งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. โกญจนาทนามสกุล ลาภมากผล ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๖ ด. ช. นิรันดร์ นามสกุล สวัสดีม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๒ ด. ช. สุริยา นามสกุล รูปสมม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๘ ด. ญ. จุฑารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. โกญจนาทนามสกุล ลาภมากผล ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๖ ด. ช. นิรันดร์ นามสกุล สวัสดีม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๒ ด. ช. สุริยา นามสกุล รูปสมม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๘ ด. ญ. จุฑารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ด. ช. โกญจนาทนามสกุล ลาภมากผล ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๖ ด. ช. นิรันดร์ นามสกุล สวัสดีม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๒ ด. ช. สุริยา นามสกุล รูปสมม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๘ ด. ญ. จุฑารัตน์ นามสกุล ญาณโกมุท ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๒๔ น. ส. ธนพรนามสกุล มาเผือกม. ๓ / ๖ เลขที่ ๓๐ ด. ญ. พาณิภัคนามสกุล กิ้มอารีย์ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๓๖ ด. ญ. สิริยากรณ์นามสกุล ปานอุทัยม. ๓ / ๖ เลขที่ ๔๒ ด. ญ. สุภณิดานามสกุล พงษ์ภัทรากรม. ๓ / ๖ เลขที่ ๔๘ รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๖

4 ที่มาและ ความสำคัญ เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “ นพบุรีศรีนครพิงค์ ” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา เมื่อกว่า 700 ปีก่อน เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ช่วงฤดูหนาวจัดเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนั้น จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด เทศกาล ทำให้การจราจรในย่านตัวเมืองติดขัด แนะนำให้ใช้รถสองแถว หรือเช่า รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ ขี่เที่ยวในย่านตัวเมืองเชียงใหม่จะสะดวกที่สุด การขับรถ เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่สภาพเส้นทางลาดชันไปตามไหล่เขา ผู้ขับ ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเวลาสำหรับการดูนกบนดอยอินทนนท์ คือ ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีน กอพยบหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในเชียงใหม่มีสถานที่ชมดอกนางพญา เสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน เช่น ดอยอิน ทนนน์ ดอยขุนแม่ยะ ดอยขุนช่างเคี่ยน ดอกนางพญาเสือโคร่งมักออกดอกบานสะพรั่ง พร้อมกันทั้งต้นในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน เดินทางไปท่องเที่ยว

5 วัตถุประสง ค์ ๑. เพื่อสร้างโครงงานเว็บไซต์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ๒. เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Paint,Adobe Photoshop CS3,PhotoScape, Microsoft Word และ Microsoft Office PowerPoint 2007 ๓. เพื่อศึกษาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน ๔. เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ามาดูเว็บไซต์อยากที่จะท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม่ ๖. เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงใหม่ ๗. เพื่อให้เห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่สวยงาม ๘. เพื่อศึกษาที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๙. เพื่อให้ผู้ชมการนำเสนอได้รู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐. เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานในโปรแกรมต่างๆ

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม่ ๒. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์โครงงานเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ๓. เพื่อให้ผู้เข้ามาชมสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๔. เพื่อให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะ ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๕. เพื่อให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ได้รับความบันเทิง จากการชม สถานที่ท่องเที่ยว ๖. เพื่อนให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์อยากไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และ อนุรักษ์ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ๗. เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ได้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่ ๘. เพื่อให้ผู้จัดทำฝึกฝนการทำโครงงานจากโปรแกรมต่างๆ ๙. รู้จักความสามัคคีการทำงานเป็นหมู่คณะจากการทำงานกลุ่ม ร่วมกัน ๑๐. รู้จักการวางแผนในการทำงาน

7 เอกสารอ้ างอิง จากแหล่งเว็บไซต์ http://thai.tourismthailand.org/campaign/th/ http://www.toursooksun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=45 2578&Ntype=5 http://xn--72cf2b2bcb7a9ayfd9ie7bxdk.com/ http://www.tripchiangmai.net/ http://www.lannafood.com/ http://www.satandsunthaitour.com/index.php?option=com_content& view=category&layout=blog&id=25&Itemid=71&gclid=COGY- paWv60CFQd66wodIUbiBQ สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 ม. ค. 2555 เวลา 18.15 น. และ วันที่ 8 ม. ค. 2555 เวลา 19.20 น. จาก หนังสื อ อนุสาร อ. ส. ท. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฉบับปลายทางรางไม้หมอน ปีที่ 51 ฉบับ ที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี 2554 สืบค้นเมื่อ วันที่ 6 ม. ค. 2555 เวลา 13.36 น.


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. โกญจนาทนามสกุล ลาภมากผล ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๖ ด. ช. นิรันดร์ นามสกุล สวัสดีม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๒ ด. ช. สุริยา นามสกุล รูปสมม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๘ ด. ญ. จุฑารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google