งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor). ตัวเหนี่ยวนำส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดง พันรอบแกนเป็นรูปทรงกระบอกมีปลายเส้นลวด 2 ด้าน เป็นขา ดังแสดงในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor). ตัวเหนี่ยวนำส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดง พันรอบแกนเป็นรูปทรงกระบอกมีปลายเส้นลวด 2 ด้าน เป็นขา ดังแสดงในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)

2 ตัวเหนี่ยวนำส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดง พันรอบแกนเป็นรูปทรงกระบอกมีปลายเส้นลวด 2 ด้าน เป็นขา ดังแสดงในรูป

3 ตัวเหนี่ยวนํา เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ ประกอบอยู่ในวงจรเครื่องรับ-ส่งวิทยุ วงจรเครื่องรับโทรทัศน์ วงจรเลือกความถี่ และวงจรอื่นๆที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนํา บางครั้งอาจเรียกตัวอินดัคเตอร์ว่า “คอยล์” หรือ “แอล” แทนก็ได้ โดยลักษณะโครสร้างของอุปกรณ์ประเภทนี้ คือ การเอาลวด ตัวนําทองแดงมาพันเป็นขดจํานวนหลายๆรอบบนแกนอากาศซึ่ง ขดลวดทองแดงนี้จะแสดงคุณสมบัติเป็นตัวเหนี่ยวนํา ทางไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมัน

4 การสะสมพลังงานของตัวเหนี่ยวเกิดขึ้นจากการที่มีกระแสไหล ผ่านเข้าไปในขดลวดทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กซึ่งจะมีทิศทางไป ตามกฎมือขวา (Righthand rule) ซึ่งนิ้วหัวแม่มือของมือขวาถูก วางไปในแนวเดียวกับเส้นลวดโดยชี้ไปตามทิศทางของกระแส แล้ว 4 นิ้วที่เหลือจะแสดงทิศทาง ของฟลักซ์อันเกิดจากเส้นลวด ซึ่งฟลักซ์แม่เหล็กนี้จะคล้องอยู่กับขดลวดโดยการเปลี่ยนแปลง ใดๆของฟลักซ์ที่คล้องอยู่จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า ( ข ) ฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดจากกระแส ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำ ( ก ) สัญลักษณ์ของตัวเหนี่ยวนำ

5 ชนิดของตัว เหนี่ยวนำ 1) ตัวเหนี่ยวนำแกนอากาศ (Air Core Inductor) 2) ตัวเหนี่ยวนำแกนผงเหล็กอัด (Powdered - Iron Core Inductor) 3) ตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรด์ (Ferrite Core Inductor) 4) ตัวเหนี่ยวนำแกนทอรอยด์ (Toroidal Core Inductor) 5) ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็กแผ่น (Laminated - Iron Core Inductor) ตัวเหนี่ยวนำชนิดขดเดียว

6 ตัวเหนี่ยวนำแกนอากาศ (Air Core Inductor) ตัวเหนี่ยวนำแกนอากาศ เป็นตัวเหนี่ยวนำที่แกนหรือฐานรองทำมาจากวัสดุ ที่เป็นฉนวน เช่น คาร์บอน พลาสติก ไฟบอร์ และ PVC เป็นต้น หรืออาจ พันลอยๆ ไว้โดยไม่มีอะไรรองรับ ตัวเหนี่ยวนำประเภทนี้นิยมนำไปใช้งาน กับพวกความถี่สูงๆ หรือความถี่วิทยุ (RF) จึงมักเรียกตัวเหนี่ยวนำประเภท นี้ว่า RF โช้ค ตัวเหนี่ยวนำแกนอากาศเป็นตัวเหนี่ยวนำที่มีค่าความ เหนี่ยวนำต่ำ เพราะแกนไม่สามารถช่วยเสริมค่าความเหนี่ยวนำได้ การจะ ทำให้ค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นต้องใช้จำนวนรอบในการพันขดลวด เพิ่มขึ้น ลักษณะตัวเหนี่ยวนำแกนอากาศแสดงดังรูป

