออกมูลค่า 464,074.9 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจาก ส. ค ร้อย ละ 3.8  ช่วง ม. ค.- ส. ค. ส่งออกมุ, ค่า 3,381,805.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549 ร้อยละ 5.1

13 ต่อ  การนำเข้า  ส. ค.2550 นำเข้า 442,705.5 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจาก ส. ค.2549 ร้อยละ 0.6  ช่วง ม. ค.- ส. ค นำเข้ามูลค่า 3,185,025.8 ล้านบาท ลดลงร้อย ละ 4.2

14 ดุลการค้า (Balance of Trade) ส.ค ไทยเกินดุลการค้า มูลค่า 21,369.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค.2549 ที่ เกินดุล 7,052.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 203.0

15 ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) มี 4 บัญชีหลัก  ดุลบัญชีเดินสะพัด (The Current Account)  ดุลการค้า (Balance of Trade)  ดุลบริการ (Balance of Services)  รายได้ที่มาจากการลงทุน (Investment Income)  บัญชีบริจาค เงินช่วยเหลือ (Unilateral Transfer)

16 ต่อ  บัญชีทุน (The Capital Account)  ภาคเอกชน  ระยะสั้น  ระยะยาว  ภาครัฐบาล  ระยะสั้น  ระยะยาว

17 ต่อ  บัญชีค่าความคลาดเคลื่อน (Errors and Omission)  ทุนสำรองระหว่างประเทศ (Reserve Authority Funds)

18 ทุนสำรองระหว่างประเทศ ล้าน U SD พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ธปท. ทอง คำ SDRs ส / ท ส่ง IMF ส / ท ตปท รวม

19 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้า ระหว่างประเทศ  ทฤษฎีบำรุงเศรษฐกิจของชาติ (Mercantilism)  ทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ (Absolute Advantage)  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  ทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต (Factor Proportion)  ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการลงทุน ระหว่างประเทศ (International Investment and Product Life Cycle)

20 ต่อ  ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันแห่งชาติ (Competitive Advantage of Nations)  ทฤษฎีความเหมือนกันของประเทศต่าง ๆ (Country Similarity)  ทฤษฎีระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน (Degree of Dependence)  ทฤษฎีนโยบายการค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Trade Policy)  ทฤษฎีการค้าใหม่ (New Economy Theory)


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google