งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5
ยินดีต้อนรับ สู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อาจารย์สงกรานต์ สว่างศรี
อาจารย์อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อาจารย์สงกรานต์ สว่างศรี อาจารย์วัชระ กาแก้ว อาจารย์ผู้สอน

3 วิธีการเรียนการสอน การบรรยาย การสาธิต ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และเว็บไซต์ itP5kus.weebly.com การฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)

4 เนื้อหาที่เรียน ข้อมูล สารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูล สารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 หลักการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้บริการ การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel 2007 Social Network

5 สัดส่วนการประเมินผล 1 : 2 : 1
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ/ผลงาน : 2 : 1

6 สร้างโฟลเดอร์ ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ Drive D:
ตั้งชื่อว่า P เช่น อยู่ ป.5/1 ตั้งชื่อ ว่า P501

7 ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอจำนวน 2 สไลด์ โดยใช้ความรู้เดิม สไลด์ที่ 1 แนะนำตัวเอง ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ สไลด์ที่ 2 สถานที่หรือกิจกรรมที่ประทับใจช่วงปิดเทอม บรรยายพร้อมภาพประกอบ ใส่พื้นหลัง แทรกรูปภาพ อักษรศิลป์ ใส่ภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งให้สวยงาม บันทึกงานชื่อ Test1 ไว้ในไดร์D โฟลเดอร์ P50…


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google