งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หาแรงปฏิกิริยา (Reactions) ที่จุดรองรับ (Support)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หาแรงปฏิกิริยา (Reactions) ที่จุดรองรับ (Support)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. หาแรงปฏิกิริยา (Reactions) ที่จุดรองรับ (Support)

4 * ที่จุดต่อจะเกิด 2 แรงปฎิกิริยาตั้งฉากเนื่องจากต่อ กันด้วย Pin ดังนั้นเมื่อแยกชิ้นส่วนออกจากกันจะเกิด แรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม 2. วาด FBD ของโครงสร้างโดย การแยกชิ้นส่วนออกจากหมุดต่อ

5 3. ค้นหาชิ้นส่วนที่เป็น Two- Force Members..??? Two-Force Members มีหลักการดังนี้ ถูกยึดด้วย pin ที่จุดปลายทั้งสอง joint เท่านั้น ถูกยึดด้วย pin ที่จุดปลายทั้งสอง joint เท่านั้น ไม่มีแรง (Force) และโมเมนต์ (Moment) กระทำระหว่างชิ้นส่วน ไม่มีแรง (Force) และโมเมนต์ (Moment) กระทำระหว่างชิ้นส่วน แนวเส้นของแรงที่กระทำ (line of Action of force) เป็นเส้นตรง ระหว่าง 2 joint แนวเส้นของแรงที่กระทำ (line of Action of force) เป็นเส้นตรง ระหว่าง 2 joint

6 ตัวอย่าง Two-Force Members.

7  Fx = 0  Fy = 0  M = 0

8

9

10

11 2400 N 2.7 m. 3.6 m. A B E F C D 2400 N 3.6 m. A B E F C D Ey Ex Fy Ey = 600 Fy =1800 2.4 m. 4.8 m.

12 A B E Ey Ex 2400 N C B A F C D Fy Ay Ax By Bx By Cy Cx Cy Ax Ay

13 C B D By Cy Cx 3.6 m. Bx Member BCD  MB = 0 -Cy(2.4)+2400(3.6) = 0 Cy = 3600 N.  Fy = 0 -By+3600-2400=0 By = 1200 N  Fx = 0 -Bx+Cx=0 Bx= ? Cx=? 2.4 m. 2400 N

14 A B E 600 0 Ay Ax By Bx 2.7 m. Member ABE  MA = 0 -Bx(2.7)+0(5.4) = 0 Bx=0 สรุป Cy = 3600 N. By = 1200 N. Cx = 0 N. Bx = 0 N. ดังนั้น จาก Member BCD จะได้  Fx = 0 -Bx+Cx=0 Cx=0

15 Quiz # 8


ดาวน์โหลด ppt 1. หาแรงปฏิกิริยา (Reactions) ที่จุดรองรับ (Support)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google