งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 8 งบลงทุน Capital Budgeting. 2 งบลงทุน (Capital Budgeting) เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน (Capital) เช่น โรงงาน เครื่องจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 8 งบลงทุน Capital Budgeting. 2 งบลงทุน (Capital Budgeting) เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน (Capital) เช่น โรงงาน เครื่องจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 8 งบลงทุน Capital Budgeting

2 2 งบลงทุน (Capital Budgeting) เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน (Capital) เช่น โรงงาน เครื่องจักร และจะเกี่ยวข้องกับ งบประมาณ(Budget) ซึ่งเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและจ่าย ของโครงการลงทุนในอนาคต คือ แผนการใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และขั้นตอน การวิเคราะห์โครงการลงทุนของกิจการ

3 3 งบลงทุน (Capital Budgeting) E.g. ถ้ากิจการต้องตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักร ใหม่ที่มีราคา 500000 บาท หรือไม่ เราจะ ตัดสินใจอย่างไร ดูว่าเครื่องจักรนี้สามารถทำกำไรได้หรือไม่? ดูจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุน?

4 4 ขั้นตอนในการพิจารณาจัดทำงบลงทุน 1. คัดเลือกโครงการหรือข้อเสนอรายจ่ายลงทุน 2. ประมาณกระแสเงินสดแต่ละโครงการ 3. ประเมินค่ากระแสเงินสดแต่ละโครงการ 4. การเลือกโครงการที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุด 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

5 5 ประเภทโครงการลงทุน 1. โครงการผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือขยาย ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 2. โครงการจัดหาสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนสินทรัพย์ เก่า 3. โครงการวิจัยและพัฒนา 4. โครงการสำรวจ 5. โครงการอื่น ๆ

6 6 การประมาณการกระแสเงินสด การประมาณกระแสเงินสด ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของ การทำงบลงทุน การตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ ต่างๆ ต้องพิจารณาผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นๆ ซึ่ง การพิจารณาจะดูเฉพาะรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินสดใน โครงการที่ตัดสินใจลงทุน

7 7 กระแสเงินสดจ่ายเงินลงทุนสุทธิ จำนวนเงินสดจ่ายทั้งสิ้นเพื่อให้ได้มาเพื่อสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงาน ตามโครงการ ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ 1. กรณีซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาในกิจการ 2. กรณีซื้อสินทรัพย์ใหม่และขายสินทรัพย์เดิม ซึ่งกรณีนี้จะมีกำไร หรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เดิม ซึ่งจะได้รับผลกระทบด้าน ภาษี 3. กรณีนำสินทรัพย์เก่าไปแลก 4. เงินทุนหมุนเวียน 5. เงินลงทุนเพิ่มเติม

8 8 กระแสเงินสดรับสุทธิ รายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการจากการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการลงทุน

9 ขั้นตอนในการจัดทำงบลงทุน 1. กำหนดเป้าหมายของ ธุรกิจ 2. รวบรวมโครงการลงทุน 3. วิเคราะห์กระแสเงินสด 4. ประเมินโครงการ 5. การเลือกโครงการ 6. ติดตามและประเมินผล โครงการ

10 10 เครื่องมือที่ใช้วัดโครงการ 1. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) 2. วิธีระยะเวลาคืนทุน(PB) 3. วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด หรืออัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) 4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 5. วิธีดัชนีกำไร(PI)

11 11 วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 1. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ARR = กำไรสุทธิหลังภาษีเฉลี่ย เงินลงทุนเฉลี่ย โดยที่ กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี = ผลรวมกำไรสุทธิตลอดอายุโครงการ อายุโครงการ เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย = เงินลงทุนเริ่มแรก – มูลค่าซาก 2

12 12 วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ARR: การตัดสินใจ - ถ้าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยมากกว่าหรือ เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ จะยอมรับ โครงการนั้น - ถ้าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยน้อยกว่าอัตรา ผลตอบแทนที่ต้องการ จะปฏิเสธโครงการนั้น

13 13 ข้อดีข้อเสียของวิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ข้อดี 1. จัดทำง่าย เพราะใช้ข้อมูลทางบัญชี 2. ถ้าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยสามารถเปรียบเทียบกับ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการได้ ข้อเสีย 1. ใช้กำไรสุทธิทางบัญชีแทนเงินสด 2. ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา สรุป : ไม่เป็นที่นิยม

14 14 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 1. คือระยะเวลาที่กิจการจะได้รับเงินกลับคืนมา เท่ากับจำนวนเงินลงทุน ซึ่งวิธีนี้จะวัดว่า โครงการลงทุนจะได้รับเงินกลับมาเร็วหรือช้า อย่างไร ระยะเวลาคืนทุน=เงินลงทุนสุทธิเริ่มแรก เงินสดรับสุทธิแต่ละปี

15 15 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 2. การคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนเมื่อกระแสเงินสดรับใน แต่ละปีไม่เท่ากัน ตัวอย่าง 8.5 ปีที่เงินสดรับสุทธิเงินสดรับสุทธิสะสม 150,000 50,000 250,000100,000 360,000160,000 480,000240,000 540,000280,000

16 16 ข้อดีข้อเสียของวิธีระยะเวลาคืนทุน ข้อดี 1. คำนวณง่าย 2. เหมาะกับโครงการที่ต้องการประเมินโดยวิธีการหา ระยะเวลาคืนทุน ข้อเสีย 1. ไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดรับสุทธิที่จะได้รับ 2. ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา 3. ไม่คำนึงผลกำไร

