งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบลงทุน Capital Budgeting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบลงทุน Capital Budgeting"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบลงทุน Capital Budgeting
บทที่ 8 งบลงทุน Capital Budgeting

2 งบลงทุน (Capital Budgeting)
คือ แผนการใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการลงทุนของกิจการ

3 งบลงทุน (Capital Budgeting)
E.g. ถ้ากิจการต้องตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีราคา บาท หรือไม่ เราจะตัดสินใจอย่างไร ดูว่าเครื่องจักรนี้สามารถทำกำไรได้หรือไม่? ดูจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุน?

4 ขั้นตอนในการพิจารณาจัดทำงบลงทุน
คัดเลือกโครงการหรือข้อเสนอรายจ่ายลงทุน ประมาณกระแสเงินสดแต่ละโครงการ ประเมินค่ากระแสเงินสดแต่ละโครงการ การเลือกโครงการที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุด ติดตามและประเมินผลโครงการ

5 ประเภทโครงการลงทุน โครงการผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือขยายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม โครงการจัดหาสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนสินทรัพย์เก่า โครงการวิจัยและพัฒนา โครงการสำรวจ โครงการอื่น ๆ

6 การประมาณการกระแสเงินสด
การประมาณกระแสเงินสด ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการทำงบลงทุน การตัดสินใจในการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้องพิจารณาผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นๆ ซึ่งการพิจารณาจะดูเฉพาะรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินสดในโครงการที่ตัดสินใจลงทุน

7 กระแสเงินสดจ่ายเงินลงทุนสุทธิ
จำนวนเงินสดจ่ายทั้งสิ้นเพื่อให้ได้มาเพื่อสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ กรณีซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาในกิจการ กรณีซื้อสินทรัพย์ใหม่และขายสินทรัพย์เดิม ซึ่งกรณีนี้จะมีกำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เดิม ซึ่งจะได้รับผลกระทบด้านภาษี กรณีนำสินทรัพย์เก่าไปแลก เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนเพิ่มเติม

8 กระแสเงินสดรับสุทธิ รายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการจากการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการลงทุน

9 ขั้นตอนในการจัดทำงบลงทุน
กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ รวบรวมโครงการลงทุน วิเคราะห์กระแสเงินสด ประเมินโครงการ การเลือกโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ

10 เครื่องมือที่ใช้วัดโครงการ
วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) วิธีระยะเวลาคืนทุน(PB) วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) วิธีดัชนีกำไร(PI)

11 วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย
วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ARR = กำไรสุทธิหลังภาษีเฉลี่ย เงินลงทุนเฉลี่ย โดยที่ กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี = ผลรวมกำไรสุทธิตลอดอายุโครงการ อายุโครงการ เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย = เงินลงทุนเริ่มแรก – มูลค่าซาก 2

12 วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ARR: การตัดสินใจ
- ถ้าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ จะยอมรับโครงการนั้น - ถ้าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ จะปฏิเสธโครงการนั้น

13 ข้อดีข้อเสียของวิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย
จัดทำง่าย เพราะใช้ข้อมูลทางบัญชี ถ้าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการได้ ข้อเสีย ใช้กำไรสุทธิทางบัญชีแทนเงินสด ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา สรุป : ไม่เป็นที่นิยม

14 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
คือระยะเวลาที่กิจการจะได้รับเงินกลับคืนมาเท่ากับจำนวนเงินลงทุน ซึ่งวิธีนี้จะวัดว่าโครงการลงทุนจะได้รับเงินกลับมาเร็วหรือช้าอย่างไร ระยะเวลาคืนทุน= เงินลงทุนสุทธิเริ่มแรก เงินสดรับสุทธิแต่ละปี

15 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
2. การคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนเมื่อกระแสเงินสดรับในแต่ละปีไม่เท่ากัน ตัวอย่าง 8.5 ปีที่ เงินสดรับสุทธิ เงินสดรับสุทธิสะสม 1 50, ,000 2 50, ,000 3 60, ,000 4 80, ,000 5 40, ,000

16 ข้อดีข้อเสียของวิธีระยะเวลาคืนทุน
คำนวณง่าย เหมาะกับโครงการที่ต้องการประเมินโดยวิธีการหาระยะเวลาคืนทุน ข้อเสีย ไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดรับสุทธิที่จะได้รับ ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา ไม่คำนึงผลกำไร

