งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 1 Lecture 2 Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 1 Lecture 2 Information System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 1 Lecture 2 Information System

2 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 2 1. แนวคิดของระบบ สารสนเทศ 2. ความสามารถของระบบ สารสนเทศ 3. ส่วนประกอบของระบบ สารสนเทศ 4. บทบาทของระบบ สารสนเทศ 5. ประเภทของระบบ สารสนเทศ เนื้อหาวิชา

3 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 3 องค์กร หรือหน่วยงานที่มี กระบวนการรวบรวม เรียบ เรียงข้อมูลและนำข้อมูลมา ทำการประมวลผลให้ได้ สารสนเทศเพื่อใช้ ประโยชน์ในลำดับต่อไป Concepts of IS

4 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 4 ระบบสารสนเทศ (Information System) InputOutput Process Feedback Information process

5 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ Accounting Marketing Economics Business Management Production Management Financial Management Human Resource Management MIS

6 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ Organization Information Technology Business: Strategy Rules Procedures Software Hardware Database Telecom MIS

7 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 7 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ Operational Level Knowledge Level Management Level Strategic Level

8 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 8 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ Operation Knowledge Management Strategy

9 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 9 ระดับของสารสนเทศ ทางธุรกิจ Transaction Processing Systems KWS, Office Systems MIS, DSS ESS

10 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 10 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Operational Level Transaction Processing Systems (TPS) Knowledge Level Knowledge Work Systems (KWS) Office Systems Management Level Management Information Systems (MIS) Strategic Level Executive Support Systems (ESS)

11 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 11 ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ Transaction Processing Systems KWS, Office Systems MIS, DSS ESS

12 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 12 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Transaction Processing Systems KWS, Office Systems MIS, DSS ESS Sales &Manufacturing Finance Accounting Human Marketing Resources

13 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 13 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Transaction Processing Systems KWS, Office Systems MIS, DSS ESS Sales &Manufacturing Finance Accounting Human Marketing Resources

14 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 14 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Business Data Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing

15 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 15 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing

16 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 16 ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing

17 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 17 Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Operation: Identify Required Data

18 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 18 Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Knowledge/Manage/Strategy: Data Warehouse & Data Mining

19 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 19 Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing ระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy In Action: E-Business Database

20 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 20 ความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ (Accurate) มีความเชื่อถือได้ (Reliable) ความทันต่อการใช้งาน (Timely) ความสมบูรณ์ (Complete) ตรงประเด็นตามต้องการ (Relevant) คุณสมบัติที่ดีของ สารสนเทศ

21 Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 21 ระบบสารสนเทศในองค์กรรวมถึงระบบที่ ช่วยให้องค์กรนั้นๆทำงานมีมี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสนับสนุน ด้าน การทำงานของหน่วยงานเพื่อง่าย และสะดวก การบริหารจัดการ ในด้าน เทคนิค และกลยุทธ์ จัดการองค์ความรู้ทั่วไปในการ ทำงาน บทบาทของ IS ในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt Apirada ThadadechComputer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University 1 Lecture 2 Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google