งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 กันยายน 2549

2 ROC ประเด็นนำเสนอ 1. ความเป็นมา 2. บทบาทหน้าที่ 3. โครงสร้างการบริหาร 4. ขั้นตอนต่อไป

3 ปัญหาด้านโครงสร้างและระบบบริหาร 1.ภายในจังหวัด 2.ภายในกลุ่มจังหวัด 3.ระหว่างกลุ่มจังหวัด 4.ระหว่างผู้ว่าซีอีโอกับกระทรวง/กรม (ส่วนกลาง) 5.ระหว่างผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ ความเป็นมา ผลการประชุม CEO Retreat 26 พฤศจิกายน 2547 ความเป็นมา ผลการประชุม CEO Retreat 26 พฤศจิกายน 2547

4 ความเป็นมา กลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มจำแนกเป็นอนุภูมิภาคได้ 19 กลุ่ม

5 ความเป็นมา สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการ ต่างประเทศได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ พัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ในกลุ่มจังหวัดล้านนากับเอกอัครราชทูต CEO ประเทศเพื่อนบ้าน 16-17 กรกฎาคม 2547 1. ร่วมประชุม 2. ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 3. หลักสูตรร่วม มิติ 3 ร่วม

6 21-22 ธันวาคม 2547 การประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดกับเอกอัครราชทูต CEO ประจำประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น ความเป็นมา

7 การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และเอกอัครราชทูต CEO ประจำประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2547 1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หรือ Regional Operation Center-ROC) ที่จังหวัดขอนแก่น 2.เห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ ACMECS และ GMS เป็นกรอบในการทำงาน ร่วมกับระหว่างผวจ.กับ ออท. ซึ่งต่อมาได้มีการจำกัดขอบเขตลงที่ EWEC ให้ชัดเจนขึ้น 3.เห็นชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมปฏิทินการทำงานร่วมกันระหว่างระหว่าง เอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด (19 จังหวัด) โดยใช้กลไกศูนย์ ROC 4. เห็นชอบให้จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา website ของ ROC ให้มีองค์ความรู้ และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 5. มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะฝ่ายเลขานุการ ROC เป็นผู้จัดทำ ข้อเสนอโครงการและปฏิทินการทำงานร่วมกัน ผลการประชุม

8 การประชุม 29-30 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดำเนินการ ได้ในปีงบประมาณ 2549 ผลการประชุม

9 เครือข่าย สถาบันการศึกษา ROC เครือข่าย สถาบันการศึกษา ROC เครือข่าย สถาบันการศึกษา ม. เทคโนฯ ธนบุรี เครือข่ายกลุ่มตะวันออก Best Practices Benchmarking Strategy Development เครือข่าย สถาบันการศึกษา ม. ขอนแก่น กพร สพน เครือข่ายกลุ่มเหนือล่าง Knowledge Management Network (Policy & Mgt.) ROC เครือข่ายกลุ่มตะวันตก เครือข่ายกลุ่มอีสาน เครือข่าย สถาบันการศึกษา ROC เครือข่ายกลุ่มล้านนา เครือข่าย สถาบันการศึกษา ROC เครือข่ายกลุ่มปักษ์ใต้

10 บทบาทหน้าที่ ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มจังหวัด และการบริหาร ราชการแบบบูรณาการระหว่างจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด และหน่วยงานในต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และ การต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณา การกับเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือการเจรจา การวิเทศสัมพันธ์ การดำเนิน กิจกรรมความร่วมมือและความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการบริหารภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด ประสานและสนับสนุนเพื่อการบูรณาการงบประมาณของกระทรวงกับงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัด จัดทำ ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับ ROC ภูมิภาคต่างๆ

11 โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหารคณะที่ปรึกษา บริหาร / ธุรการภายในประเทศต่างในประเทศ ผวจ. ประธาน รอง ผวจ. กรรมการ สถาบันยุทธศาสตร์ฯ กรรมการ และเลขานุการ

12 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม : ROC จังหวัด กิจการภายในกิจการภายนอก คณะกรรมการที่ปรึกษา รัฐ - เอกชน - ประชาสังคม กกจ. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) งานงบประมาณ งานฐานข้อมูล / สารสนเทศ งานพัฒนาระบบงาน งานยุทธศาสตร์ * บุคลากรมาจาก มท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน * บุคลากรมาจากกระทรวงการต่างประเทศ รนม. กำกับพื้นที่ หมายเหตุ จังหวัดอาจดำเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มาช่วยปฏิบัติงานได้

