งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Thailand Research Fund

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Thailand Research Fund"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Thailand Research Fund
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย The Thailand Research Fund นางสาวเพ็ญนภา ขวัญทอง รหัส ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

2 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

3 ข้อมูลองค์กร ที่ตั้ง ประวัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประวัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

4 ข้อมูลองค์กร (ต่อ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ

5 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

6 ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน
ช่วงเวลาที่ฝึกงาน 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระเบียบนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษามีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งกับพี่เลี้ยงที่คุมการฝึกงาน ให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาตลอดการฝึกงาน

7 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

8 งานที่ได้รับมอบหมาย ทำแผนที่ สกว. ทำ banner เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ทำ banner เว็บไซต์ trfforum และ เว็บไซต์ trfpolicybrief ทำ banner เว็บข่าว สกว. ทำ icon หมวดหมู่งานวิจัย

9 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

10 ตัวอย่างชิ้นงาน

11 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

12 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง ฝึกทำงานจริง
ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ ทำให้มีความรับผิดชอบในเรื่องของการตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น ทำให้มีความรับผิดชอบในด้านของการทำงานมากยิ่งขึ้น ได้รับประสบการณ์ทำงานจริง นอกเหนือจาการเรียนในห้องเรียน

13 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

14 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้โปรแกรมในการทำงาน ทำให้ต้องเรียนรู้โปรแกรมนั้นเพิ่มมากขึ้น การเลือกภาพหรือสี ที่จะนำมาใช้ในชิ้นงานมีการสื่อความหมายไม่เพียงพอ ทำให้ต้องศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาในการทำเพียง 37 วัน ทำให้ต้องรับงานในปริมาณ ที่จำกัด ไม่เต็มที่

15 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

16 ข้อเสนอแนะ หากนักศึกษาที่ต้องการไปฝึกงานทางด้านกราฟิก ควรศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำกราฟิกเพิ่มเติม เช่น Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator ควรมีระยะเวลาในการฝึกงานที่นานขึ้น เพื่อจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงานเพิ่มมากขึ้น

17 ข้อมูลองค์กร ช่วงเวลาที่ฝึกงานและระเบียบนักศึกษาฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างชิ้นงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศที่ฝึกงาน

18 ภาพบรรยากาศที่ฝึกงาน

19 Q & A ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt The Thailand Research Fund

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google