7 ตัวเหนี่ยวนำชนิดหลายขด 1) หม้อแปลงไฟฟ้าแกนอากาศ (Air - Core Transformer) 2) หม้อแปลงไฟฟ้าแกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite - Core Transformer) 3) หม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็ก (Iron - Core Transformer)

8 การทำงานของตัวเหนี่ยวนำอาศัยสมบัติที่เรียกว่า ความเหนี่ยวนำตัวเอง(self-inductance) ปรากฎการณ์การเหนี่ยวนำตนเอง(self-induction) ค้นพบโดยชาวอเมริกัน โจเซฟ เฮนรี (Joseph Henry) ในปีค.ศ. 1832

9 ความเหนี่ยวนำตัวเองหรือนิยมเรียกความ เหนี่ยวนำ มีนิยาม ความเหนี่ยวนำ ตัวเอง ให้ E back เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ต้านการ เปลี่ยนของกระแส L คือ ความเหนี่ยวนำ I คือ กระแสในขดลวด t คือ เวลา ดัง นั้น

10 หน่วยความเหนี่ยวนำ ค่าความเหนี่ยวนำมีหน่วยมาตรฐานเป็นเฮนรี่ (Henry ; H) ความหมายของความเหนี่ยวนำ 1 เฮนรี่ คือ ค่ากระแสไหลเข้าไปในขดลวด 1 แอมแปร์ ไหล เปลี่ยนแปลงในเวลา 1 วินาที ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า เหนี่ยวนำด้านกลับ (Counter Electro Motive Force) 1 โวลต์ ตัวเหนี่ยวนำที่ผลิตออกมาใช้งานมีขนาดค่าความ เหนี่ยวนำแตกต่างกัน จึงได้เพิ่มหน่วยบอกค่าความ เหนี่ยวนำออกเป็นหน่วยย่อยลง คือ มิลลิเฮนรี (Millihener ; mH) และหน่วยไมโครเฮนรี (Microhenry ; µH) หน่วยต่างๆ เขียนความสัมพันธ์กันได้ดังนี้

11

12 สูตรการคํานวณหาค่า ความเหนี่ยวนํา

13 ตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแท้จริงเป็นเพียงเส้น ลวดเส้นหนึ่ง แต่เนื่องจากนำมาทำเป็นขดลวด เมื่อกระแสเปลี่ยนแปลงในขดลวด จะเกิดโวลเตจ เหนี่ยวนำที่คร่อมปลายขดลวด ในตัวเหนี่ยวนำ กระแสที่ไหลผ่าน ขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กนี้สะสมพลังงาน และ ขณะที่สนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นและลดลง จะเกิดโวลเตจเหนี่ยวนำภายในขดลวด ในทิศที่ต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุ ให้กระแสที่ไหลผ่านขดลวดถูกจำกัด

14 ถ้าเราเขียนกราฟของกระแส (เส้นประ) และโวลเตจ (เส้นทึบ) ที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาในตัวเหนี่ยวนำ เราจะเห็น ว่าเมื่อโวลเตจมีค่าสูงสุด กระแสจะเป็นศูนย์ และกระแสมี ค่าสูงสุดเมื่อโวลเตจเป็นศูนย์ ดังในรูปทางซ้าย จะเห็นว่า โวลเตจนำหน้ากระแสด้วยมุมเฟส 90 องศา ซึ่งสามารถ พิจารณาได้ดังนี้

15 สรุป จะเห็นว่า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มี แต่ตัวเหนี่ยวนำ ความต่างศักย์หรือโวลเตจที่ จ่ายให้จะนำหน้ากระแสอยู่เป็นมุมเฟส 90 องศา หรือ π /2

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor). ตัวเหนี่ยวนำส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดง พันรอบแกนเป็นรูปทรงกระบอกมีปลายเส้นลวด 2 ด้าน เป็นขา ดังแสดงในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google