งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS CDM BUNDLING PROJECT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS CDM BUNDLING PROJECT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS CDM BUNDLING PROJECT

2 2 Bundling Concept Bundling: Combining or aggregating a number (more than one) of small-scale projects and/or project activities into a single emissions reduction project. Small-scale CDM project activities may be bundled at the following stages in the project cycle: - the project design document, - validation, - registration, - monitoring, - verification and certification.

3 3 Project Structure-Bundling

4 4 Private companies, such as ESCOs or FI (such as those that already invest in project activities which re-duce emissions) that may wish to be involved if the business case is strong enough; Governmental or NGOs, for reasons associated with rural/sustainable development, poverty alleviation and the provision of essential services; Trade or industrial associations to enhance the business of their members; Equipment manufacturers or distributors, to increase the sales of a technology; Turn-key contractors or small project engineering contractors (including O&M companies), to enhance the viability and revenues of their projects. Type of Organization

5 5 Example: First CDM Bundling project in Thailand

6 6 AEP Livestock Waste Management Project ERPA Signing Ceremony

7 7 AEP Livestock Waste Management Project วัตถุประสงค์ (1) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากของเสียในฟาร์ม ปศุสัตว์ (2) เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานการ จัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย โดยผ่านการ สนับสนุนด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

8 8 จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ 10 ฟาร์ม อยู่ในจ. ชลบุรี 1 ฟาร์ม และจ. ราชบุรี 9 ฟาร์ม จำนวนหมูรวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 ตัว จำนวนเครดิตที่จะได้รับต่อปีโดยประมาณ 60,000 tCO2e/year AEP Livestock Waste Management Project

9 9 Component 1 Construction of Livestock Waste Management Facilities. (a)construction of physical facilities e.g. covered lagoons, electricity generators, electricity transmission lines, and flaring pipes; (b)installation of monitoring equipment and devices; and (c)farmer training Component 2 Carbon Finance Transaction. This Component will facilitate the purchase of the certified emission reductions (CERs) from the activities. The World Bank-managed Community Development Carbon Fund (CDCF) will finance the purchase of CER credits resulting from the collection of methane and power generation. Component 3 Community Benefit Package. This Component will use the additional premium provided by CDCF to implement community development initiatives for communities. AEP Livestock Waste Management Project

10 10 Project Stakeholders

11 11 Project Structure The World Bank AEPFarms Community DLD CERs Net CER Revenue and CBP budget Net CER Revenue Authorized Letter ERPA MOU CBP implementing Project Sponsors -GEF - M2M - ERDI - Banks Financial Support Both grant & loan

12 12 โครงการที่น่าสนใจ

13 13 Bundling Project เงื่อนไขสำหรับการรวมโครงการขนาดเล็กเข้าด้วยกัน (Bundle) – เป็นโครงการขนาดเล็ก – เป็นโครงการชนิดเดียวกัน – ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน – เริ่มดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน

14 14 Potential Sector โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลิตแป้งมัน โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงฆ่าสัตว์

15 15 ตัวอย่างการรวมโครงการ : โรงฆ่า สัตว์ วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนให้โรงฆ่าสัตว์มีระบบการจัดการน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ โรงฆ่าสัตว์เองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการลด ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน จำนวนโรงฆ่าสัตว์ต่อ 1 bundling project: 40 โรง สำหรับโรงฆ่าสัตว์ขนาดประมาณ 500 ตัวต่อวัน ( อัตราการเกิดน้ำเสีย 0.4 m 3 ต่อตัว COD 12,000 mg/l) จำนวนเครดิตที่คาดว่าจะได้รับ : 62,000 ต่อปี

16 16 Project Structure Carbon Credit Buyer สันนิบาต ฯ เทศบาล CERs CER RevenueNet CER Revenue CER Right Transfer Agreement ERPA Project Sponsors - Bank - Private Equity Funds - ENCON Fund - Carbon Credit Buyer Grant & Loan Technology Provider Turn-key basis AEP Carbon Credit Development

17 17 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงาน สันนิบาตฯส่งเสริมให้เทศบาลมาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งติดตาม สนับสนุนและควบคุมการดำเนินโครงการ Technical Provider รับผิดชอบการจัดหาและดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี ของโครงการทั้งหมดในลักษณะ turn-key AEP ทำหน้าที่ ในการพัฒนาโครงการทั้งทางด้านคาร์บอนเครดิตและ การเงินของโครงการ การเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างสันนิบาตฯกับ Credit Buyer Credit Buyer รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการคาร์บอน เครดิต เช่น ค่าจัดทำ IEE, ค่า validator, ค่าอนุมัติ โครงการจาก TGO, ค่าขึ้นทะเบียนกับ EB, ฯลฯ ENCON Fund ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินทุนทั้ง Equity และ Debt หรือในฐานะเป็น CDM Credit Buyer Bank ให้การสนับสนุนในส่วนของเงินกู้ที่จะใช้ในโครงการ Private Equity Fund ให้การสนับสนุนในส่วนของเงินลงทุน (Equity) ใน โครงการ

18 18 THANK YOU Anat Prapasawad anat_p@aep.co.th


ดาวน์โหลด ppt 1 MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS CDM BUNDLING PROJECT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google