งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conceptualization People Identification Networkin People Organization Model Public Policy สำรวจ ประชาชน พื้นที่ / ประเด็น ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conceptualization People Identification Networkin People Organization Model Public Policy สำรวจ ประชาชน พื้นที่ / ประเด็น ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Conceptualization People Identification Networkin People Organization Model Public Policy สำรวจ ประชาชน พื้นที่ / ประเด็น ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติ สรุป ประสบการณ์ / ประเมินผล เชื่อมประสาน

3  ความสัมพันธของบุคคลกลุมใดกลุ มหนึ่งที่จะมีสวนรวมคิดคน ตัดสินใจ และดําเนินการแกปญหาไดนั้น จะตองมีปฏิสัมพันธ ระหวางกันและ กัน ดวยการพบปะแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในเรื่องสวนรวม ถ ามีปฏิสัมพันธที่ดีจะกอใหเกิดความ ผูกพันของ กลุมที่จะดําเนินไปใหบรรลุวัตถุประสงค ที่ตองการ และ กลุมบุคคลก็จะเป นเครือขายสัมพันธ ในการติดตอ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ กันตลอดเวลา ซึ่งเรียกวา “ ตัวแบบ เครือข่าย / ชุมชน (Network/Community Model)

4 กําหนดขอบเขตของเครือขายสังคม โดยอาศัย ระหวางทางสังคม เปน เกณฑในการแบ งเครือขายบุคคล ประกอบดวยปริมณฑลที่ สําคัญ อยางนอย 3 ปริมณฑลดวยกันคือ  ปริมณฑลแรก ควรประกอบดวยบุคคลตางๆ ที่ ใกลชิดกับบุคคลที่ เปนศูนยกลางมากที่สุด อันไดแก ญาติพี่น อง เพื่อนฝูง ซึ่งเรียกกวา เปนเครือขายใกลชิด  ปริมณฑลที่สอง ไดแก เครือขายรอง ซึ่ง ประกอบไปดวยบุคคล ตาง ๆ ที่บุคคลซึ่งเปนศูนยกลางรูจักคุ นเคยนอยกวากลุมแรก กลุมนี้มักไดแก ญาติพี่นองหาง ๆ กันออกไป เพื่อนฝูง และคน ที่รูจักคุนเคย  ปริมณฑลที่สาม ไดแก กลุมบุคคลซึ่งบุคคล ที่เปนศูนยกลางไมรูจักโดยตรง แต สามารถติดตอสัมพันธดวยไดถาตอง การ โดย ผาน เครือขายใกลชิด อีกที่หนึ่ง ซึ่งเรียกวา เครือขายขยาย

5  ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและ การนำนโยบายไปปฏิบัติ จึงมีลักษณะเป็น กระบวนการสนทนาปรึกษาหารือ หรือถก แถลงของผู้คนในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องราวในชีวิตของตัวเอง ภายใต้ ความมุ่งหวังต้องการแสวงหาสังคมและชีวิตที่ ดี ซึ่งเป็นพลวัตของกระบวนการเรียนรู้ภายใน พื้นที่สาธารณะ มากกว่าภาพการกำหนด นโยบายโดยนักเทคนิควิเคราะห์นโยบาย หรือ การระดมกลุ่มก้อนของผู้คนเพื่อเข้ามาผลักดัน ให้รัฐออกคำประกาศนโยบายและนำนโยบาย ไปปฏิบัติ ภายใต้เหตุผลที่ว่าเพื่อชีวิต สาธารณะที่ดีของผู้คนในสังคม

6  กระบวนนโยบายสาธารณะเช่นนี้ ได้เริ่มต้นและ พัฒนาเติบโตขึ้นในพื้นที่ทางสังคม มีปฏิบัติการ ทางสังคมผ่านการสร้างเครือข่าย ดัง กระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการป่าชุมชนของ ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ร่าง พ. ร. บ. ป่าชุมชน ซึ่งเริ่มต้นจากชาวบ้านที่ เผชิญกับการรุกรานฐานทรัพยากรของวิถีชุมชน จึงไม่ใช่เพียงคำประกาศนโยบายที่รัฐจัดบริการ เพื่อชีวิตที่ดีของผู้คน หรือเป็นนโยบายของรัฐ เพื่อบริการสาธารณะเท่านั้น หากแต่เป็นหนึ่ง ในความพยายามกำหนดแนวทางจัดการ เรื่องราวสาธารณะของตัวเอง และกดดันให้รัฐ รับรองอำนาจของชุมชนในการจัดการชีวิตทาง สังคมของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt Conceptualization People Identification Networkin People Organization Model Public Policy สำรวจ ประชาชน พื้นที่ / ประเด็น ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google