งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๖
ด.ช. โกญจนาท นามสกุล ลาภมากผล ม.๓/๖ เลขที่ ๖ ด.ช. นิรันดร์ นามสกุล สวัสดี ม.๓/๖ เลขที่ ๑๒ ด.ช. สุริยา นามสกุล รูปสม ม.๓/๖ เลขที่ ๑๘ ด.ญ. จุฑารัตน์ นามสกุล ญาณโกมุท ม.๓/๖ เลขที่ ๒๔ น.ส.ธนพร นามสกุล มาเผือก ม.๓/๖ เลขที่ ๓๐ ด.ญ.พาณิภัค นามสกุล กิ้มอารีย์ ม.๓/๖ เลขที่ ๓๖ ด.ญ.สิริยากรณ์ นามสกุล ปานอุทัย ม.๓/๖ เลขที่ ๔๒ ด.ญ.สุภณิดา นามสกุล พงษ์ภัทรากร ม.๓/๖ เลขที่ ๔๘

3 ที่มาและความสำคัญ เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ช่วงฤดูหนาวจัดเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ทำให้การจราจรในย่านตัวเมืองติดขัด แนะนำให้ใช้รถสองแถว หรือเช่ารถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ ขี่เที่ยวในย่านตัวเมืองเชียงใหม่จะสะดวกที่สุด การขับรถเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่สภาพเส้นทางลาดชันไปตามไหล่เขา ผู้ขับต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเวลาสำหรับการดูนกบนดอยอินทนนท์ คือ ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีนกอพยบหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในเชียงใหม่มีสถานที่ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน เช่น ดอยอินทนนน์ ดอยขุนแม่ยะ ดอยขุนช่างเคี่ยน ดอกนางพญาเสือโคร่งมักออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างโครงงานเว็บไซต์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ๒. เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Paint,Adobe Photoshop CS3,PhotoScape , Microsoft Word และ Microsoft Office PowerPoint 2007 ๓. เพื่อศึกษาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน ๔. เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ามาดูเว็บไซต์อยากที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๖. เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๗. เพื่อให้เห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่สวยงาม ๘. เพื่อศึกษาที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๙. เพื่อให้ผู้ชมการนำเสนอได้รู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐. เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานในโปรแกรมต่างๆ

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑ .เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๒. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์โครงงานเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๓. เพื่อให้ผู้เข้ามาชมสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๔. เพื่อให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๕. เพื่อให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ได้รับความบันเทิง จากการชมสถานที่ท่องเที่ยว ๖. เพื่อนให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์อยากไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และอนุรักษ์ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ๗. เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ได้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๘. เพื่อให้ผู้จัดทำฝึกฝนการทำโครงงานจากโปรแกรมต่างๆ ๙. รู้จักความสามัคคีการทำงานเป็นหมู่คณะจากการทำงานกลุ่มร่วมกัน ๑๐. รู้จักการวางแผนในการทำงาน

6 จากแหล่งเว็บไซต์ เอกสารอ้างอิง จากหนังสือ
      สืบค้นเมื่อ วันที่  7 ม.ค. 2555  เวลา น. และ วันที่ 8 ม.ค เวลา น. จากหนังสือ อนุสาร อ.ส.ท. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฉบับปลายทางรางไม้หมอน ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี  สืบค้นเมื่อ วันที่  6 ม.ค. 2555  เวลา น.


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google