งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Planning Process กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Planning Process กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Planning Process กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์
Assoc. Prof. Dr. Somjai Phagaphasvivat

2 Strategic Management: Key Success Factors การบริหารเชิงกลยุทธ์ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
Change (การเปลี่ยนแปลง) SWOT (จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส,ภยันตราย) Strategic Planning (การวางแผนเชิงกลยุทธ์) Competitive Strategies (กลยุทธ์การแข่งขัน) Strategic Thinking (ความคิดเชิงกลยุทธ์)

3 Corporate I.Q. Context Driven Strategy Organization Excellence
Character Customer Centric Organic Competitive Impulse Context Driven Excellence

4 การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
1989 1945 อดีต ปัจจุบัน อนาคต 5 ปี ช่องว่างเชิงกลยุทธ์ (Strategic Gap) 10 ปี 15 ปี 20 ปี

5 RPV R = Resource P = Process V = Value

6 องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. SWOT 2. Vision and Mission Statement :วิสัยทัศน์และพันธกิจ 3. Objectives : วัตถุประสงค์ 4. Strategies : กลยุทธ์ 5. Action Plan (Policies): แผนปฏิบัติการ (นโยบาย)

7 Vision SWOT SWOT Mission Objective Strategy Action Plan SWOT

8 Mission SWOT SWOT Objective Strategy Action Plan SWOT

9 องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดี
1.การทำ SWOT ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 2.มีแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น 3.ทุกองค์ประกอบของแผน จะต้องมีความสัมพันธ์เป็นองค์รวม(Holistic) เชื่อมโยงเป็นระบบ(Systems) มีความสัมพันธ์ในเชิงสาระและเงื่อนเวลา สัมพันธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 4.เป็นแผนที่ท้าทาย (Challenging) แต่เป็นไปได้ (Realistic)

10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกให้ถูกต้อง (External Environment)
1. ต้องมีข้อมูล (Information) 2. มีองค์ความรู้ (Body of Knowledge) อะไรที่อยู่ใกล้ต้องชัด อะไรที่อยู่ไกลเห็นลางๆ แต่เป็นโครงสร้างก็เพียงพอ 4. มีวัฒนธรรมในการคิดแบบนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในให้ถูกต้อง (Internal Environment)
1. KPI (Key Performance Indicator) และเป้าหมาย (Target) 2. Benchmarking 2.1 อุตสาหกรรม(Industry) 2.2 ระดับโลก(Best Practice) 2.3 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) 2.4 กระบวนการ(Process) 3. มีมิติใหม่ (New Dimension) มีน้ำหนัก (Weighted) โดยมองจากมุมลูกค้า (Customer ValueThinking)

12 Identify วิเคราะห์ Strategic Change : การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
Strategic Resources : ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

13 Strategic Change การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
Law + Regulation : กฎหมายและกฎระเบียบ Economic : เศรษฐกิจ Political การเมือง Social สังคม Technology เทคโนโลยี Competitors / Substitutes : คู่แข่งประเภทเดียวกัน/สินค้าทดแทน Customer behavior : พฤติกรรมผู้บริโภค

14 Strategic Resource ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
* Core Competencies (ความชำนาญและจุดแข็งหลัก) HR บุคคลากร Production การผลิต Distribution ช่องทางการจัดจำหน่าย Service การบริการ Product สินค้า IT / Technology เทตโนโลยีสารสนเทศ Procurement การจัดหา Finance การเงิน * Strategic Asset ทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ * Core Process กระบวนการหลัก

15 New Paradigm Strategy Customer Benefit Configuration
Company Boundaries Customer Interface Core Strategy Strategic Resources Value Network

16 New Paradigm SWOT 1. Core Competency 2. Strategic Asset
Network Customer 3 2 1 = Product or Service 1. Core Competency 2. Strategic Asset 3. Core Process

17 Matching for Strategic Fit การสร้างความสอดคล้อง
Environmental Change / Strategic Resources การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม /ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

18 Concept of Vision Strategic Direction Personal View of The future
Capacity to foresee the changing situation in the future - Visionary Leadership - Organic Thinking

19 VISION What the Organization Would Like to Become Where will we be ?
A Vision Statement Describes What the Organization Would Like to Become What will we be ? Where will we be ? [ Strategic Direction ]

20 MISSION What the Organization is Now - Where are we now ?
A Mission Statement Describes What the Organization is Now - What are we now ? - Where are we now ? [ Strategic Positioning ]

21 shared expectations in employees and communicates
The Mission Statement promotes a sense of shared expectations in employees and communicates a public image to important stakeholder groups in the company’s task environment. “It tells who we are and what we do as well as what we would like to become.” It may also include the firm’s philosophy or core value.

22 QUALITY OF VISION Simple Communicative Commitment Long Lasting
Challenging But Realistic [ Achievable ]

23 Cases in Vision and Mission
Case 1 : New Port News Shipbuilding’s Mission Statement “ We shall build good ships here – at the profit if we can – at the loss if we must – but always good ships. ”

24 Case 2 : Maytag Corporation’s Mission
“ To improve the quality of home life by designing, building, marketing, and servicing the best appliances in the world.”

25 Case 3 : Harley Davidson’s Vision and Mission
“Harley Davidson,Inc. is an action-oriented,international company, a leader in its commitment to continuously improve our mutually beneficial relationships with stakeholders [ customers, suppliers,employees, shareholders, governments and society ] We believe the key to success is to balance stakeholders’ interests through the empowerment of all employees to focus on value-added activities.”

