งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย The Thailand Research Fund นางสาวเพ็ญนภา ขวัญทอง รหัส 5010210370 ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย The Thailand Research Fund นางสาวเพ็ญนภา ขวัญทอง รหัส 5010210370 ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย The Thailand Research Fund นางสาวเพ็ญนภา ขวัญทอง รหัส 5010210370 ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์

2 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

3 ข้อมูล องค์กร ที่ตั้ ง ประ วัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญา ไท กรุงเทพฯ 10400 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย ก่อตั้งเมื่อ พ. ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ อานันท์ ปัน ยารชุน

4 วิสัยทั ศน์ พันธ กิจ ข้อมูล องค์กร ( ต่อ )

5 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

6 ช่วงเวลาที่ ฝึกงาน 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระเบียบ นักศึกษา ฝึกงาน นักศึกษามีความจำเป็นไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งกับพี่เลี้ยงที่คุมการฝึกงาน ให้นักศึกษาแต่งชุด นักศึกษาตลอดการฝึกงาน

7 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

8 งานที่ได้รับ มอบหมาย ทำแผนที่ สกว. ทำ banner เว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ทำ banner เว็บไซต์ trfforum และ เว็บไซต์ trfpolicybrief ทำ banner เว็บข่าว สกว. ทำ icon หมวดหมู่ งานวิจัย

9 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

10 ตัวอย่าง ชิ้นงาน

11 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

12 ประโยชน์ ที่ได้รับ ได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง ฝึกทำงานจริง ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นในสังคมได้ ทำให้มีความรับผิดชอบในเรื่องของ การตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น ทำให้มีความรับผิดชอบในด้านของ การทำงานมากยิ่งขึ้น ได้รับประสบการณ์ทำงานจริง นอกเหนือจาการเรียนในห้องเรียน

13 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

14 ปัญหาและ อุปสรรค เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้ โปรแกรมในการทำงาน ทำ ให้ต้องเรียนรู้โปรแกรมนั้น เพิ่มมากขึ้น การเลือกภาพหรือสี ที่จะนำมาใช้ใน ชิ้นงานมีการสื่อความหมายไม่ เพียงพอ ทำให้ต้องศึกษาในเรื่องนี้ เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาในการทำเพียง 37 วัน ทำ ให้ต้องรับงานในปริมาณ ที่จำกัด ไม่เต็มที่

15 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

16 ข้อเสนอแนะ หากนักศึกษาที่ต้องการไปฝึกงาน ทางด้านกราฟิก ควรศึกษาโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องในการทำกราฟิกเพิ่มเติม เช่น Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator ควรมีระยะเวลาในการฝึกงานที่นาน ขึ้น เพื่อจะได้รับประโยชน์จากการ ฝึกงานเพิ่มมากขึ้น

17 ช่วงเวลาที่ฝึกงานและ ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล องค์กร งานที่ได้รับ มอบหมาย ตัวอย่าง ชิ้นงาน ประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอ แนะ บรรยากาศ ที่ฝึกงาน

18 ภาพ บรรยากาศที่ ฝึกงาน

19 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย The Thailand Research Fund นางสาวเพ็ญนภา ขวัญทอง รหัส 5010210370 ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google