งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล สายคู่ บิด เกลียว สายโค แอก เชียล สายใย แก้วนำ แสง ระบบ ไมโครเ วฟ ระบบ ดาวเทีย ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล สายคู่ บิด เกลียว สายโค แอก เชียล สายใย แก้วนำ แสง ระบบ ไมโครเ วฟ ระบบ ดาวเทีย ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล สายคู่ บิด เกลียว สายโค แอก เชียล สายใย แก้วนำ แสง ระบบ ไมโครเ วฟ ระบบ ดาวเทีย ม

2 สายคู่บิด เกลียว ดี : ง่ายต่อ การนำไปใช้ ดี : ราคาถูก เสีย : จำกัด ความเร็ว เสีย : ใช้กับ ระยะทางสั้นๆ

3 สายโค แอกเชียล ดี : มีความ ยืดหยุ่นใน การใช้งาน ดี : ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนัก เบา เสีย : ถูก รบกวนจาก สัญญาณ ภายนอกได้ ง่าย เสีย : ระยะทาง จำกัด

4 สายใยแก้ว นำแสง ดี : ส่งข้อมูล ด้วยความเร็ว สูง ดี : ไม่มีการ รบกวนทาง แม่เหล็กไฟฟ้ า เสีย : ต้องใช้ ความชำนาญ ในการติดตั้ง เสีย : มีราคา แพงกว่าสาย ส่งข้อมูลแบบ สายคู่บิด เกลียวและโค แอกเชียล

5 ระบบ ไมโครเวฟ ดี : ใช้ใน พื้นที่ซึ่ง ดี : การ เดินสาย กระทำได้ไม่ สะดวก ดี : ราคาถูก กว่าสายใย แก้วนำแสง และดาวเทียม ดี : อัตราการ ส่งข้อมูลสูง เสีย : สัญญาณจะ ถูกรบกวนได้ ง่ายจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ า

6 ระบบ ดาวเทียม ดี : ส่งสัญญาณ ครอบคลุมไป ยังทุกจุดของ โลกได้ ดี : ค่าใช้จ่ายใน การให้บริการส่ง ข้อมูลของระบบ ดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่ กับระยะทางที่ห่าง กันของสถานี พื้นดิน เสีย : มีเวลา หน่วง (Delay Time) ในการส่ง สัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล สายคู่ บิด เกลียว สายโค แอก เชียล สายใย แก้วนำ แสง ระบบ ไมโครเ วฟ ระบบ ดาวเทีย ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google