26 Mission “ We fulfill dreams through the experience of motorcycling , by providing to motorcyclists and to the general public an expanding line of motorcycles and branded products and services in selected market segments.”

27 Case 4 : พันธกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ [Siam Commercial Bank’s Mission]
“ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีสมรรถภาพระดับสากลในการให้บริการ ลูกค้าทุกกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญครบถ้วน... ด้วยการทำงานเป็นทีมเดียวกันของกลุ่มการเงินไทยพาณิชย์ ”

28 Case 5 : วิสัยทัศน์และพันธกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
Vision : เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน Mission : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

29 Case 6 : AIS’s Vision Statement
โทรคมนาคมไร้สาย ”

30 Case 7 : True Corporation’s Vision
“ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ ทรู คือ การเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจรและมุ่งตอบสนองลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการหนึ่งเดียวของประเทศที่สามารถให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบสื่อสารไร้สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผลิตภัณฑ์และบริการด้านเนื้อหาต่างๆ อย่างหลากหลาย ”

31 Case 8 : วิสัยทัศน์และพันธกิจของปตท.
VISION The leading petroleum exploration and production company with operational excellence, international best practices, and world-class competitive strengths MISSION To conduct our core business by operating and investing in petroleum exploration, development, production, and strategic related business in Thailand and overseas

32 Case 9 : วิสัยทัศน์และภารกิจของ DTAC
วิสัยทัศน์ของเรา ดีแทค จะเป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่ประชาชนเจาะจงเลือกใช้บริการ ทุกเมื่อที่ต้องการสื่อสารถึงกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินธุรกิจและในชีวิตประจำวัน ภารกิจของเรา ดีแทค จะเป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก ที่ เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว สร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดโอกาสเต็มที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถ และเติบโต รวมถึง ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

33 Case 10 :Starbucks’Mission Statement
“ Establish Starbucks as the premier purveyor of the finest coffee in the world while maintaining our uncompromising principle while we grow ” Six Guiding Principles : Provide a great work environment and treat each other with respect and dignity Embrace diversity as an essential component in the way we do business.

34 3. Apply the highest standard of excellence to the
purchasing, roasting and fresh delivery of our coffee 4. Develop enthusiastically satisfied customer all the time 5. Contribute positively to our community and our environment 6. Recognize that profitability is essential to our future success

35 Case 11 : Vermont Teddy Bear’s Mission Statement
“The Vermont Teddy Bear provides our customers with a tangible expression of their best feelings for their family, friends, and associates. We facilitate, communicate,and therefore participate in caring events and special occasion that celebrate and enrich our customers’ life experience. Our products will represent unmatchable craftsmanship balanced with optimal quality and value. We will strive to wholesomely entertain our guests while consistently exceeding our external and internal customer service expectations.

36 The Vermont Teddy Bear Brand represents the rich heritage of the “ Great American Teddy Bear” begun in We are the stewards of a uniquely American tradition based on the best American virtues including compassion, generosity, friendship, and a zesty sense of whimsy and fun.”

37 Case 12 : วิสัยทัศน์ของธนาคาร
Vision : เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของเอเชีย Mission : 1. มีการบริหารที่ดีที่สุด 2. มีการบริการที่เยี่ยมที่สุด 3. มีกำไรมากที่สุด 4. มีเทคโนโลยีที่ดีมี่สุด 5. มีนวัตกรรมที่มากที่สุด

38 “ A Lifetime Emotional Symbol of Love and Care” Starbuck
Harley Davidson “ More Than A Motorcycle ” “ Fulfilling Dreams ” Vermont Teddy Bear “ A Lifetime Emotional Symbol of Love and Care” Starbuck “ Third Home ” Carnival “ Funship”

39 Personal Vision Creation
Information Knowledge Strategic Thinking - Game Theory - Organic Thinking

40 Corporate Vision Creation
Strategic SWOT Identify Strategic Issues SWOT Matching

41 Growth Stability Retrenchment Corporate Strategy Business Functional
Cost Differentiation HR Marketing Production IT PR Finance R&D

42 Strategy Efficiency Differentiation Benefit 1.Concept Synergist
Customer Cognitive Space Competency Space Network Space 1.Concept 2.Scope 3.Brand Synergist Benefit Fit Efficiency Differentiation 1.Concept 2.Scope 3.Brand

43 Strategic Positioning
Differentiation Cost

44 KPI -Objective Target Objective KPI 1 2 3 Responsible
1. Increase Efficiency % Cost per unit 10 % 6 % 4 % 2.Enhance Quality ISO 9002 14,000 18,000 3.Improve Personnel Hr/year/ employee training 10 hrs 11hrs 12 hrs

45 KPI – Strategy Objective : Increase Efficiency
Target Strategy KPI 1 2 3 Responsible 1. Production Efficiency % waste 0 % 2.Inventory Management Inventory Turnover 6 days 5 days 3.Purchasing % per unit decrease 10 % 8 % 6 %

46 KPI – Strategy Objective : Enhance Quality
Target Strategy KPI 1 2 3 Responsible 1. Hiring Consultant Timing Within Jan 2.Training Duration Feb-Jun 3.Implementing July-Dec

47 KPI – Action Plan Strategy :Hiring Consultants
1 q 2q 3q 4q Responsible 1. Listing Potential Consultants Timing First week of Jan 2.Selecting Within second week of Jan 3.Employing Within Jan


ดาวน์โหลด ppt Strategic Planning Process กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google