งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism) 10 กรกฎาคม 2552 19101 13.00-13.50 น. ผู้เรียนต้องทบทวนและทำความ เข้าใจ เกี่ยวกับฐานคติหรือ ข้อตกลงเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism) 10 กรกฎาคม 2552 19101 13.00-13.50 น. ผู้เรียนต้องทบทวนและทำความ เข้าใจ เกี่ยวกับฐานคติหรือ ข้อตกลงเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism) 10 กรกฎาคม 2552 19101 13.00-13.50 น. ผู้เรียนต้องทบทวนและทำความ เข้าใจ เกี่ยวกับฐานคติหรือ ข้อตกลงเบื้องต้น (basic assumptions) ของทฤษฎีนี้

2 2 ขอบข่ายสำคัญ 1. ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่คลาสสิก (Classical Structural Functionalism) 2. ทฤษฎีหน้าที่ของการชนชั้น (The Functional Theory of Stratification) 3. สิ่งจำเป็นของหน้าที่ในสังคม (The Functional Prerequisites of Society) 4. ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ของพาร์สัน (Parsons’s Structural Functionalism)

3 3 Concepts สำค้ญ ความสมานฉันท์ (Consensus) ความขัดแย้ง (Conflict) ทฤษฎีสมานฉันท์ มองที่บรรทัดฐาน ร่วม (Shared Norms and Values) และค่านิยมร่วมว่าเป็นพื้นฐานของสังคม และมองที่ความเป็นระเบียบทางสังคม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงโดยอ้อม ๆ (Social Order) และมองการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมว่า เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และเป็นไปตาม แฟชั่น

4 4 ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ 3 ระดับ 1.Individualistic Functionalism ( หน้าที่นิยมส่วนบุคคล ) ทฤษฎีนี้เน้นที่ความต้องการ ผู้กระทำ (Actors) โครงสร้างหน้าที่จึงปรากฏที่ หน้าที่ที่สนองตอบต่อความ ต้องการ

5 5 2. Interpersonal Functionalism ( หน้าที่นิยมกับผู้อื่น ) = ทฤษฎีนี้เน้นที่ความสัมพันธ์ทาง สังคม (Social Relationship) โดย กลไกที่ขจัดความตึงเครียดที่มีอยู่ใน ความสัมพันธ์นั้น ๆ 3. Societal Functionalism ( หน้าที่นิยมสังคม ) = ทฤษฎีนี้เน้นที่ โครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่และ สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างกันและบังคับ ผลของการบังคับ ต่อผู้กระทำ

6 6 Functionalism as a Sociological Perspective ค้นใน http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc /T&M/funct.htm Functionalism is often referred to as ‘consensus’ theory because it doesn’t address the issue of conflict in society, rather it projects and ideal picture of harmonious social relationships.

7 7 Historical Background It emerged in Europe in the 19th century as a response to what was perceived as a crisis of social order. This crisis seemed to be the result of two developments: - 1.The emergence of a new industrial society with it’s subsequent loss of community – poor working conditions, increase in crime, growth of housing slums, poverty etc. 2.The French revolution which suggested ideals of equality, happiness and freedom of the individual.

8 8 Main ideas in Functionalism The starting point of all Functionalism is that all societies have certain basic needs - Functional requirements which must be met if a society is to survive. Functionalists are therefore concerned with the contribution the various parts of a society make towards those needs. All Functionalism is concerned with the basic need and desirability for social order and stability to prevail in society.

9 9 Explaining Social Order In explaining the basis of social order in societies the starting point for Functionalists is to look at whole societies and not the individual; they explore the ways in which the various parts which make up a society function to maintain social order.

10 10 Structural Functionalism ดูรายละเอียดใน http://highered.mcgraw- hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter7/c hapter_summary.html interested in large-scale social structures and institutions within society, how they interrelate, and their constraining effects on actors.

11 11 เรียน functionalism ผ่าน the functional theory of stratification.

12 12 Talcott Parsons (1902-1979). The heart of Parsons's theory is built on the four functional imperatives, also known as the AGIL system:

13 13 the AGIL system 1.The adaptive function, whereby a system adapts to its environment. 2.The goal-attainment function, i.e., how a system defines and achieves its goals. 3.The integrative function, or the regulation of the components of the system. 4.Latency, or pattern maintenance function, i.e., how motivation and the dimensions of culture that create and sustain motivation are stimulated.

14 14 four action systems, each of which serve a functional imperative: 1.the behavioral organism performs the adaptive function; 2.the personality system performs goal attainment; 3.the social system performs the integrative function; and 4.the cultural system performs pattern maintenance.

15 15 ภารกิจของผู้เรียน คือ จัดการความรู้ (knowledge management) ของ functionalism นำไปวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ ที่ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt 1 ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural Functionalism) 10 กรกฎาคม 2552 19101 13.00-13.50 น. ผู้เรียนต้องทบทวนและทำความ เข้าใจ เกี่ยวกับฐานคติหรือ ข้อตกลงเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google