งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร

2 ความหมาย (ต่อ) International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.

3 ความหมาย (ต่อ) Multinational enterprises (MNEs) which are firms that are headquartered in one country but have operations in one or more countries. การค้าระหว่างประเทศ (International trade) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างประเทศ

4 สาเหตุของความเจริญเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศ
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการทำสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การสร้างสรรค์ความปรารถนาในสินค้าและบริการที่เหนือกว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน

5 สาเหตุของความเจริญเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศ
การขนส่งที่รวดเร็วขึ้น การเฉลี่ยต้นทุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาของเครื่องมือรองรับธุรกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

6 องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผลกระทบจากภายนอก ปัจจัยทางกายภาพและสังคม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา นโยบายทางการเมืองและกฎหมาย คุณค่า ทัศนคติและความเชื่อ แรงขับดันทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การได้เปรียบด้านการตลาด ราคาและผลิตภัณฑ์ จำนวนคู่แข่งขัน ความแตกต่างของสภาพการแข่งขัน การปฏิบัติการขององค์การ วัตถุประสงค์ การขยายตัวของยอดขาย การแสวงหาแหล่งทรัพยากร การกระจายแหล่งของตลาดหรือวัตถุดิบ การลดความเสี่ยงทางการแข่งขัน กลยุทธ์ รูปแบบและกิจกรรม

7 ธุรกิจข้ามชาติ บริษัทต่างประเทศ (International Company)เป็นธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการตามแนวทางของบริษัทในประเทศแม่ทุกประการ บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) เป็นธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการตามลักษณะเฉพาะของตลาดในแต่ละประเทศ จึงดัดแปลงผลิตภัณฑ์และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตลาด บริษัทสากล (Global/ Transnational Company) เป็นธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการด้วยแนวกลยุทธ์สากลผสมผสานกับกลวิธีแบบท้องถิ่น ซึ่งวางนโยบายการดำเนินงานร่วมในลักษณะเป็นกลุ่มตลาดแห่งภูมิภาค หรือใช้นโยบายสากลเช่นเดียวกันกับทุกตลาดในโลก

8 ปรัชญาของธุรกิจระหว่างประเทศ
Ethnocentric Orientation: แนวคิดที่ยึดตามประเทศแม่เป็นหลัก Polycentric Orientation: แนวคิดที่ปรับให้สอดคล้องตามตลาด Regiocentric Orientation: แนวคิดตามภูมิภาค Geocentric Orientation: แนวคิดที่มองโลกเป็นตลาดเดียว

9 Ethnocentric การตัดสินใจแบบรวมอำนาจ (Centralization)

10 Polycentric การตัดสินใจใช้แบบกระจายอำนาจ (Decentralization)

11 Regiocentric

12 สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน สิงหาคม และในช่วง มกราคม – สิงหาคม 2550
การส่งออก ส.ค.ส่งออกมูลค่า 464,074.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ส.ค ร้อยละ 3.8 ช่วง ม.ค.-ส.ค. ส่งออกมุ,ค่า 3,381,805.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 5.1

13 ต่อ การนำเข้า ส.ค.2550 นำเข้า 442,705.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ส.ค.2549 ร้อยละ 0.6 ช่วง ม.ค.-ส.ค นำเข้ามูลค่า 3,185,025.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2

14 ดุลการค้า (Balance of Trade)
ส.ค ไทยเกินดุลการค้า มูลค่า 21,369.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค.2549 ที่เกินดุล 7,052.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 203.0

15 ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) มี 4 บัญชีหลัก
ดุลบัญชีเดินสะพัด (The Current Account) ดุลการค้า (Balance of Trade) ดุลบริการ (Balance of Services) รายได้ที่มาจากการลงทุน (Investment Income) บัญชีบริจาค เงินช่วยเหลือ (Unilateral Transfer)

16 ต่อ บัญชีทุน (The Capital Account) ภาคเอกชน ระยะสั้น ระยะยาว ภาครัฐบาล

17 ต่อ บัญชีค่าความคลาดเคลื่อน (Errors and Omission)
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (Reserve Authority Funds)

18 ทุนสำรองระหว่างประเทศ
ล้านUSD 2548 2549 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ธปท. ทองคำ 1374.2 1693.3 1748.6 1742.9 1783.1 1800.5 1990.7 SDRs 1.7 0.9 0.0 1.6 ส/ท ส่งIMF 188 143.5 123 112.2 113.3 113.4 115.2 ส/ท ตปท. รวม

19 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีบำรุงเศรษฐกิจของชาติ (Mercantilism) ทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ (Absolute Advantage) ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต (Factor Proportion) ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment and Product Life Cycle)

20 ต่อ ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันแห่งชาติ (Competitive Advantage of Nations) ทฤษฎีความเหมือนกันของประเทศต่าง ๆ (Country Similarity) ทฤษฎีระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน (Degree of Dependence) ทฤษฎีนโยบายการค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Trade Policy) ทฤษฎีการค้าใหม่ (New Economy Theory)


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google