งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 9 Knowledge Audit and Analysis. Knowledge Management2 How we can define the exact problem and its roots. Knowledge –consulting : production of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 9 Knowledge Audit and Analysis. Knowledge Management2 How we can define the exact problem and its roots. Knowledge –consulting : production of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 9 Knowledge Audit and Analysis

2 Knowledge Management2 How we can define the exact problem and its roots. Knowledge –consulting : production of service based on knowledge –software : production of information based on knowledge –commodity production : physical goods –publishing : service Knowledge Analysis

3 Chapter 9 Knowledge Management3 8 Stages of Knowledge Growth Compare how your company ranks along this scale. TK EK 1 Pure art In expert ’ s head. Keep repeating process.

4 Chapter 9 Knowledge Management4 Ranking Characteristics of Knowledge Work and Processes

5 Chapter 9 Knowledge Management5 8 States of Knowledge Growth Pure Art Awareness Total Ignorance Making Coffee

6 Chapter 9 Knowledge Management6 8 States of Knowledge Growth Measure Control of the mean เช่น การ ตัดสินคดี ต่างๆ

7 Chapter 9 Knowledge Management7 8 States of Knowledge Growth process capability process character- ization

8 Chapter 9 Knowledge Management8 8 States of Knowledge Growth know why complete knowledge เช่น โปรแกรม คำนวณ ภาษี

9 Chapter 9 Knowledge Management9 ART SCIENCE TKEK Most companies are at stage 2 or 3. Knowledge Analysis

10 Chapter 9 Knowledge Management10 Example : Making Coffee stage 1. Total Ignorance : ไม่ทราบว่ารสชาติกาแฟ อร่อย หรือ ไม่อร่อย อย่างไร stage 2. You can tell good from bad. stage 3. You have created a list of variables : สามารถบอกได้ว่าอะไรบ้างที่มีผลทำให้รสชาติ ของกาแฟอร่อย เช่น อุณหภูมิของน้ำ ความขม ปริมาณของกาแฟ ขนาดในการบดกาแฟ You can determine the significant of variables. ขมไป, จืดไป, เข้มข้นไป, ใช้ผงกาแฟบดเก่า : กาแฟไม่อร่อย เมล็ดกาแฟบดนาน น้อยกว่า 2 ชม. : กาแฟไม่อร่อย อุณหภูมิน้ำร้อน 80 –100 องศา : กาแฟอร่อย เมล็ดกาแฟบดนานน้อยกว่า 2 ชม. : กาแฟอร่อย 8 States of Knowledge Growth

11 Chapter 9 Knowledge Management11 Knowledge Analysis stage 4. You can now measure the variables. น้ำหนักของกาแฟที่ใช้ชง ปริมาณน้ำ อุณหภูมิที่ แน่นอนขณะชง อุณหภูมิกาแฟขณะบริการลูกค้า ช่วงเวลาในการบดผงกาแฟและชงกาแฟ stage 5. Repeatable Methodology or Recipe typically considered good coffee stage 6. Repeatable Methodology + Localized Adaptability Columbia coffee, Italian supreme, Starbucks house brand

12 Chapter 9 Knowledge Management12 Knowledge Analysis stage 7. A Formal or Informal Model 0.56* weight of coffee + 0.12* volume of water = 1.414 specify the approximate relationship between variables stage 8. Perfect Knowledge perfect coffee never had and never know.

13 Chapter 9 Knowledge Management13 Diagnostic Questions to Evaluate Each Unit of Knowledge Analysis

14 Chapter 9 Knowledge Management14 Knowledge Audit Team Audit team should come from the following functional areas: Corporate strategist : goal setting Senior management : align long term KM vision and business strategy Human resource manager : understand of employee skills Marketer : picture of actual market performance of the firm Information Technologist : bring in knowledge, skill, and expertise technology implementation Knowledge Analyst : integrate input to the audit team for knowledge assets

15 Chapter 9 Knowledge Management15 Knowledge Audit and Analysis Process 2 1 3 4 internal benchmarking มี 4 ขั้นตอน

16 Chapter 9 Knowledge Management16 The Knowledge Audit Process 1 ขั้นตอน ที่ 1

17 Chapter 9 Knowledge Management17 The Ideal State in Knowledge Audit 2 ขั้นตอน ที่ 2

18 Chapter 9 Knowledge Management18 Optimum benchmark values ขั้นตอน ที่ 2

19 Chapter 9 Knowledge Management19 Measuring Knowledge Assets ขั้นตอน ที่ 2

20 Chapter 9 Knowledge Management20 Selecting the audit method 3 ขั้นตอน ที่ 3

21 Chapter 9 Knowledge Management21 Selecting the audit method intangible asset –employee know how –reputation –organization culture ขั้นตอน ที่ 3

22 Chapter 9 Knowledge Management22 Selecting the audit method

23 Chapter 9 Knowledge Management23 Selecting the audit method

24 Chapter 9 Knowledge Management24 Selecting the audit method

25 Chapter 9 Knowledge Management25 Selecting the audit method

26 Chapter 9 Knowledge Management26 Selecting the audit method

27 Chapter 9 Knowledge Management27 Document Knowledge Asset 4 ขั้นตอน ที่ 4

28 Chapter 9 Knowledge Management28 The Capability Framework for Positioning Knowledge-Related Assets ขั้นตอน ที่ 4

29 Chapter 9 Knowledge Management29 The Capability Framework for Positioning Knowledge-Related Assets ขั้นตอน ที่ 4

30 Chapter 9 Knowledge Management30 Determining the strategic K-spot EK TK Best case for KM Most company

31 Chapter 9 Knowledge Management31 Discussion Group Chapter 9 1. What is the state of your company’s knowledge growth (1 to 8), please give the reason. 2. Define your company ’ s knowledge audit team. 2.1 เสนอว่า....... ถ้าเป็นไปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ใครควรจะอยู่ใน ทีมตรวจสอบความรู้ บ้าง จึงจะ เป็นผลดีที่สุดต่อองค์กรในกลุ่มของคุณ ตามทฤษฎี 2.2 แจ้งด้วยว่า....... ตามความเป็นจริง ระบบที่ กลุ่มของคุณออกแบบนั้น มี ทีมตรวจสอบความรู้ ทำได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ควรจะเป็น เพราะเหตุ ใด 3. Define goals of your knowledge audit. – แจ้งว่าสิ่งที่ได้จากระบบ KM จะช่วยตอบคำถามอะไรบ้าง และจะส่งผลให้การทำงานขององค์กรดีขึ้นอย่างไร

32 The end.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 9 Knowledge Audit and Analysis. Knowledge Management2 How we can define the exact problem and its roots. Knowledge –consulting : production of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google