17 17 การประเมินค่าโครงการลงทุนที่คำนึงถึง ค่าของเงินตามเวลา คือวิธีที่มีการคิดลดค่ากระแสเงินสดใน อนาคตให้เป็นค่าปัจจุบัน โดยใช้หลักว่าเงิน สดในอนาคตจะนำมาเปรียบเทียบกับ ปัจจุบันไม่ได้ ถ้ายังไม่ทำให้เป็นค่าปัจจุบัน

18 18 การประเมินค่าโครงการลงทุนที่ คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา มีหลายวิธี ได้แก่ วิธีระยะคืนทุนที่มีการปรับลด (Discounted Payback Period: DPB) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index: PI) วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return) และ วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่มีการดัดแปลง (Modified Internal Rate of Return )

19 19 วิธีระยะคืนทุนที่มีการปรับลด (Discounted Payback Period: DPB) คือ ระยะเวลาที่กิจการจะได้รับเงินกลับคืนมา เท่ากับจำนวนเงินลงทุน โดยวิธีนี้จะแก้ข้อเสียของ วิธีระยะคืนทุนที่ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา หามูลค่าปัจจุบันตั้งแต่ปีที่ 1 และสะสมที่ทำให้ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับพอดี

20 20 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งเป็น อัตราคิดลดที่จะทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน สดที่จะได้รับในอนาคตเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ คำนวณโดยวิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error)

21 21 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่มีการเปลี่ยนแปลง (Modified Internal Rate of Return) ที่อัตราส่วนลด 20 % ค่าปัจจุบันของเงินรวมในปีสุดท้าย = 903,000 x PVIF 20%,3 =903,000 x.5787 = 522,566.10 ที่อัตราส่วนลด 24 % ค่าปัจจุบันของเงินรวมในปีสุดท้าย = 903,000 x PVIF 24%,3 =903,000 x.5245 = 477,623.50

22 22 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV คือผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน สดรับสุทธิแต่ละปีตลอดอายุโครงการ กับมูลค่า ปัจจุบันของเงินสดจ่ายลงทุน ณ อัตราค่าของเงิน NPV = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ – เงินลงทุนเริ่มแรก การตัดสินใจ 1. ถ้า NPV เป็นบวกจะยอมรับโครงการ 2. ถ้า NPV เป็นลบจะยอมรับโครงการ 3. ถ้าเป็นบวกเท่ากันให้เลือกโครงการที่มีค่ามากที่สุด

23 23 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV คำนวณได้ 2 วิธี 1. เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี PVA=A (PVIFA i,n ) 2. เมื่อกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน PV=FV (PVIF i,n )

24 24 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV ตัวอย่าง เงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 800,000 ค่าของทุน เท่ากับ 15% ปีโครงการ ก. โครงการ ข. 1 400,000 600,000 2 400,000 100,000 3 400,000 300,000

25 25 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV โครงการ ก. NPV = 400,000 (2.2832) – 800,000 = 113,280 โครงการ ข. NPV= 600,000(.8696) + 100,000(.7561) + 300,000(.6575) – 800,000 = (5,380) เลือกโครงการ...

26 26 วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index: PI) คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน สดรับสุทธิกับเงินลงทุนเริ่มแรก ดัชนีการทำกำไร = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ เงินลงทุนเริ่มแรก การตัดสินใจ 1. ถ้า PI มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 จะยอมรับ 2. ถ้า PI มีค่าน้อยกว่า 1 จะปฏิเสธ

27 27 วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index: PI) จากตัวอย่างที่แล้วสามารถคำนวณ PI ได้ดังนี้ โครงการ ก. PI=913,280 800,000 =1.1416 โครงการ ข. PI=794,620 800,000 =.9933 เลือกโครงการ...

28 28 ข้อดีและข้อเสีย 1. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ง่ายและสะดวกต่อการ ประเมินผล ไม่ต้องพิจารณากระแสเงินสดรับของแต่ละปี และไม่คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันหรือค่าเงินตามเวลา 2. วิธีระยะเวลาคืนทุน พิจารณาเฉพาะระยะเวลาที่จะคืนทุน ของแต่ละโครงการเท่านั้น ไม่คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบัน และกระแสเงินสดรับแต่ละปี 3. วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด ทั้ง IRR, NPV และ PI จะ คำนึงถึงเงินสดรับและจ่ายสุทธิแต่ละปีตลอดอายุของ โครงการและ ค่าเงินตามเวลา

29 29 การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน 1. โครงการที่เป็นอิสระต่อกัน 2. โครงการที่ขึ้นต่อกัน 3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน

30 30 งานบทที่ 8 1. อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำงบลงทุนที่มีต่อ ธุรกิจ 2. ประเภทของโครงการที่ลงทุน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ในการตัดสินใจลงทุนโครงการหนึ่งต้องคำนึงถึงด้านใด บ้าน และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 4. เครื่องมือที่ใช้วัดโครงการมีอะไรบ้าง อธิบายพอเข้าใจ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง 5. ลักษณะของโครงการลงทุนกับการตัดสินใจเลือก โครงการลงทุน แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง หมายเหตุ นักศึกษาท่านใดที่มีงานค้างส่ง ตั้งแต่บทที่ 1- 7 ติดตามส่ง ภายใน


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 8 งบลงทุน Capital Budgeting. 2 งบลงทุน (Capital Budgeting) เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน (Capital) เช่น โรงงาน เครื่องจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google