งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group’s Emblem. ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช. กันต์ กวิน รอดแช่ม ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๑ นา ย ธนาพลเลิศศิวภร ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๗ ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช.วศินคู่คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group’s Emblem. ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช. กันต์ กวิน รอดแช่ม ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๑ นา ย ธนาพลเลิศศิวภร ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๗ ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช.วศินคู่คิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group’s Emblem

2 ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช. กันต์ กวิน รอดแช่ม ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๑ นา ย ธนาพลเลิศศิวภร ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๗ ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช.วศินคู่คิด ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๑๓ ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ. เฉลิม ขวัญ นักฆ้อง ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๑๙ ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ถิรอรอรุณ ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๒๕ ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.นิธิมา สาทิพย์ จันทร์ ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๓๑ ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ฟาริดาเรืองผึ้ง ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๓๗ ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.ด.ญ.สโรชาทำทา ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๔๓

3 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งสำคัญใน การดำรงชีวิตของมนุษย์ เราจึงควรที่จะรู้ ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นมีความสะอาด หรือไม่ แล้วสีผสมอาหารที่มีทั่วไปใน อาหาร ขนม ตลอดจนถึงเครื่องดื่มนั้น ว่ามีโทษต่อ ร่างกายของเราหรือไม่ เราจึงสร้างสื่อเว็บไซต์เรื่องสีผสมอาหาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ การผลิต ประเภท คุณ และโทษของสี ผสมอาหาร เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากสี ผสมอาหาร สามารถบริโภคอย่างรู้เท่าถึง และไม่เกินความจำเป็น

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง สีผสมอาหาร ๒. เพื่อศึกษาการสร้าง เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site ๓. เพื่อศึกษาเรื่องสีผสม อาหาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง สีผสมอาหาร ๒. เพื่อศึกษาการสร้าง เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site ๓. เพื่อศึกษาเรื่องสีผสม อาหาร

5 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ๑. เพื่อสร้าง เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องสีผสมอาหาร ๒. เพื่อศึกษาการ สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site ๓. เพื่อให้ผู้เข้าชม เว็บไซต์ได้รู้ถึงคุณ และ โทษของสีผสมอาหาร

6 สีผสมอาหาร สีผสมอาหารภัยใกล้ตัวที่มากับความ สวยงาม ในปัจจุบันจะพบว่าทั้งอาหารสด อาหาร สำเร็จรูป และเครื่องดื่มต่างๆที่ขายอยู่ทั่วไป มักมีสีสัน สวยงาม ชวนรับประทาน แต่แฝงไว้ด้วยอันตราย เนื่องจากผู้ผลิต มักใส่สีสังเคราะห์ทางเคมีลงไปโดยคาดหวังว่า อาหาร และเครื่องดื่มที่มีสันสดใสสวยงามจะ เป็นที่ดึงดูดความสนใจ ของผู้บริโภคได้ดี โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งจะช่วย ให้ ขายดี ได้กำไรมาก ทำให้มองข้ามพิษ ภัย ที่อาจจะเกิดอันตราย ดังนั้นในการเลือก ซื้อ อาหาร และเครืองดื่มจำเป็นต้อง คำนึงถึง อันตรายที่อาจเกิดจากสีผสมอาหารให้มากๆ และควรเลือกสีผสมอาหารที่ปลอดภัยที่สุด

7 สีผสมอาหารมีกี่ ประเภท ตามกฎหมายได้กำหนดสีที่ อนุญาตให้ใช้ผสมอาหารได้ 3 ประเภท คือ สีอินทรีย์ ที่ได้จากการ สังเคราะห์ ได้แก่ สีผสมอาหาร สีอนินทรีย์ เป็นสีที่ได้จาก สิ่งไม่มีชีวิตในธรรมชาติ เช่นผง ถ่านที่ได้จากการเผากาบมะพร้าว เกลือ ทองแดง เป็นต้น สีธรรมชาติ ได้จากการสกัดพืช สัตว์ เช่น สีเขียว.......... จากใบเตย สีแดง........... จากครั่ง กระเจี๊ยบ มะเขือเทศ พริกแดง สีเหลือง........ จากขมิ้นไข่แดง ฟักทอง สีน้ำเงิน........ จากดอกอัญชัน เป็น ต้น

