งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information System Lecture 2 Apirada Thadadech

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information System Lecture 2 Apirada Thadadech"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information System Lecture 2 Apirada Thadadech
Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

2 เนื้อหาวิชา แนวคิดของระบบสารสนเทศ ความสามารถของระบบสารสนเทศ
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

3 Concepts of IS องค์กร หรือหน่วยงานที่มีกระบวนการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลและนำข้อมูลมาทำการประมวลผลให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไป Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

4 ระบบสารสนเทศ (Information System)
Input Output Process Feedback Information process Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Accounting Marketing Economics Business Management Production Management Financial Management Human Resource Management MIS Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MIS Hardware Business: Strategy Rules Procedures Software Database Telecom Organization Information Technology Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

7 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ Operational Level Knowledge Level Management Level Strategic Level Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

8 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ Strategy Management Knowledge Operation Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

9 ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ
ESS MIS, DSS KWS, Office Systems Transaction Processing Systems Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

10 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Operational Level Transaction Processing Systems (TPS) Knowledge Level Knowledge Work Systems (KWS) Office Systems Management Level Management Information Systems (MIS) Strategic Level Executive Support Systems (ESS) Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

11 ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ
ESS MIS, DSS KWS, Office Systems Transaction Processing Systems Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

12 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Transaction Processing Systems KWS, Office Systems MIS, DSS ESS Sales & Manufacturing Finance Accounting Human Marketing Resources Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

13 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Transaction Processing Systems KWS, Office Systems MIS, DSS ESS Sales & Manufacturing Finance Accounting Human Marketing Resources Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

14 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Data Human Resources Sales & Marketing Finance & Accounting Manufacturing Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

15 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Sales & Marketing Human Resources Finance & Accounting Manufacturing Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

16 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Sales & Marketing Human Resources Finance & Accounting Manufacturing Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

17 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Operation: Identify Required Data Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

18 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Knowledge/Manage/Strategy: Data Warehouse & Data Mining Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

19 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
In Action: E-Business Database Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

20 คุณสมบัติที่ดีของสารสนเทศ
ความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ (Accurate) มีความเชื่อถือได้(Reliable) ความทันต่อการใช้งาน(Timely) ความสมบูรณ์ (Complete) ตรงประเด็นตามต้องการ(Relevant) Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University

21 บทบาทของ IS ในองค์กร การทำงานของหน่วยงานเพื่อง่ายและสะดวก
ระบบสารสนเทศในองค์กรรวมถึงระบบที่ช่วยให้องค์กรนั้นๆทำงานมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสนับสนุน ด้าน การทำงานของหน่วยงานเพื่อง่ายและสะดวก การบริหารจัดการ ในด้าน เทคนิค และกลยุทธ์ จัดการองค์ความรู้ทั่วไปในการทำงาน Apirada Thadadech Computer Sciences, Faculty of Sciences, Prince of Songkha University


ดาวน์โหลด ppt Information System Lecture 2 Apirada Thadadech

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google