งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism)
10 กรกฎาคม 2552 น. ผู้เรียนต้องทบทวนและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานคติหรือข้อตกลงเบื้องต้น (basic assumptions) ของทฤษฎีนี้

2 ขอบข่ายสำคัญ 1.ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่คลาสสิก (Classical Structural Functionalism) 2.ทฤษฎีหน้าที่ของการชนชั้น (The Functional Theory of Stratification) 3.สิ่งจำเป็นของหน้าที่ในสังคม (The Functional Prerequisites of Society) 4.ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ของพาร์สัน (Parsons’s Structural Functionalism)

3 Concepts สำค้ญ ความสมานฉันท์ (Consensus) ความขัดแย้ง (Conflict)
ทฤษฎีสมานฉันท์ มองที่บรรทัดฐานร่วม (Shared Norms and Values) และค่านิยมร่วมว่าเป็นพื้นฐานของสังคม และมองที่ความเป็นระเบียบทางสังคม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงโดยอ้อม ๆ(Social Order) และมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และเป็นไปตามแฟชั่น

4 ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ 3 ระดับ
1.Individualistic Functionalism (หน้าที่นิยมส่วนบุคคล) ทฤษฎีนี้เน้นที่ความต้องการผู้กระทำ (Actors) โครงสร้างหน้าที่จึงปรากฏที่หน้าที่ที่สนองตอบต่อความต้องการ

5 2. Interpersonal Functionalism (หน้าที่นิยมกับผู้อื่น) = ทฤษฎีนี้เน้นที่ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) โดยกลไกที่ขจัดความตึงเครียดที่มีอยู่ในความสัมพันธ์นั้น ๆ 3. Societal Functionalism (หน้าที่นิยมสังคม) = ทฤษฎีนี้เน้นที่โครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่และสถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกันและบังคับ ผลของการบังคับต่อผู้กระทำ

6 ค้นใน http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/T&M/funct.htm
Functionalism as a Sociological Perspective Functionalism is often referred to as ‘consensus’ theory because it doesn’t address the issue of conflict in society, rather it projects and ideal picture of harmonious social relationships. ค้นใน

7 Historical Background
It emerged in Europe in the 19th century as a response to what was perceived as a crisis of social order. This crisis seemed to be the result of two developments: - 1.The emergence of a new industrial society with it’s subsequent loss of community – poor working conditions, increase in crime, growth of housing slums, poverty etc. 2.The French revolution which suggested ideals of equality, happiness and freedom of the individual.

8 Main ideas in Functionalism
The starting point of all Functionalism is that all societies have certain basic needs - Functional requirements which must be met if a society is to survive. Functionalists are therefore concerned with the contribution the various parts of a society make towards those needs. All Functionalism is concerned with the basic need and desirability for social order and stability to prevail in society.

9 Explaining Social Order
In explaining the basis of social order in societies the starting point for Functionalists is to look at whole societies and not the individual; they explore the ways in which the various parts which make up a society function to maintain social order.

10 Structural Functionalism
interested in large-scale social structures and institutions within society, how they interrelate, and their constraining effects on actors. ดูรายละเอียดใน

11 เรียน functionalism ผ่าน the functional theory of stratification.

12 Talcott Parsons ( ). The heart of Parsons's theory is built on the four functional imperatives, also known as the AGIL system:

13 the AGIL system 1.The adaptive function, whereby a system adapts to its environment. 2.The goal-attainment function, i.e., how a system defines and achieves its goals. 3.The integrative function, or the regulation of the components of the system. 4.Latency, or pattern maintenance function, i.e., how motivation and the dimensions of culture that create and sustain motivation are stimulated.

14 four action systems, each of which serve a functional imperative:
the behavioral organism performs the adaptive function; the personality system performs goal attainment; the social system performs the integrative function; and the cultural system performs pattern maintenance.

15 ภารกิจของผู้เรียน คือ
จัดการความรู้ (knowledge management) ของ functionalism นำไปวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google