งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ/ระเบียบ/มาตรการรักษาความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ/ระเบียบ/มาตรการรักษาความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ/ระเบียบ/มาตรการรักษาความปลอดภัย
โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี)
ห้องปฏิบัติการ CS101 ห้องปฏิบัติการทั่วไป (112 เครื่อง) ห้องปฏิบัติการ CS (96 เครื่อง) ห้องปฏิบัติการ CS202 ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (52 เครื่อง) ห้องปฏิบัติการ CS (24 เครื่อง) ห้องปฏิบัติการ CS206 ห้องปฏิบัติการโครงงานระดับ ป.ตรี (60 เครื่อง)

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ป.โท)
ห้องปฏิบัติการ CS205 ห้องวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการ CS207 ห้องวิจัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต์ (i STAR) ห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AIR) ห้องปฏิบัติการ CS209 ห้องวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (SEA) ห้องวิจัยความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (CSN)

4 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กฎระเบียบ และมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาตรการควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (บัตรแสดงตน) การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

5 Server ที่ให้บริการภายในภาควิชาฯ
Web Server Virtual Class Room ftp://ftp.cs.psu.ac.th ( ) File Server ftp:// โปรแกรมต่างๆ รูปถ่ายของนักศึกษา ftp://upload1.cs.psu.ac.th ftp://upload2.cs.psu.ac.th ftp://upload3.cs.psu.ac.th พื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์ชั่วคราวซึ่งทุกคนมีสิทธิในการใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อไฟล์ที่จัดเก็บ


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ/ระเบียบ/มาตรการรักษาความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google