งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและ ควบคุมการผลิต การผลิตและการ บริหารสินค้าคงเหลือ การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและ ควบคุมการผลิต การผลิตและการ บริหารสินค้าคงเหลือ การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและ ควบคุมการผลิต การผลิตและการ บริหารสินค้าคงเหลือ การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต ผลิต สินค้า บริหารสินค้า คงเหลือ

2 วงจรการผลิต กระบวนการปฏิบัติงาน การวางแผนการผลิต การเบิกวัตถุดิบเพื่อใช้การผลิต การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ พนักงานในหน่วยผลิต การบันทึกรายการสินค้าที่ผลิต เสร็จและผ่าน การตรวจสอบคุณภาพ

3 วงจรการผลิต การบริหารสินค้าคงเหลือ การนำเอาข้อมูลที่ได้รับจาก รายการรับและเบิกจ่ายสินค้า คงเหลือมากจัดทำเป็นเอกสารและ รายงานเพื่อให้ผู้บริหารใช้ ประกอบการวางแผนและควบคุม การปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt วงจรการผลิต วงจรของกิจกรรมการวางแผนและ ควบคุมการผลิต การผลิตและการ บริหารสินค้าคงเหลือ การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต การ วางแผน และ ควบคุม การ ผลิต ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google