งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร นบส.กศน.รุ่น 3 การเสวนา ประกันคุณภาพ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร นบส.กศน.รุ่น 3 การเสวนา ประกันคุณภาพ กศน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร นบส.กศน.รุ่น 3 การเสวนา ประกันคุณภาพ กศน.
ดร.ปาน กิมปี 22 มีนาคม 2554 เวลา – น.

2 เราจะเสวนาอะไร

3 งานการเสวนา QA S W O T การวิเคราะห์ระบบ (SWOT Analysis)

4 การดำเนินการเสวนา สนทนาในประเด็น S, W, O, T ของการประกันคุณภาพ
1 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 2 3 วิเคราะห์ / เขียนลงในกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดำเนินการ กลุ่มละ นาที 4 นำเสนอบางกลุ่ม + เสวนา 5 จบการเสวนา 6

5 สรุปการเสวนา ปัจจัยภายใน S W O T ปัจจัยภายนอก
สรุปการเสวนา ปัจจัยภายใน S W O T ปัจจัยภายนอก

6 มาตรฐานหลัก สธ ศฝช ศว (8 มาตรฐาน) ส.ภาค สพร ศกภ ศฝก สทก ศกพ
มาตรฐาน กศน. เพื่อการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. มาตรฐานหลัก (8 มาตรฐาน) กศน. อำเภอ ส.ภาค สธ สพร ศกภ ศฝก ศฝช ศว สทก ศกพ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 - (เทียบเท่า) การจัดการศึกษานอกระบบประเภทต่อเนื่อง 3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 การบริหารจัดการ 5 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 6 การพัฒนาบุคลากรและงานวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนานวัตกรรม รวม 6/27 6/22 6/24 6/23 4/16 5/23 5/19 5/22

7 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
คำสั่งสำนักงาน กศน. ที่ 191/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2553 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ /3284 ลงวันที่ 16 กันยายน เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ( แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด )

8 การดำเนินงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ระยะ 1 ปีงบประมาณ 2554 ระยะ 2 ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดที่สถานศึกษา 1-5 แห่ง ประเมินทุกแห่ง จังหวัด/กทม.มีสถานศึกษา 6 แห่งขึ้นไป ประเมินกึ่งหนึ่ง จัดงปม.ให้สถานศึกษาละ 9,000 บาท ประเมินมากกว่าที่กำหนดได้ ให้เจียดจ่ายภายในวงงปม.ที่ได้รับ ประเมินสถานศึกษาที่เหลือทั้งหมด

9 การดำเนินงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกาษา คณะกรรมการการประเมินจัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบภายใน 7 วัน แก้ไขปรับปรุงรายงานให้เสร็จ จัดส่งสถานศึกษา/สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรมภายใน 30 วัน

10 ความสัมพันธ์ของงานประกันคุณภาพ
ปี2551 แผนพัฒนาคุณภาพ ปี2552 แผนพัฒนาคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปี2553 แผนพัฒนาคุณภาพ ปี2554 แผนพัฒนาคุณภาพ ประเมินโดย ต้นสังกัด SAR 2551 SAR 2552 SAR 2553 SAR 2554

11 From Big Crisis to New Opportunities
From Big Crisis to New Opportunities. Have lessens been learned and where are we standing now?

12 The first step for all great athletes is learning how to lose.

13 พระพุทธปัจฉิมวาจา.. “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
: สิ่งทั้งหลาย เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำกิจการให้สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด

14

15 “เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลน เป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลน ให้บรรลุผล จงทำด้วยความเข้าใจ ซื่อสัตย์” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร นบส.กศน.รุ่น 3 การเสวนา ประกันคุณภาพ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google