งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาจักร Protista -เป็น eukarytote กลุ่มแรกที่วิวัฒนาการมาจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาจักร Protista -เป็น eukarytote กลุ่มแรกที่วิวัฒนาการมาจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาณาจักร Protista -เป็น eukarytote กลุ่มแรกที่วิวัฒนาการมาจาก
prokaryote -มีจำนวนมากกว่า 60,000 ชนิด -มีโครงสร้างและการทำงานที่หลากหลาย Protozoa (animal-like protist) 1.Phylum Sarhomastigophora 2.Phylum Labyrinthomorpha 3.Phylum Apicomplexa 4.Phylum Microspora 5.Phylum Acetospora 6.Phylum Myxozoa 7.Phylum Ciliophora

2 1.Phylum Sarchomastigophora
-มีจำนวนมากที่สุด (ประมาณ 18,000 ชนิด) -เป็น unicellular oraganism คือไม่มีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ -แต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง -อยู่เดี่ยวๆ และเป็นกลุ่ม หรือ colony -มี flagella หรือ pseudopodia ช่วยเคลื่อนที่ -มีทั้งสร้างอาหารเองได้ และกินซากอินทรีย์วัตถุ และ parasite

3 ตัวอย่าง Dinoflagellate Euglena

4 Trypanosoma brucei ทำให้เกิดโรคเหงาหลับ (african sleeping sickness)

5 Trypanosoma brucei

6 Amoeba บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคบิดในคน

7 2. Phylum Labyrinthomorpha พบไม่มาก
รูปร่างคล้ายกระสวย ส่วนมากพบในน้ำเค็ม

8 3.Phylum Apicomplexa -ไม่มี cilia หรือ flagella ยกเว้นช่วงวืบพันธุ์
-เป็น paralite ทั้งหมด ตัวอย่าง Plasmodium สาเหตุโรคมาลาเรีย

9 -บางชนิดก่อให้เกิดโรค และเป็น parasite ของแมลง
4.Phylum Microspora -บางชนิดก่อให้เกิดโรค และเป็น parasite ของแมลง Nosema -บางชนิดนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีได้

10 5.Phylum Acetospora -obligatory parasite คือมีการสร้างสปอร์
-พบไม่มากนัก -ยังไม่ผลกระทบกับมนุษย์

11 6.Phylum Myxozoa -พบไม่มากนัก
-เป็น obligatory extracellular parasite ในพวกปลา น้ำจืด และทะเล -มีสปอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี (resistant spore)

12 7.Phylum Ciliophora -พบในน้ำจืดและน้ำเค็ม
-มี cilia ช่วยในการเคลื่อนที่ พัดอาหารเข้าปาก -มี nucleus 2 แบบ macronucleus และ micronucleus

13 Paramecium

14 Vorticella

15 Algae (plant-like protist) สาหร่ายหลายเซลล์
(multicellular algae) Division ต่างๆ 1.Chlorophyta สาหร่ายสีเขียว (green algae) 2.Phaeophyta สาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae) น้ำเค็ม ขนาดใหญ่ 3.Rhodophyta สาหร่ายสีแดง (red algae) พบในทะเล และน้ำจืด มีรงควัตถุ chlorophyll a, chlorophyll d, carotene, xanthophyll และ phycobilin พวก จีฉ่าย (Gracillaria) 4.Charophyta สาหร่ายไฟ (stone worts) พบในนิ่งและไหลเอื่อย มีส่วนยึดเกาะ เมื่อก่อนจัดอยู่ใน Chlorophyta

16 1.Chlorophyta สาหร่ายสีเขียว (green algae)

17 2.Phaeophyta สาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae) น้ำเค็ม ขนาดใหญ่

18 3.Rhodophyta สาหร่ายสีแดง (red algae) พบในทะเล และน้ำจืด
มีรงควัตถุ chlorophyll a, chlorophyll d, carotene, xanthophyll และ phycobilin พวก จีฉ่าย (Gracillaria)

19 จีฉ่าย หรือ จีฉ่อย ใบเสือ (Gracillaria)

20 4.Charophyta สาหร่ายไฟ (stone worts) พบในนิ่งและไหลเอื่อย มีส่วนยึดเกาะ เมื่อก่อนจัดอยู่ใน Chlorophyta

21 บางครั้งก็จัดกลุ่มต่อไปนี้อยู่ในพวก algae แต่เป็นพวกเซลล์เดียว
1.Chrysophyta ล่องลอยอิสระ เซลล์เดี่ยวๆ พบ chloroplast s]kpvyo สาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลือง (golden-brown algae) 2.Bacillariophyta พวก ไดอะตอม เซลล์เป็นสี่เหลี่ยมมีหนามยื่นออกตรงมุม มี plastid 4 อัน 3.Euglenophyta พวก ยูกลีนอยด์ พบในน้ำนิ่ง น้ำไหลเอื่อย มี flagella 2 เส้น มี chloroplast รูปไข่ หลายอัน เช่น สกุล Euglena 5.Cryptophyta พวก คริปโตโมแนด ในน้ำนิ่ง ล่องลอยอิสระ เดี่ยวๆ มักมีรูปไข่ มี chloroplast 1 อัน

22 1.Chrysophyta ล่องลอยอิสระ เซลล์เดี่ยวๆ พบ chloroplast s]kpvyo
สาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลือง (golden-brown algae)

23 2.Bacillariophyta พวก ไดอะตอม เซลล์เป็นสี่เหลี่ยมมีหนาม
ยื่นออกตรงมุม มี plastid 4 อัน

24 3.Euglenophyta พวก ยูกลีนอยด์ พบในน้ำนิ่ง น้ำไหลเอื่อย
มี flagella 2 เส้น มี chloroplast รูปไข่ หลายอัน เช่น สกุล Euglena

25 5.Cryptophyta พวก คริปโตโมแนด ในน้ำนิ่ง ล่องลอยอิสระ เดี่ยวๆ
มักมีรูปไข่ มี chloroplast 1 อัน


ดาวน์โหลด ppt อาณาจักร Protista -เป็น eukarytote กลุ่มแรกที่วิวัฒนาการมาจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google