งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร นบส. กศน. รุ่น 3 การเสวนา ประกัน คุณภาพ กศน. ดร. ปาน กิมปี 22 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 – 22.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร นบส. กศน. รุ่น 3 การเสวนา ประกัน คุณภาพ กศน. ดร. ปาน กิมปี 22 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 – 22.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร นบส. กศน. รุ่น 3 การเสวนา ประกัน คุณภาพ กศน. ดร. ปาน กิมปี 22 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 – 22.00 น.

2 เราจะเสวนา อะไร

3 งานการเสวนา QA S W O T การวิเคราะห์ระบบ (SWOT Analysis)

4 สนทนาในประเด็น S, W, O, T ของการ ประกันคุณภาพ 1 234 การดำเนินการเสวนา แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน วิเคราะห์ / เขียนลงในกรอบการ วิเคราะห์ SWOT Analysis ดำเนินการ กลุ่มละ..... นาที 5 นำเสนอบางกลุ่ม + เสวนา 6 จบการเสวนา

5 สรุปการเสวนา ปัจจัย ภายใน S W O T ปัจจัยภายนอก

6 มาตรฐาน กศน. เพื่อการประกันคุณภาพภายในสำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. มาตรฐานหลัก (8 มาตรฐาน ) กศน. อำเภอ ส. ภา ค สธ สพรศกภศฝก ศฝ ช ศว สทกศก พ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 1111111111 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2----2 ( เทียบเท่า ) 2 ( เทียบเท่า ) -22 การจัดการศึกษานอกระบบประเภท ต่อเนื่อง 3222233233 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4333---3-- การบริหารจัดการ 5444344444 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 6555455555 การพัฒนาบุคลากรและงานวิชา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย -66------- การพัฒนานวัตกรรม ---6------ รวม 6/276/226/246/234/165/23 5/195/225/23

7 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น สังกัด คำสั่งสำนักงาน กศน. ที่ 191/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น สังกัด สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2553 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.03 /3284 ลง วันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ( แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดยต้นสังกัด )

8 การดำเนินงานประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระยะ 1 ปีงบประมาณ 2554 ระยะ 2 ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดที่สถานศึกษา 1-5 แห่ง ประเมินทุกแห่ง จังหวัด / กทม. มีสถานศึกษา 6 แห่งขึ้นไป ประเมินกึ่งหนึ่ง จัดงปม. ให้สถานศึกษาละ 9,000 บาท ประเมินมากกว่าที่กำหนดได้ ให้เจียดจ่ายภายในวงงปม. ที่ ได้รับ ประเมินสถานศึกษาที่เหลือ ทั้งหมด

9 การดำเนินงานประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดยต้นสังกัด คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมิน ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ การพิจารณา จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึ กาษา คณะกรรมการการประเมินจัดส่งรายงานให้ สถานศึกษาตรวจสอบภายใน 7 วัน แก้ไขปรับปรุงรายงานให้เสร็จ จัดส่ง สถานศึกษา / สำนักงาน กศน. จังหวัด / กรม ภายใน 30 วัน

10 ปี 2552 แผนพัฒนา คุณภาพ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก ( สมศ.) ปี 2553 แผนพัฒนา คุณภาพ ปี 2551 แผนพัฒนา คุณภาพ ปี 2554 แผนพัฒนา คุณภาพ ประเมิน โดย ต้นสังกัด SAR 2551SAR 2552SAR 2553SAR 2554 ความสัมพันธ์ของงานประกันคุณภาพ

11 From Big Crisis to New Opportunities. Have lessens been learned and where are we standing now?

12 The first step for all great athletes is learning how to lose.

13 พระพุทธปัจฉิมวาจา.. “ วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมา เทน สมฺปาเทถ ” : สิ่งทั้งหลาย เสื่อมสลายไปเป็น ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำกิจการให้ สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด

14

15 “ เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอา ความขาดแคลน เป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลาง ความขาดแคลน ให้ บรรลุผล จงทำด้วยความเข้าใจ ซื่อสัตย์ ” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร นบส. กศน. รุ่น 3 การเสวนา ประกัน คุณภาพ กศน. ดร. ปาน กิมปี 22 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 – 22.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google