งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structural Analysis (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structural Analysis (2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structural Analysis (2)
WUTTIKRAI CHAIPANHA Department of Engineering Management Faculty of Science and Technology Rajabaht Maha Sarakham University

2 โครงข้อแข็ง (Frames) โครงข้อแข็งหรือโครงกรอบ เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีแรงกระทำหลายแรงยึดติดกันด้วยหมุด

3 หลักการวิเคราะห์ 1. หาแรงปฏิกิริยา (Reactions) ที่จุดรองรับ (Support)

4 2. วาด FBD ของโครงสร้างโดยการแยกชิ้นส่วนออกจากหมุดต่อ
* ที่จุดต่อจะเกิด 2 แรงปฎิกิริยาตั้งฉากเนื่องจากต่อกันด้วย Pin ดังนั้นเมื่อแยกชิ้นส่วนออกจากกันจะเกิดแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม

5 3. ค้นหาชิ้นส่วนที่เป็น Two-Force Members..???
ถูกยึดด้วย pin ที่จุดปลายทั้งสอง joint เท่านั้น ไม่มีแรง (Force) และโมเมนต์ (Moment) กระทำระหว่างชิ้นส่วน แนวเส้นของแรงที่กระทำ (line of Action of force) เป็นเส้นตรงระหว่าง 2 joint

6 ตัวอย่าง Two-Force Members.

7 4. ใช้สมการสมดุลเพื่อหาแรงในชิ้นส่วน
Fx = 0 Fy = 0 M = 0

8 Ex.1 : For the frame and loading shown, determine the components of all forces acting on member BCD.

9

10

11 Ex.2 : For the frame and loading shown, determine the components of all forces acting on member BCD.
Ey Ex Fy A 2400 N 2.7 m. C D B 2.7 m. F E Ey = 600 Fy =1800 2.4 m. 4.8 m.

12 Ay A A Ax Ax 2400 N Cy By Ay C Bx Cx B B C D Cx Cy By Ex E F Fy Ey

13 Member BCD MB = 0 -Cy(2.4)+2400(3.6) = 0 Cy = 3600 N. 3.6 m. Fy = 0
-By =0 By = 1200 N Fx = 0 -Bx+Cx=0 Bx= ? Cx=? 3.6 m. 2400 N Cy Bx B C D Cx By 2.4 m.

14 Member ABE Ay MA = 0 -Bx(2.7)+0(5.4) = 0 Bx=0 A Ax 2.7 m. By ดังนั้น จาก Member BCD จะได้ Fx = 0 -Bx+Cx=0 Cx=0 Bx B 2.7 m. สรุป Cy = 3600 N. By = 1200 N. Cx = 0 N. Bx = 0 N. E 600

15 Quiz # 8


ดาวน์โหลด ppt Structural Analysis (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google