งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Examining the Code.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Examining the Code."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Examining the Code

2 Static While-Box Testing : เป็นการตรวจสอบ การออกแบบ และ Code
Static While-Box Testing : is the process of carefully and Methodically reviewing the software design , architecture or Code for bugs without executing it. It’s sometimes referred to as structural analysis

3 Reason ที่ต้องทำ ประโยชน์
to find bugs early and to find bugs that would be difficult to uncover or isolate with dynamic black-box testing. ประโยชน์ เพื่อเป็นการง่ายต่อทีมงานที่ต้องทำ black-box ใน test cases เมื่อพวกเขารับ Software มาทำการทดสอบ

4  Software tester ในฐานะผู้สังเกตการณ์  Other - Designer
Who:  Programmer who organize and run the reviews.  Software tester ในฐานะผู้สังเกตการณ์  Other - Designer - People who can work.

5 Formal Reviews :  is the process under which static white-box testing is performed.  can range from a simple meeting bet. programmers to detailed, rigorous inspection of the Code.

6 There are 4 essential elements to a formal review :
1. Identify Problem  find problem with SW directed at the code  พิจารณาเนื้องาน ไม่ใช่ คนทำ (Not อคติ) 2. Follow Rules  Set the amount of code to reviewed (ไม่ควรน้อยเกินไป)  How much time will be spent.  What can be commented.

7 3. Prepare เพราะ tester หวังการเตรียมพร้อมจะช่วยให้การ Review ไปได้ดี tester อาจมีหลายคน ต่างภาระที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งปัญหาอาจจะเจอ ตั้งแต่การเตรียมให้ Review 4. Write a Report:  How many problems were found,  Where they were found.

8 Finding Problems  inderect result
Communications Quality Team Camaraderie : to build respect for each other’s skills and to better understand each other’s jobs and job needs Solutions

9 Generic Code Review Checklist
 Data Reference Errors เป็น Bugs เพราะ การใช้ Variable, constant, array, string และการลืมกำหนดค่าเริ่มต้น ควรคำนึง Is an uninitialized Variable referenced ? การกำหนดค่า array subscripts และ string dimension การกำหนด ช่องของข้อมูล และ array การกำหนดค่า ตัวแปร ค่างจากชนิดของตัวแปร Memory allocated for reference pointer

10  Data Declaration Errors
Variables Constants ควรคำนึงถึง  กำหนด correct length, type และ storage class - array of string - array of character  การตั้งชื่อ ค่า ตัวแปร คล้ายๆกัน อาจไม่ใช้ Bugs แต่ก่อให้เกิดความสับสน  ตัวแปรบางตัว แทบไม่ได้ เรียกใช้เลย  การกำหนดตัวแปร Local Variable - Global Variable

11 Comparison Errors ความสับสนในการใช้
< , > , = , = , <= , >= , true , false ความสับสนในการใช้ การเปรียบเทียบ ค่าที่ใกล้เคียงกันมากๆ กับ การใช้ Boolean expression

12 Control flow error ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ ค่า terminate of loop
There are usually cause direct / indirect. ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ ค่า terminate of loop premature exit or loop never executes

13 Subroutine Parameter Errors
ค่าส่งผ่าน คงที่หรือเปลี่ยนแปลง

14 Input / Output Errors any data related to reading from file และค่าที่รับผ่าน keyboard  กำหนด format เฉพาะที่ของแต่ละ data ที่รับจาก External Device หรือไม่?  SW ได้จัดการกับกรณี ไฟดับ ขณะรับ Data  Show error message?

15 Foundamental testing techniques
1. Static black box ( testing the specification ) 2. Dynamic black box ( testing the software ) 3. Static White box ( Examining the code ) 4. Dynamic White box ( X-ray specification ) ( structural testing )

16 Testing the software with X-ray glasses
 Dynamic White-Box testing Should tell you exactly what material it covers. It runs program, Look inside the box Examming the code Watch it as it runs เพื่อจะได้รู้ว่า  What the code does  How its work

17 Dynamic White-box testing เน้น 4 ด้าน
low-level functions, procedure, subroutines, libraries Top level  completed program  test base on operation ที่ Tester รู้ Access to read variables and state information from SW ดูจำนวน Code ที่เจอข้อผิดพลาด อาจจะต้องมีการเอาที่ซ้ำกันออก หรือเพิ่มส่วนที่ขาด

18 Dynamic White-Box Testing Debugging
Isolating The bug Testing Programming Goal is Goal is To find Bugs To fix them


ดาวน์โหลด ppt Examining the Code.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google