งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร ประเทศ

2 ความหมาย ( ต่อ )  International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.

3 ความหมาย ( ต่อ )  Multinational enterprises (MNEs) which are firms that are headquartered in one country but have operations in one or more countries.  การค้าระหว่างประเทศ (International trade) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่าง ประเทศ

4 สาเหตุของความเจริญเติบโตของ ธุรกิจระหว่างประเทศ  การเจรจาการค้า ระหว่างประเทศและ การทำสนธิสัญญา การค้าระหว่าง ประเทศ  การสร้างสรรค์ความ ปรารถนาในสินค้า และบริการที่ เหนือกว่าความ ต้องการพื้นฐานของ มนุษย์  การแพร่กระจายของ เทคโนโลยีที่ไร้ พรมแดน

5 สาเหตุของความเจริญเติบโตของ ธุรกิจระหว่างประเทศ  การขนส่งที่รวดเร็ว ขึ้น  การเฉลี่ยต้นทุนการ วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจน การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์  การพัฒนาของ เครื่องมือรองรับ ธุรกรรมต่าง ๆ ในการ ดำเนินธุรกิจระหว่าง ประเทศ

6 องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ  ผลกระทบจาก ภายนอก  ปัจจัยทางกายภาพและ สังคม  ประวัติศาสตร์ความ เป็นมา  นโยบายทางการเมือง และกฎหมาย  คุณค่า ทัศนคติและ ความเชื่อ  แรงขับดันทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  สภาพแวดล้อมทางการ แข่งขัน  การได้เปรียบด้าน การตลาด ราคาและ ผลิตภัณฑ์  จำนวนคู่แข่งขัน  ความแตกต่างของ สภาพการแข่งขัน  การปฏิบัติการของ องค์การ  วัตถุประสงค์  การขยายตัวของ ยอดขาย  การแสวงหาแหล่ง ทรัพยากร  การกระจายแหล่งของ ตลาดหรือวัตถุดิบ  การลดความเสี่ยง ทางการแข่งขัน  กลยุทธ์  รูปแบบและกิจกรรม

7 ธุรกิจข้ามชาติ  บริษัทต่างประเทศ (International Company) เป็น ธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการตามแนวทางของบริษัท ในประเทศแม่ทุกประการ  บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) เป็น ธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการตามลักษณะเฉพาะของ ตลาดในแต่ละประเทศ จึงดัดแปลงผลิตภัณฑ์และ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ตลาด  บริษัทสากล (Global/ Transnational Company) เป็นธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการด้วยแนวกลยุทธ์ สากลผสมผสานกับกลวิธีแบบท้องถิ่น ซึ่งวาง นโยบายการดำเนินงานร่วมในลักษณะเป็นกลุ่ม ตลาดแห่งภูมิภาค หรือใช้นโยบายสากลเช่นเดียวกัน กับทุกตลาดในโลก

8 ปรัชญาของธุรกิจระหว่างประเทศ  Ethnocentric Orientation: แนวคิดที่ยึด ตามประเทศแม่เป็นหลัก  Polycentric Orientation: แนวคิดที่ปรับให้ สอดคล้องตามตลาด  Regiocentric Orientation: แนวคิดตาม ภูมิภาค  Geocentric Orientation: แนวคิดที่มองโลก เป็นตลาดเดียว

9  Ethnocentric  การตัดสินใจ แบบรวมอำนาจ (Centralizat ion) home host

10  Polycentric  การตัดสินใจใช้ แบบกระจาย อำนาจ (Decentrali zation) home host

11 Regiocentric home host home host

12 สรุปการค้าระหว่างประเทศของ ไทย เดือน สิงหาคม และในช่วง มกราคม – สิงหาคม 2550  การส่งออก  ส. ค. ส่งออกมูลค่า 464,074.9 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจาก ส. ค. 2549 ร้อย ละ 3.8  ช่วง ม. ค.- ส. ค. ส่งออกมุ, ค่า 3,381,805.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549 ร้อยละ 5.1

13 ต่อ  การนำเข้า  ส. ค.2550 นำเข้า 442,705.5 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจาก ส. ค.2549 ร้อยละ 0.6  ช่วง ม. ค.- ส. ค. 2550 นำเข้ามูลค่า 3,185,025.8 ล้านบาท ลดลงร้อย ละ 4.2

14 ดุลการค้า (Balance of Trade) ส.ค. 2550 ไทยเกินดุลการค้า มูลค่า 21,369.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค.2549 ที่ เกินดุล 7,052.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 203.0

15 ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) มี 4 บัญชีหลัก  ดุลบัญชีเดินสะพัด (The Current Account)  ดุลการค้า (Balance of Trade)  ดุลบริการ (Balance of Services)  รายได้ที่มาจากการลงทุน (Investment Income)  บัญชีบริจาค เงินช่วยเหลือ (Unilateral Transfer)

16 ต่อ  บัญชีทุน (The Capital Account)  ภาคเอกชน  ระยะสั้น  ระยะยาว  ภาครัฐบาล  ระยะสั้น  ระยะยาว

17 ต่อ  บัญชีค่าความคลาดเคลื่อน (Errors and Omission)  ทุนสำรองระหว่างประเทศ (Reserve Authority Funds)

18 ทุนสำรองระหว่างประเทศ ล้าน U SD 254 8 2549 พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ธปท. ทอง คำ 137 4.2 1693.3 1748.6 1742.9 1783.1 1800.5 1990.7 SDRs1.70.90.00.01.60.90.9 ส / ท ส่ง IMF 188 143. 5 123 112. 2 113. 3 113. 4 115. 2 ส / ท ตปท. 505 02.0 6514 7.1 6921 4.0 7114 4.4 7207 8.8 7252 4.4 7857 9.9 รวม 520 65.9 6698 4.8 7108 5.6 7299 9.5 7397 6.8 7443 9.2 8068 6.7

19 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้า ระหว่างประเทศ  ทฤษฎีบำรุงเศรษฐกิจของชาติ (Mercantilism)  ทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ (Absolute Advantage)  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  ทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต (Factor Proportion)  ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการลงทุน ระหว่างประเทศ (International Investment and Product Life Cycle)

20 ต่อ  ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันแห่งชาติ (Competitive Advantage of Nations)  ทฤษฎีความเหมือนกันของประเทศต่าง ๆ (Country Similarity)  ทฤษฎีระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน (Degree of Dependence)  ทฤษฎีนโยบายการค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Trade Policy)  ทฤษฎีการค้าใหม่ (New Economy Theory)


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของธุรกิจระหว่าง ประเทศ  ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google