งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ ผู้สอน  อาจารย์ สงกรานต์ สว่างศรี  อาจารย์วัชระ กาแก้ว  อาจารย์อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ ผู้สอน  อาจารย์ สงกรานต์ สว่างศรี  อาจารย์วัชระ กาแก้ว  อาจารย์อนงค์นาฏ ชิณวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ ผู้สอน  อาจารย์ สงกรานต์ สว่างศรี  อาจารย์วัชระ กาแก้ว  อาจารย์อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

3  การบรรยาย การสาธิต ศึกษาจากเอกสาร ประกอบการเรียนรู้และ เว็บไซต์ itP5kus.weebly.com  การฝึกปฏิบัติกับ คอมพิวเตอร์  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning) กการบรรยาย การสาธิต ศึกษาจากเอกสาร ประกอบการเรียนรู้และ เว็บไซต์ itP5kus.weebly.com กการฝึกปฏิบัติกับ คอมพิวเตอร์ กการเรียนรู้ด้วยตนเอง กการเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning) วิธีการเรียนการสอน

4 เนื้อหาที่เรียน  ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007  หลักการทำงานของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  การใช้บริการ e-mail  การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูล  โปรแกรม Microsoft Excel 2007  Social Network  ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007  หลักการทำงานของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  การใช้บริการ e-mail  การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูล  โปรแกรม Microsoft Excel 2007  Social Network

5 สัดส่วนการประเมินผล ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ทักษะ ด้านผลสอบ / ผลงาน 1 : 2 : 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ทักษะ ด้านผลสอบ / ผลงาน 1 : 2 : 1

6 สร้าง โฟลเดอร์ สร้าง โฟลเดอร์ 1. ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ Drive D: 2. ตั้งชื่อว่า P50...... เช่น อยู่ ป.5/1 ตั้งชื่อ ว่า P501 1. ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ Drive D: 2. ตั้งชื่อว่า P50...... เช่น อยู่ ป.5/1 ตั้งชื่อ ว่า P501

7 ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอจำนวน 2 สไลด์ โดยใช้ความรู้เดิม สไลด์ที่ 1 แนะนำตัวเอง ชื่อ....................... นามสกุล........................ ชั้น............. เลขที่............ สไลด์ที่ 2 สถานที่หรือกิจกรรมที่ประทับใจ ช่วงปิดเทอม บรรยายพร้อมภาพประกอบ ใส่พื้นหลัง แทรกรูปภาพ อักษรศิลป์ ใส่ ภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งให้สวยงาม บันทึกงานชื่อ Test1 ไว้ในไดร์ D โฟลเดอร์ P50… ให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอจำนวน 2 สไลด์ โดยใช้ความรู้เดิม สไลด์ที่ 1 แนะนำตัวเอง ชื่อ....................... นามสกุล........................ ชั้น............. เลขที่............ สไลด์ที่ 2 สถานที่หรือกิจกรรมที่ประทับใจ ช่วงปิดเทอม บรรยายพร้อมภาพประกอบ ใส่พื้นหลัง แทรกรูปภาพ อักษรศิลป์ ใส่ ภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งให้สวยงาม บันทึกงานชื่อ Test1 ไว้ในไดร์ D โฟลเดอร์ P50…


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ ผู้สอน  อาจารย์ สงกรานต์ สว่างศรี  อาจารย์วัชระ กาแก้ว  อาจารย์อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google