งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS
CDM BUNDLING PROJECT MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS 1

2 Bundling Concept Bundling: Combining or aggregating a number (more than one) of small-scale projects and/or project activities into a single emissions reduction project. Small-scale CDM project activities may be bundled at the following stages in the project cycle: - the project design document, - validation, - registration, - monitoring, - verification and certification. 2

3 Project Structure-Bundling
3

4 Type of Organization Private companies, such as ESCOs or FI (such as those that already invest in project activities which re-duce emissions) that may wish to be involved if the business case is strong enough; • Governmental or NGOs, for reasons associated with rural/sustainable development, poverty alleviation and the provision of essential services; • Trade or industrial associations to enhance the business of their members; • Equipment manufacturers or distributors, to increase the sales of a technology; • Turn-key contractors or small project engineering contractors (including O&M companies), to enhance the viability and revenues of their projects. 4

5 Example: First CDM Bundling project in Thailand
5

6 AEP Livestock Waste Management Project
ERPA Signing Ceremony AEP Livestock Waste Management Project 6

7 AEP Livestock Waste Management Project
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย โดยผ่านการสนับสนุนด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 7

8 AEP Livestock Waste Management Project
จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ 10 ฟาร์ม อยู่ในจ.ชลบุรี 1 ฟาร์ม และจ.ราชบุรี 9 ฟาร์ม จำนวนหมูรวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 ตัว จำนวนเครดิตที่จะได้รับต่อปีโดยประมาณ 60,000 tCO2e/year 8

9 AEP Livestock Waste Management Project
Component 1 Construction of Livestock Waste Management Facilities. construction of physical facilities e.g. covered lagoons, electricity generators, electricity transmission lines, and flaring pipes; installation of monitoring equipment and devices; and farmer training Component 2 Carbon Finance Transaction. This Component will facilitate the purchase of the certified emission reductions (CERs) from the activities. The World Bank-managed Community Development Carbon Fund (CDCF) will finance the purchase of CER credits resulting from the collection of methane and power generation. Component 3 Community Benefit Package. This Component will use the additional premium provided by CDCF to implement community development initiatives for communities. 9

10 Project Stakeholders 10

11 Project Structure ERPA CERs CERs AEP Farms Community DLD
Authorized Letter CERs CERs The World Bank AEP Farms Net CER Revenue and CBP budget Net CER Revenue Financial Support Both grant & loan MOU MOU CBP implementing Community DLD Project Sponsors GEF M2M ERDI Banks 11

12 โครงการที่น่าสนใจ 12

13 เงื่อนไขสำหรับการรวมโครงการขนาดเล็กเข้าด้วยกัน (Bundle)
Bundling Project เงื่อนไขสำหรับการรวมโครงการขนาดเล็กเข้าด้วยกัน (Bundle) เป็นโครงการขนาดเล็ก เป็นโครงการชนิดเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน เริ่มดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน 13

14 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลิตแป้งมัน โรงงานอาหารสำเร็จรูป
Potential Sector โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลิตแป้งมัน โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงฆ่าสัตว์ 14

15 ตัวอย่างการรวมโครงการ : โรงฆ่าสัตว์
วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อสนับสนุนให้โรงฆ่าสัตว์มีระบบการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อโรงฆ่าสัตว์เองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน จำนวนโรงฆ่าสัตว์ต่อ 1 bundling project: 40 โรง สำหรับโรงฆ่าสัตว์ขนาดประมาณ 500 ตัวต่อวัน (อัตราการเกิดน้ำเสีย 0.4 m3 ต่อตัว COD 12,000 mg/l) จำนวนเครดิตที่คาดว่าจะได้รับ: 62,000 ต่อปี 15

16 สันนิบาตฯ Project Structure เทศบาล AEP Technology Provider ERPA CERs
CER Right Transfer Agreement ERPA Turn-key basis CERs CERs Carbon Credit Buyer สันนิบาตฯ เทศบาล CER Revenue Net CER Revenue Grant & Loan Carbon Credit Development Project Sponsors Bank Private Equity Funds ENCON Fund Carbon Credit Buyer AEP 16

17 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
สันนิบาตฯ ส่งเสริมให้เทศบาลมาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งติดตาม สนับสนุนและควบคุมการดำเนินโครงการ Technical Provider รับผิดชอบการจัดหาและดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยีของโครงการทั้งหมดในลักษณะ turn-key AEP ทำหน้าที่ ในการพัฒนาโครงการทั้งทางด้านคาร์บอนเครดิตและการเงินของโครงการ การเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างสันนิบาตฯกับ Credit Buyer Credit Buyer รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต เช่น ค่าจัดทำ IEE, ค่า validator, ค่าอนุมัติโครงการจาก TGO, ค่าขึ้นทะเบียนกับ EB, ฯลฯ ENCON Fund ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินทุนทั้ง Equity และ Debt หรือในฐานะเป็น CDM Credit Buyer Bank ให้การสนับสนุนในส่วนของเงินกู้ที่จะใช้ในโครงการ Private Equity Fund ให้การสนับสนุนในส่วนของเงินลงทุน (Equity)ในโครงการ 17

18 THANK YOU Anat Prapasawad 18


ดาวน์โหลด ppt MR.ANAT Prapasawad ADVANCE ENERGY PLUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google