งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนแบบ Backward Design การสอนแบบ Backward Design เป็นการจัดการเรียนการสอนที่วาง แผนการคิดย้อนทาง ต้องกำหนดเป้าหมายหลักให้ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมที่นำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนแบบ Backward Design การสอนแบบ Backward Design เป็นการจัดการเรียนการสอนที่วาง แผนการคิดย้อนทาง ต้องกำหนดเป้าหมายหลักให้ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมที่นำไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนแบบ Backward Design การสอนแบบ Backward Design เป็นการจัดการเรียนการสอนที่วาง แผนการคิดย้อนทาง ต้องกำหนดเป้าหมายหลักให้ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมที่นำไป สู่ผลได้จริง และนักเรียนต้องได้รับ ความรู้ฝังแน่น ดำเนินการถอยหลังไปที ละ Step ตามลำดับบันไดสร้างความรู้ (Learning Hirachy)

2 ความรู้แบบฝังแน่น คือ อะไร ความรู้แบบฝังแน่น คือ ความรู้ที่นำไปใช้ ได้ ได้แก่ 1. ความคิดรวบยอด ( Definition ) 2. ความสัมพันธ์ ( ความเชื่อมโยงของ ความคิดรวบยอด 2 อย่าง ขึ้นไป 3. กฎ หลักการ 4. กระบวนการ

3 ทำไมต้องทำ Backward Design  ในประเทศไทย ทุกวันนี้ครูผู้สอนยัง สอนแบบท่องจำ ให้ความรู้แบบฉาบฉวย ทำให้นักเรียนไม่มีความรู้จริง ไม่ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้  U.S.A. ได้เปรียบเทียบผลการสอบ ระดับชาติกับนักเรียนนานาชาติ ปรากฎ ว่า U.S.A. ไม่ติด 1 ใน 3 เลย จึงเริ่มทำ วิจัย โดยสำรวจห้องเรียน 2,300 ห้องเรียน พบว่า

4 ตัวชี้คุณภาพเชิงบวก ในการเรียนการสอนมีการตั้งเป้าหมาย ความคิดระดับสูง 3 % ในการเรียนการสอนมีการตั้งจุดมุ่งหมาย ชัดเจน 4 % เขียนหรือใช้ Rubrics ในการประเมิน 0% ตัวชี้คุณภาพเชิงลบ ขณะสอนมีกิจกรรมอื่นแทรก ( ไม่ค่อย สอน / เรียน ) 35 % นั่งทำใบงาน 52 % นักเรียนน้อยกว่าครึ่งสนใจเรียน 85 % จากนั้นก็ไปดู Portfolio นักเรียน พบว่า ผลงานนักเรียน เป็นผลงานที่แสดง ออกแบบพื้นๆมาก ไม่มีความคิดลึกซึ้ง

5 การทำแผนแบบ Backward Design เริ่มต้นจาก 1. ครูกำหนดผลการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง ฝัง แน่น 2. จัดบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียน 3. ใช้คำถาม ยั่วยุ ท้าทายให้สมองทำงาน 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ต้องมีการประเมินผล หลังการสอนและมีการพัฒนานักเรียนที่มีผล การเรียนต่ำ 5. ครูนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนที่ครูสอน ( ชิ้นงานต้องมี 3 Level คือ ชิ้นงานของนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง กลาง ต่ำ )

6 เจตนาของ Backward Design 1. ต้องการทำให้แผนการสอนเป็นเหตุ เป็นผล 2. นักเรียนมีความรู้แบบฝังแน่น เมื่อเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงครู ก็จะ มี แรงต้าน *** การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายต้องเริ่มที่ Moral Purpose

7 Moral Purpose ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม 1. ครูต้องเพิ่มคุณภาพผลการ เรียน 2. ลดช่องว่างเด็กเก่ง เด็กอ่อน 3. นักเรียนทุกคนต้องได้รับการ เรียนที่ดีที่สุด

8 ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการ ปฏิบัติ แนวคิดแบบ Backward Design มี ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน แต่ ครูต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ศก. อาจ ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบนี้ แต่ทำ แบบเดิมที่มีอยู่ให้เข้มข้น ฝังแน่นขึ้นก็ น่าจะถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันได้ คือ ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้ไปใช้ได้ ***

9 where there is an OPEN MIND, There will always be a new frontier.


ดาวน์โหลด ppt การสอนแบบ Backward Design การสอนแบบ Backward Design เป็นการจัดการเรียนการสอนที่วาง แผนการคิดย้อนทาง ต้องกำหนดเป้าหมายหลักให้ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมที่นำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google