17 การประเมินค่าโครงการลงทุนที่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา
คือวิธีที่มีการคิดลดค่ากระแสเงินสดในอนาคตให้เป็นค่าปัจจุบัน โดยใช้หลักว่าเงินสดในอนาคตจะนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันไม่ได้ ถ้ายังไม่ทำให้เป็นค่าปัจจุบัน

18 การประเมินค่าโครงการลงทุนที่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา
มีหลายวิธี ได้แก่ วิธีระยะคืนทุนที่มีการปรับลด (Discounted Payback Period: DPB) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index: PI) วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return) และ วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่มีการดัดแปลง (Modified Internal Rate of Return)

19 วิธีระยะคืนทุนที่มีการปรับลด (Discounted Payback Period: DPB)
คือ ระยะเวลาที่กิจการจะได้รับเงินกลับคืนมาเท่ากับจำนวนเงินลงทุน โดยวิธีนี้จะแก้ข้อเสียของวิธีระยะคืนทุนที่ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา หามูลค่าปัจจุบันตั้งแต่ปีที่ 1 และสะสมที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับพอดี

20 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return)
คือ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งเป็นอัตราคิดลดที่จะทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกหรือเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ คำนวณโดยวิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error)

21 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่มีการเปลี่ยนแปลง (Modified Internal Rate of Return)
ที่อัตราส่วนลด 20 % ค่าปัจจุบันของเงินรวมในปีสุดท้าย = 903,000 x PVIF20%,3 = 903,000 x .5787 = 522,566.10 ที่อัตราส่วนลด 24 % ค่าปัจจุบันของเงินรวมในปีสุดท้าย = 903,000 x PVIF24%,3 = 903,000 x .5245 = 477,623.50

22 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV
คือผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีตลอดอายุโครงการ กับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายลงทุน ณ อัตราค่าของเงิน NPV = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ – เงินลงทุนเริ่มแรก การตัดสินใจ ถ้า NPV เป็นบวกจะยอมรับโครงการ ถ้า NPV เป็นลบจะยอมรับโครงการ ถ้าเป็นบวกเท่ากันให้เลือกโครงการที่มีค่ามากที่สุด

23 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV
คำนวณได้ 2 วิธี เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี PVA = A (PVIFA i,n) เมื่อกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน PV = FV (PVIF i,n)

24 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV
ตัวอย่าง เงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 800,000 ค่าของทุนเท่ากับ 15% ปี โครงการ ก. โครงการ ข. , ,000 , ,000 , ,000

25 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV
โครงการ ก. NPV = 400,000 (2.2832) – 800,000 = 113,280 โครงการ ข. NPV = 600,000(.8696) + 100,000(.7561) ,000(.6575) – 800,000 = (5,380) เลือกโครงการ . . .

26 วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index: PI)
คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิกับเงินลงทุนเริ่มแรก ดัชนีการทำกำไร = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ เงินลงทุนเริ่มแรก การตัดสินใจ ถ้า PI มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 จะยอมรับ ถ้า PI มีค่าน้อยกว่า 1 จะปฏิเสธ

27 วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index: PI)
800,000 = โครงการ ข. PI = 794,620 = .9933 เลือกโครงการ . . .

28 ข้อดีและข้อเสีย วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ง่ายและสะดวกต่อการประเมินผล ไม่ต้องพิจารณากระแสเงินสดรับของแต่ละปี และไม่คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันหรือค่าเงินตามเวลา วิธีระยะเวลาคืนทุน พิจารณาเฉพาะระยะเวลาที่จะคืนทุนของแต่ละโครงการเท่านั้น ไม่คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบัน และกระแสเงินสดรับแต่ละปี วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด ทั้ง IRR, NPV และ PI จะคำนึงถึงเงินสดรับและจ่ายสุทธิแต่ละปีตลอดอายุของโครงการและ ค่าเงินตามเวลา

29 การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
โครงการที่เป็นอิสระต่อกัน โครงการที่ขึ้นต่อกัน โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน

30 งานบทที่ 8 อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำงบลงทุนที่มีต่อธุรกิจ
ประเภทของโครงการที่ลงทุน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ในการตัดสินใจลงทุนโครงการหนึ่งต้องคำนึงถึงด้านใดบ้าน และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เครื่องมือที่ใช้วัดโครงการมีอะไรบ้าง อธิบายพอเข้าใจ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง ลักษณะของโครงการลงทุนกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง หมายเหตุ นักศึกษาท่านใดที่มีงานค้างส่ง ตั้งแต่บทที่ 1- 7 ติดตามส่งภายใน


ดาวน์โหลด ppt งบลงทุน Capital Budgeting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google