8 อั น ต ร า ย จ า ก สี ผ ส ม อ า ห า ร ด้านผู้ผลิต ใช้สีจากธรรมชาติใส่ใน อาหาร ใช้สังเคราะห์ทางเคมีเฉพาะ " สี ผสมอาหาร " เท่านั้น โดยใช้ในปริมาณที่ กำหนด คือ 1 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม ในการเลือกซื้อ ด้านผู้ผลิต ใช้สีจากธรรมชาติใส่ใน อาหาร ใช้สังเคราะห์ทางเคมีเฉพาะ " สี ผสมอาหาร " เท่านั้น โดยใช้ในปริมาณที่ กำหนด คือ 1 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม ในการเลือกซื้อ สีผสมอาหาร ต้องสังเกตข้อความบน ฉลากดังนี้ มีคำว่า สีผสมอาหาร ต้องสังเกตข้อความบน ฉลากดังนี้ มีคำว่า " สีผสมอาหาร " ชื่อสามัญของสี เลข ทะเบียนอาหารของสีในเครื่องหมาย อย. ปริมาณสุทธิ ชื่อ และ ที่ตั้งของสถานที่ ผลิต " สีผสมอาหาร " ชื่อสามัญของสี เลข ทะเบียนอาหารของสีในเครื่องหมาย อย. ปริมาณสุทธิ ชื่อ และ ที่ตั้งของสถานที่ ผลิต ด้านผู้บริโภค เลือกซื้ออาหาร และ เครื่องดื่มที่ไม่ใส่สี ถ้ามีสีควรเป็นสีอ่อน ๆ หรือ สีธรรมชาติ ถ้าซื้อขนม อาหาร หรือ เครื่องดื่มใส่สีที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ต้องมีเลขทะเบียน ตำรับอาหาร หรือ เลขที่อนุญาตฉลากอาหาร ด้านผู้บริโภค เลือกซื้ออาหาร และ เครื่องดื่มที่ไม่ใส่สี ถ้ามีสีควรเป็นสีอ่อน ๆ หรือ สีธรรมชาติ ถ้าซื้อขนม อาหาร หรือ เครื่องดื่มใส่สีที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ต้องมีเลขทะเบียน ตำรับอาหาร หรือ เลขที่อนุญาตฉลากอาหาร

9 อันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสีสังเคราะห์ทางเคมีซึ่ง ผู้ผลิตบางคนมักใช้สีย้อมผ้า หรือสีย้อมกระดาษ ซึ่งมีโลหะหนักพวก ตะกั่ว ปรอท สารหนู สังกะสี โครเมียม ปะปนอยู่ซึ่งทำให้เกิดผลต่อร่างกาย ดังนี้ - ตะกั่ว ระยะแรก จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเบื่อ อาหารปวดศีรษะ โลหิต จาง ถ้าสะสมมากขึ้นจะมี อัมพาตที่แขน ขา เพ้อ ชักกระตุก หมดสติ - ปรอท กรณีเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส้ ท้องเดิน ปวดมวนท้องรุนแรง ถ้าสะสมเรื้อรัง เหงือกจะบวม แดงคล้ำ ฝันตาย เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย - สารหนู จะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ทำ ให้ผิดปกติ ตับอักเสบ หัวใจวาย - โครเมียม ถ้าสะสมในร่างกายเกินขนาดจะเกิด อาการเวียน หัวใจวาย - โครเมียม ถ้าสะสมในร่างกายเกินขนาดจะเกิด อาการเวียน ศีรษะ กระหายน้ำรุ่นแรงอาเจียน หมดสติ และ เสียชีวิต เนื่องจากไตไม่ทำงาน ปัสสาวะเป็นพิษ

10 อาหารที่ห้ามใส่ สี อาหารทารก ทอดมัน กะปิ ข้าวเกรียบ แหนม ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ นมดัดแปลง สำหรับเด็ก อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลไม้สด ผักดอง ชนิดที่ปรุงแต่งทำให้ เค็มหรือหวาน เนื้อสัตว์ทุกชนิด ที่ปรุงแต่ง รมควัน ทำให้แห้ง เนื้อสัตว์สดทุกชนิด ยกเว้น ไก่ เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ปรุงแต่งทำ ให้เค็มหรือหวาน ผลไม้ดอง อาหารที่ห้ามใส่ สี อาหารทารก ทอดมัน กะปิ ข้าวเกรียบ แหนม ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ นมดัดแปลง สำหรับเด็ก อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลไม้สด ผักดอง ชนิดที่ปรุงแต่งทำให้ เค็มหรือหวาน เนื้อสัตว์ทุกชนิด ที่ปรุงแต่ง รมควัน ทำให้แห้ง เนื้อสัตว์สดทุกชนิด ยกเว้น ไก่ เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ปรุงแต่งทำ ให้เค็มหรือหวาน ผลไม้ดอง

11 http://www.bkps.ac.th. ( ๒๓ ม. ค. ๒๕๕๓ ). “ สี ผสมอาหาร.” สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ ม. ค. ๒๕๕๕, www.bkps.ac.th/a06_Education/63Education.htm

12


ดาวน์โหลด ppt Group’s Emblem. ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช. กันต์ กวิน รอดแช่ม ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๑ นา ย ธนาพลเลิศศิวภร ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ม.๓/๓ เลขที่ ๗ ด.ช.ด.ช.ด.ช.ด.ช.วศินคู่คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google