งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Examining the Code. Static While-Box Testing : เป็นการตรวจสอบ การออกแบบ และ Code Static While-Box Testing : is the process of carefully and Methodically.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Examining the Code. Static While-Box Testing : เป็นการตรวจสอบ การออกแบบ และ Code Static While-Box Testing : is the process of carefully and Methodically."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Examining the Code

2 Static While-Box Testing : เป็นการตรวจสอบ การออกแบบ และ Code Static While-Box Testing : is the process of carefully and Methodically reviewing the software design, architecture or Code for bugs without executing it. It’s sometimes referred to as structural analysis

3 Reason ที่ต้องทำ to find bugs early and to find bugs that would be difficult to uncover or isolate with dynamic black- box testing. ประโยชน์ เพื่อเป็นการง่ายต่อทีมงานที่ต้องทำ black-box ใน test cases เมื่อพวกเขา รับ Software มาทำการทดสอบ

4 Who:  Programmer who organize and run the reviews.  Software tester ใน ฐานะผู้สังเกตการณ์  Other - Designer - People who can work.

5 Formal Reviews :  is the process under which static white-box testing is performed.  can range from a simple meeting bet. programmers to detailed, rigorous inspection of the Code.

6 There are 4 essential elements to a formal review : 1. Identify Problem  find problem with SW directed at the code  พิจารณาเนื้องาน ไม่ใช่ คนทำ (Not อคติ ) 2. Follow Rules  Set the amount of code to reviewed ( ไม่ควรน้อยเกินไป )  How much time will be spent.  What can be commented.

7 3. Prepare เพราะ tester หวังการเตรียมพร้อม จะช่วยให้การ Review ไปได้ดี tester อาจมี หลายคน ต่างภาระที่ได้รับมอบหมาย บางครั้ง ปัญหาอาจจะเจอ ตั้งแต่การเตรียมให้ Review 4. Write a Report:  How many problems were found,  Where they were found.

8 Finding Problems  inderect result Communications Quality Team Camaraderie : to build respect for each other’s skills and to better understand each other’s jobs and job needs Solutions

9 Generic Code Review Checklist  Data Reference Errors เป็น Bugs เพราะ การใช้ Variable, constant, array, string และการลืมกำหนดค่า เริ่มต้น ควรคำนึง Is an uninitialized Variable referenced ? การกำหนดค่า array subscripts และ string dimension การกำหนด ช่องของข้อมูล และ array การกำหนดค่า ตัวแปร ค่างจากชนิด ของตัวแปร Memory allocated for reference pointer

10  Data Declaration Errors Variables Constants ควรคำนึงถึง  กำหนด correct length, type และ storage class - array of string - array of character  การตั้งชื่อ ค่า ตัวแปร คล้ายๆกัน อาจไม่ใช้ Bugs แต่ก่อให้เกิดความสับสน  ตัวแปรบางตัว แทบไม่ได้ เรียกใช้เลย  การกำหนดตัวแปร - Local Variable - Global Variable

11  Comparison Errors, =, =, =, true, false ความสับสนในการใช้ การเปรียบเทียบ ค่าที่ ใกล้เคียงกันมากๆ 1.0000001 กับ 1.0000002 การใช้ Boolean expression

12  Control flow error There are usually cause direct / indirect. ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ ค่า terminate of loop premature exit or loop never executes

13 Subroutine Parameter Errors  ประเภท ขนาด ของ parameter ที่ส่งไปตรงกับ ที่เรียกใช้ หรือไม่  ค่าส่งผ่าน คงที่หรือ เปลี่ยนแปลง

14 Input / Output Errors any data related to reading from file และค่าที่รับผ่าน keyboard  กำหนด format เฉพาะที่ของ แต่ละ data ที่รับจาก External Device หรือไม่ ?  SW ได้จัดการกับกรณี ไฟดับ ขณะรับ Data  Show error message?

15 Foundamental testing techniques 1. Static black box ( testing the specification ) 2. Dynamic black box ( testing the software ) 3. Static White box ( Examining the code ) 4. Dynamic White box ( X- ray specification ) ( structural testing )

16 Testing the software with X-ray glasses  Dynamic White-Box testing Should tell you exactly what material it covers. It runs program, Look inside the box Examming the code Watch it as it runs เพื่อจะได้รู้ว่า  What the code does  How its work

17 Dynamic White-box testing เน้น 4 ด้าน 1.low-level functions, procedure, subroutines, libraries 2.Top level  completed program  test base on operation ที่ Tester รู้ 3.Access to read variables and state information from SW 4. ดูจำนวน Code ที่เจอ ข้อผิดพลาด อาจจะต้องมีการเอาที่ ซ้ำกันออก หรือเพิ่มส่วนที่ขาด

18 Dynamic White-Box Testing Debugging Dynamic White box testing Debuggin g Isolati ng The bug TestingProgrammi ng Goal is To find Bugs To fix them


ดาวน์โหลด ppt Examining the Code. Static While-Box Testing : เป็นการตรวจสอบ การออกแบบ และ Code Static While-Box Testing : is the process of carefully and Methodically.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google