งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Corporate Marketing Headquarters (CMH) บริษัท NTT DoCoMo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Corporate Marketing Headquarters (CMH) บริษัท NTT DoCoMo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Corporate Marketing Headquarters (CMH) บริษัท NTT DoCoMo

2 Corporate Marketing Headquarters (CMH ) เป็นองค์กรที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ของ บริษัท NTT DoCoMo ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ยิ่งใหญ่อยู่ในระดับ แนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น องค์กรแห่งนี้ มี จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายใน องค์กร ซึ่งได้เรียกรูปแบบการจัดองค์กรนี้ว่า Mobile Office

3

4 Mobile Office แนวคิดของ Mr. Kunio Ushioda มีการนำความรู้ในเรื่อง SECI Model ซึ่งเป็น แนวคิดของ Prof. Nonaka and Dr.Takeuchi, Hitotsubashi University

5 SECI Model SECI Model เป็นโมเดล คิดค้นโดน Dr.NONAKA Lkujiro และได้มีการประยุกต์ นำไปใช้ในองค์กรภาคธุรกิจ อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบ ของโมเดลดังนี้

6 SECI Model

7 Socialization เป็นกระบวนการ เปลี่ยนแปลงความรู้ Tacit ผ่านการแบ่งปัน ประสบการณ์ ซึ่งได้จากการ สังเกต ลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ Externalization เป็นกระบวนการที่ความรู้ Tacit ถูกทำให้ชัดเจน โดยการเปรียบเทียบใช้ ตัวอย่าง หรือ ตั้งสมมุติฐานจนความรู้ Tacit เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ Explicit Combination เป็นกระบวนการที่ความรู้ Explicit ถูกทำให้เป็นระบบจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งจะถูก จัดเป็นหมวดหมู่ของความรู้ที่ชัดเจน Internalization เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ Explicit เป็นความรู้ Tacit ซึ่งเป็นทักษะที่ฝังอยู่ ในตัว บุคคลนั้น ๆ อีกครั้ง

8 แนวคิด Knowledge Management (KM) กับการ จัด Mobile office มีการเปรียบเทียบความรู้กับภาพของ หยิน และ หยาง ตามปรัชญาจีน Tacit Knowledge ( หยิน ) Explicit Knowledge ( หยาง )

9 แนวคิด Knowledge Management (KM) กับการ จัด Mobile office

10 Knowledge Spiral การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของ ความรู้ทั้ง 2 นี้ จะก่อให้เกิดความรู้ ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่ง Prof. Nonaka ได้เรียก การเปลี่ยนแปลงนี้ว่า เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)

11 Knowledge Spiral เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ภายในองค์กรนั้นๆ เกิดความรู้ใหม่ๆ และมีผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น เป็นความคิดพื้นฐาน ที่คุณ Ushioda นำไปจัดการรูปแบบของ Mobile Office

12 Mobile Office concept “Creation by Cross Culture” ซึ่งมี ความหมายว่าความรู้ใหม่ในองค์กร จะ เกิดขึ้นได้จากการประสานงาน และ ปรึกษาหารืองานร่วมกันของพนักงานที่มี ระดับความรู้ความสามารถ และมีข่าวสาร ข้อมูลที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน

13 Mobile office (layout) แผนผัง (layout) ของ Mobile office ได้จากการระดมความคิดร่วมกันของคุณ Ushioda และพนักงาน จีงมีรูปแบบของ สำนักงานที่ส่งเสริมให้พนักงานทั้งหมด ขององค์กร ซึ่งมีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาส พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการ ประสานงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ จนเกิด เกลียวความรู้ หรือความรู้ใหม่ในองค์กร

14 รูปแบบของ Mobile Office

15 การจัดแบ่งส่วนของสำนักงาน ตามภาระการใช้งานเป็น 4 ส่วนดังนี้ 1. Base Zone 2. Creative Zone 3. Concentration Zone 4. Refresh Zone

16 Base Zone

17 Creative Zone

18 Concentration Zone

19 Refresh Zone

20 การสร้างโฮมเพจ (Homepages) ของตนเอง โดยมีเมนูหลัก 4 เมนู * เมนู My Home * เมนู My Study * เมนู Second House * เมนู Resort House

21 สรุปจุดเด่นของ Mobile Office  จะสามารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สอยของสำนักงาน ได้มากขึ้นกว่าเดิม และเกิดประโยชน์ สูงสุดในการใช้งาน  พนักงานไม่มีโต๊ะทำงานประจำตัว จึง สามารถย้ายที่นั่ง เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อน ร่วมงานคนอื่นๆ ตามภาระงาน ที่ต้อง ทำงานร่วมกัน  เป็นสำนักงานที่ลดการใช้กระดาษลงให้ น้อยที่สุด จนสุดท้ายจะกลายเป็น สำนักงานไร้กระดาษ (Paperless office) นอกจากนั้นจะช่วยลดการใช้เครื่องถ่าย เอกสารด้วย

22 สรุปจุดเด่นของ Mobile Office 4. การใช้การจัดการความรู้ (KM) มาเป็นการ จัดสำนักงานนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิด - การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) - ทักษะและประสบการณ์ความรู้เฉพาะตัว (Individual Knowledge) - การใช้ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) - การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation)

23 สรุปจุดเด่นของ Mobile Office 5. การประชุมอย่างเป็นทางการจะลดลง เนื่องจากพนักงานจะมีการประชุมหารือ ตลอดเวลา ในขณะที่นั่งทำงานที่โต๊ะ ทำงานเดียวกัน 6. ห้องทำงานจะเปิดโล่ง ไม่แออัด และ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และความชื้นในห้อง ทำงานได้ง่ายขึ้น 7. ลดช่องว่าง (gap) ระหว่างพนักงานใน องค์กร

24 แหล่งข้อมูลประกอบการศึกษา *Umemoto, Katsuhiro. “Managing Existing Knowledge is not Enough : Knowledg Management Theory and Practice in Japan” Available From : http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/umemoto/ km_e.html http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/umemoto/ km_e.html *Nonaka, Lkujiro and Takeuchi, Hirotaka. 1995 The Knowledge Creating Company : How Japanese Companies Create the Dymanics of Innovation. New York : Oxford University Press. *Ushioda, Kunio. 2004 Aiming for the Mobile Frontier. Paper Presented at NTT DoCoM Company (headquarter), Japan, 19 November. * http://www.moe.go.th/main2/mobile_ office/mobileoffice_index.htm


ดาวน์โหลด ppt Corporate Marketing Headquarters (CMH) บริษัท NTT DoCoMo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google