งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายระหว่างประเทศว่า ด้วยสลัดอากาศ สลัดอากาศจี้เครื่องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายระหว่างประเทศว่า ด้วยสลัดอากาศ สลัดอากาศจี้เครื่องบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายระหว่างประเทศว่า ด้วยสลัดอากาศ สลัดอากาศจี้เครื่องบิน

2 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสลัด อากาศ ( Hijack ) สลัด หมายถึง โจรซึ่งปล้นเรือ ต่าง ๆ กลางทะเลหลวง เรียกว่า โจรสลัด สลัด ตามความหมายนี้มาจากคำ ภาษามลายูว่า salad ( อ่านว่า ซา - ลัต ) ซึ่งแปลว่า ช่องแคบ สลัด ซึ่งใช้เรียกโจรประเภทนี้ได้ขยาย ความหมายไปเรียกโจรจี้เครื่องบินว่า สลัดอากาศ

3 Hijack หมายถึง การกระทำการ ชิงทรัพย์บนยานพาหนะที่กำลังวิ่ง อยู่ อาจจะเป็นเรือ รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน แต่ปัจจุบันถือว่า เป็นการจี้เครื่องบิน ซึ่งเป็นการ กระทำด้วยการใช้กำลังบังคับให้ เปลี่ยนเส้นทางการบินตามปกติ ไปสู่ทางการบินตามที่ต้องการของ ตน หรือจี้เครื่องบินเพื่อบังคับให้ ผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรอง

4 ขบวนการจี้เครื่องบิน ขบวนการจี้เครื่องบินที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือ ขบวนการกองโจรของอาหรับ ในปี ค. ศ.1970 รายแรกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาถูกจี้บังคับ ให้ไปลงที่ไคโร รายที่สองเครื่องบินอิสราเอลถูกจี้แต่ไม่ สำเร็จ ได้จับกุมสาวอาหรับชื่อ ไลลา คา ลิด อีกคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต รายที่สามเครื่องบินของบริษัทสวิสแอร์ ถูก ยึดที่เมืองซูริค ถูกบังคับให้ไปลงที่จอร์แดน ผู้ร้ายตั้งเงื่อนไขให้ปล่อยไลลา คาลิค และ ให้อิสราเอลปล่อยเชลยศึกอาหรับจำนวน 3 พันคน

5 ความร่วมมือในการปราบปรามการ ยึดเครื่องบินหรือการกระทำที่เป็นภัย ต่อการบินพลเรือน โดยที่การจี้เครื่องบินเกิดขึ้นบ่อย ๆ หรือมีการทำลายสิ่งอำนวยนความ สะดวกสำหรับการบิน ซึ่งประทบ ต่อความปลอดภัยของการบินมาก จึงเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

6 ความตกลงเกี่ยวกับการ ปราบปราม อนุสัญญากรุงโตเกียว อนุสัญญากรุงเฮก อนุสัญญามองเรอัล

7 อนุสัญญากรุงโตเกียว ความผิดที่มีผลกระทบต่อดินแดนของ ตน ความผิดกระทำโดยหรือกระทำต่อคน ชาติของตน หรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ ประจำในประเทศของตน ความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของ ประเทศตน ความผิดต่อกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ บินของประเทศตน

8 อนุสัญญากรุงเฮก อนุสัญญากรุงเฮกได้เพิ่มประเทศที่มี อำนาจ ลงโทษกว้างขวางกว่า อนุสัญญากรุงโตเกียว โดยให้ประเทศ ภาคีทุกประเทศมีอำนาจลงโทษผู้จี้ เครื่องบิน ที่ปรากฏตัวในดินแดนของ ตน ซึ่งคล้ายกับการลงโทษโจรสลัดใน ทะเลหลวง ที่กฎหมายระหว่างประเทศ ให้ทุกประเทศลงโทษได้

9 อนุสัญญามองเรอัล ประทุษร้ายบุคคลในเครื่องบินที่กำลังจะบิน ถ้าการกระทำอาจเป็นอันตรายต่อความ ปลอดภัยของเครื่องบิน ทำลายหรือก่อความเสียหายแก่เครื่องบินที่ อยู่ในขณะบริการ วางเครื่องมือหรือวัตถุระเบิดในเครื่องบินที่ อยู่ในขณะบริการ ซึ่งอาจทำลายหรือก่อ ความเสียหายแก่เครื่องบิน ทำลายหรือก่อความเสียหายแก่เครื่อง อำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องหมายสำหรับการ เดินอากาศ หรือเข้าแทรกแซงกับการ ปฏิบัติการของเครื่องอำนวยความสะดวกที่ อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ เครื่องบินที่กำลังบิน แจ้งข่าวเท็จซึ่งเป็นอันตรายต่อความ ปลอดภัยของเครื่องบินที่กำลังจะบิน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายระหว่างประเทศว่า ด้วยสลัดอากาศ สลัดอากาศจี้เครื่องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google