งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functional components of a computer. Main memory CPU Arithmetic/Log ic Unit ( ALU ) Control Unit Register(s)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functional components of a computer. Main memory CPU Arithmetic/Log ic Unit ( ALU ) Control Unit Register(s)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functional components of a computer

2 Main memory CPU Arithmetic/Log ic Unit ( ALU ) Control Unit Register(s)

3 Registers The special storage devices in the CPU that CPU uses over and over again for execution of stored-program instructions. There are two types of registers : –General purpose registers –Special purpose registers

4 Registers Examples of special purpose registers : –PC ( Program Counter ) –IR ( Instruction Register ) –MAR ( Memory Address Register ) –MDR or MBR ( Memory Data Register or Memory Buffer Register ) –PSW ( Program Status Word ) –etc.

5 R0 R1 MDR IR MARPC ALU RN Control unit Data bus Control bus Address bus CPU Main Memory

6 Registers MBR: Memory Buffer Register – เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่จะส่งออกไปเก็บหรือที่ดึงมาจาก หน่วยความจำ MAR: Memory Address Register – เป็นตัวกำหนดแอ็ดเดรสของหน่วยความจำที่ MBR จะทำ การอ่านหรือเก็บข้อมูล IR: Instruction Register – เป็นส่วนที่เก็บคำสั่ง (Opcode) ที่จะถูกเรียกใช้งาน PC: Program Counter – เป็นส่วนที่เก็บแอ็ดเดรสของคำสั่งถัดไปที่จะถูกดึงออกมา จากหน่วยความจำหลัก AC: Accumulator – จะใช้ในการเก็บค่าชั่วคราวของโอเปอแรนด์ (operands) และ ผลลัพธ์ของการคำนวณในส่วน ALU

7 Main Memory Operations Memory read operation –Transfers the content of a specific main memory location to the CPU. –The content of the main memory location remains (unchanged).

8 Memory write operation –Transfers a word of information from the CPU to a specific main memory location. –Destroys the former content of the main memory location. Memory access time –The time it takes to perform a memory read or a memory write operation. Main Memory Operations

9 วิธีการเข้าถึงข้อมูล (Access Method) การเข้าถึงแบบลำดับ (Sequential Access) – การเข้าถึงจะช้าเพราะต้องสแกนหาตำแหน่งที่ ต้องการทีละเรกคอร์ด – เทปแม่เหล็ก การเข้าถึงแบบโดยตรง (Direct Access) – การเข้าถึงจะเร็วเพราะหัวอ่าน / บันทึกข้อมูลสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง – ฮาร์ดดิสก์ การเข้าถึงแบบสุ่ม (Random Access) – การเข้าถึงจะเร็วและเวลาในการเข้าถึงข้อมูล ณ ตำแหน่งใดๆ จะคงที่ – หน่วยความจำหลัก, แคช

10 opcodeAddress คือ โหลด ( นำ ) ข้อมูลจาก หน่วยความจำมาเก็บไว้ที่ AC 0010 คือ นำข้อมูลที่อยู่ใน AC มาบันทึกไว้ ที่หน่วยความจำ 0101 คือ บวกค่าจากหน่วยความจำเข้า กับค่าที่อยู่ใน AC โครงสร้างของคำสั่ง

11 : : PC AC IR Memory CPU Registers Step 1 PC (Program Counter) บรรจุตำแหน่งของหน่วยความจำ (= ) Processor ดึงคำสั่ง ( ) ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ เข้ามาเก็บไว้ที่ IR PC เพิ่มค่าขึ้น 1 ตำแหน่ง 16 bits

12 : : PC AC IR Memory CPU Registers Step 2 Processor เรียกใช้คำสั่ง ( ) ใน IR  4 bits แรกคือคำสั่งให้ load ข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่ง = bits

13 : : PC AC IR Memory CPU Registers Step 3 คำสั่งถัดไป ( ) ที่อยู่ที่หน่วยความจำตำแหน่งที่ ถูกนำเข้ามาเก็บไว้ที่ IR PC เพิ่มค่าขึ้น 1 ตำแหน่ง 16 bits

14 : : PC AC IR Memory CPU Registers Step 4 ทำตามคำสั่ง ( )  5 16 = เป็นคำสั่งให้บวกค่าของข้อมูลที่อยู่ใน หน่วยความจำตำแหน่งที่ กับค่าที่เก็บไว้ที่ AC และให้ นำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่ AC 3+2 = 5 16 bits = 5 16

15 : : PC AC IR Memory CPU Registers Step 5 16 bits คำสั่งถัดไป ( ) ที่อยู่ที่หน่วยความจำตำแหน่งที่ ถูกนำเข้ามาเก็บไว้ที่ IR PC เพิ่มค่าขึ้น 1 ตำแหน่ง

16 : : PC AC IR Memory CPU Registers Step 6 16 bits ทำตามคำสั่ง ( )  2 16 = เป็นคำสั่งให้บันทึกค่าข้อมูลที่อยู่ใน AC ลง ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ = 2 16


ดาวน์โหลด ppt Functional components of a computer. Main memory CPU Arithmetic/Log ic Unit ( ALU ) Control Unit Register(s)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google