งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ สเกลาร์ (Scalar) สเกลาร์ (Scalar) เป็นปริมาณที่บ่ง บอกถึง ขนาดเพียงอย่างเดียว ( ค่า ตัวเลขทั้งค่าบวกและลบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ สเกลาร์ (Scalar) สเกลาร์ (Scalar) เป็นปริมาณที่บ่ง บอกถึง ขนาดเพียงอย่างเดียว ( ค่า ตัวเลขทั้งค่าบวกและลบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ สเกลาร์ (Scalar) สเกลาร์ (Scalar) เป็นปริมาณที่บ่ง บอกถึง ขนาดเพียงอย่างเดียว ( ค่า ตัวเลขทั้งค่าบวกและลบ ) เช่น มวล สาร ปริมาตรและความยาว เวกเตอร์ (Vector) เวกเตอร์ (Vector) เป็นปริมาณที่บ่ง บอกทั้งขนาดและทิศทาง ( ค่าตัวเลข เป็นเลขบวก ) เช่น แรงและโมเมนต์

3 ปริมาณเวกเตอร์ A ในรูป มีขนาด 4 หน่วย ทิศทาง คือ 20  วัดทวนเข็ม นาฬิกาจากแกนอ้างอิง O A p Tai l Head 20  เขียนปริมาณเวกเตอร์ A โดยใช้สัญลักษณ์ ขนาดของเวกเตอร์ A แทน ด้วย A [A]

4 การคูณเวกเตอร์ การคูณและการหารเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การคูณจะใช้ตัวเลขจำนวนเต็มในการ คูณ เช่น A A x 2 = 2A 2A

5 การหารเวกเตอร์ การหารจะใช้ตัวเลขเศษส่วนในการคูณ เช่น A A x 1/2 = 0.5A 0. 5A

6 การบวกเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ (Vector Addition) ทำ ได้ 2 วิธี 1. เวกเตอร์ หางต่อหาง เช่น A+B A B โดยนำหางของเวกเตอร์ A ต่อกับหาง ของเวกเตอร์ B จะทำให้เกิดเวกเตอร์ ลัพธ์ R = A+B เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาน A B R=A+B

7 2. เวกเตอร์ หัวต่อหาง เช่น A+B A B โดยนำหัวของเวกเตอร์ A ต่อกับหางของ เวกเตอร์ B จะทำให้เกิดเวกเตอร์ลัพธ์ R = A+B A B R=A +B

8 การหาค่าแรงลัพธ์หรือผลบวก ของเวกเตอร์ (Vector R) วิธีที่ 1 กราฟฟิค (Graphic) A B A B R=A +B วาดภาพ เวกเตอร์ตาม วิธีการบวก เวกเตอร์ใน มาตราส่วนที่ เหมาะสม และ ความวัดยาว ของแรงลัพธ์ เวกเตอร์ R  11.5 unit

9 วิธีที่ 2 กฎของโคซายน์ (Cosine Law) แบบที่ 1 A B R 

10 วิธีที่ 2 กฎของโคซายน์ (Cosine’s Law) แบบที่ 2 A B R 

11 วิธีที่ 3 กฎของซายน์ (Sine Law) ในกรณีต้องการรู้ค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่าที่ ต้องการหาค่า ( มักจะใช้ในการหาค่า ทิศทางของแรงลัพธ์ ) A C B ab c

12 ยกตัวอย่างเช่น มีเวกเตอร์ของแรง 3 แรง F 1,F 2 และ F 3 ดังรูป F1F1 F2F2 F3F3 ทำโดยการรวมเวกเตอร์หัวต่อหางของ เวกเตอร์ F 1 +F 2 ก่อน แล้วค่อยนำเวกเตอร์ F 1 +F 2 ไปรวมกับ เวกเตอร์ F 3

13 F1F1 F2F2 F3F3 F 1 +F 2 F1F1 F2F2 F3F3 F R =(F 1 +F 2 )+F 3 (F 1 +F 2 )+F 3

14

15

16

17

18 สามารถรวมแรงในระบบได้ 2 วิธี 1. วิธีเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก (Cartesian Vector) 2. วิธีสเกลาร์ (Scalar) x y -x -y F1 F2 F3 i j

19 x y -x -y F1 F2 F3 เวกเตอร์ของแรง สามารถแตกให้อยู่ใน แกน x และ y ได้ ยกตัวอย่างเช่นแรง F1 จะสามารถแตกแรงให้ อยู่ในระบบพิกัดฉากได้ F1 = F1 xi + F1 yj และ F2,F3 ก็แตกแรง ได้เช่นเดียวกัน F2 = -F2 xi + F2 yj F3 = F3 xi – F3 yj i j x y -x -y F1 F2 F3 i j F1 x F1 y F2 y F2 x F3 x F3 y

20 แรงลัพธ์เวกเตอร์ FR FR = F1+F2+F3 = F1 xi + F1 yj – F2 xi + F2 yj + F3 xi - F3 yj = (F1 x – F2 x + F3 x ) i + (F1 y + F2 y – F3 y ) j = (FRx) i + (FRy) j x y -x -y F1 F2 F3 i j F1 x F1 y F2 y F2 x F3 x F3 y

21 x y -x -y ขนาดของ FR หาได้จาก Pythagorean Theorem FR y FR x FRFR 

22 วิธีนี้จะต้องกำหนดทิศทาง ของแรงดังนี้ FR x = F1 x – F2 x + F3 x FR y = F1 y + F2 y - F3 y หรือ FRx =  Fx FRy =  Fy x y -x -y F1 F2 F3 i j x y -x -y F1 F2 F3 i j F1 x F1 y F2 y F2 x F3 x F3 y

23 x y -x -y ขนาดของ FR หาได้จาก Pythagorean Theorem FR y FR x FR 

24

25

26

27

28

29 Quiz # 1.1

30 Quiz # 1.2 1.1


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ สเกลาร์ (Scalar) สเกลาร์ (Scalar) เป็นปริมาณที่บ่ง บอกถึง ขนาดเพียงอย่างเดียว ( ค่า ตัวเลขทั้งค่าบวกและลบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google