13 จว. ROC กลุ่มจว. ROC ล้านนา ROC กลุ่มจว. ศูนย์ประสานการบริหาร ราชการแผ่นดิน (OC- BKK) กท. 8 รน ม. สง ป. สป น. ก.พ.ร.ก.พ.ร. สศ ช. สพ น. ผต. สนร. Admin. / resources Strat egy รนม./ ครม. บทบาทของ OC ตรวจติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการ แผ่นดินและแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาพื้นที่ทั้งในราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด และระหว่างส่วนราชการกับกลุ่มจังหวัด / จังหวัด โครงสร้างการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

14 ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค ( ROC) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์ประกอบของทีมผู้ปฏิบัติงาน * รองผวจ. ที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด ( CCO) ตามที่กลุ่มจังหวัดมอบหมาย กลุ่มจังหวัดละ 1 คน ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบพื้นที่ ผู้แทนสำนักงาน ก. พ. ร. (Area Officer) โดยเป็นการยืมตัวมาจากส่วนราชการ กลไกการดำเนินงาน คัดเลือกประธานกลุ่ม ROC ( ประธานควรมีวาระ 1 ปี ) กำหนดแผนการดำเนินงานของทีม จัดทำ table of authority กำหนดรูปแบบ ระบบงาน วิธีการทำงานของทีม พันธกิจ ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ พัฒนาในกลุ่มจังหวัดและการบริหาร ราชการแบบบูรณาการระหว่างจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด / ระหว่างกลุ่มจังหวัด / หน่วยงานในต่างประเทศและระหว่างส่วน ราชการ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ส่งเสริม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และ การต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือการเจรจา การวิเทศสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือและความ ช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัด กับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการบริหารกลุ่มจังหวัด / ระหว่างกลุ่มจังหวัด ประสานและสนับสนุนเพื่อการบูรณา การงบประมาณของกระทรวงกับ งบประมาณของกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด หมายเหตุ : ในระยะต่อไปควรจะมีหน่วยงานกลางอื่น เช่น ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี / สศช. / สงป. ฯลฯ ร่วมเป็นทีมผู้ปฏิบัติงาน

15 ROC กับ OSM 6.1 6.5 6.4 6.3 6.2 ROC อีสาน จว. OSM (3) “ร้อย-แก่น-สาร” OSM (4) “ประตูอีสาน” OSM (5) “สามเหลี่ยมมรกต” OSM (1) “Amazing” OSM (2) “สนุก”

16 ขั้นตอนต่อไป แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ภายในประเทศ ต่างประเทศ ฐานข้อมูล เอกสารเผยแพร่ E-saan Outlook ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติ ฐานข้อมูล ศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ เพิ่มสมรรถนะบุคลากร-E-learning/Mini MPM/MM ประชุมร่วม ผู้ว่า VS ทูต CEO ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนโครงการระดับภาค

17 Advisory Board ROC ภาคอีสาน ปลัด มท. ปลัด มท. ปลัด กต. ปลัด กต. ปลัด สร. หรือ หัวหน้า ผู้ตรวจ สร. ปลัด สร. หรือ หัวหน้า ผู้ตรวจ สร. เลขา สศช. เลขา สศช. ผอ. สงป. ผอ. สงป. เลขา ก. พ. ร. เลขา ก. พ. ร. สถาบันยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กต. มท. สศช. สงป. ก.พ.ร.ก.พ.ร.ก.พ.ร.ก.พ.ร. staff เอกชน / ประชาสังคม หน่วยงานกลาง ผวจ. CEO กระทรวงการต่างประเทศ รอง ผวจ. (CCO) กลุ่มจังหวัดละ 1 คน กระทรวงมหาดไทย

18 โครงสร้างคณะทำงาน ประธาน ROC รอง ผวจ. ขอนแก่น ( นายชวน ศิรินันท์พร ) เลขานุการ สถานที่ตั้ง ROC ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ปฏิบัติงานประจำดังนี้ 1. ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 1 ท่าน 2. เจ้าหน้าที่ ก. พ. ร. 1 ท่าน 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ท่าน 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ท่าน ประจำที่สถาบันยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการร่วม ROC ผู้แทนมหาดไทย (ส่วนกลาง / จังหวัด ระดับปฏิบัติ) ผู้แทน กต. (ระดับปฏิบัติ) ม.ขอนแก่น ในฐานะ เลขานุการ ROC เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน อาจเป็นระดับ ผวจ. ที่เป็นตัวแทนของ กลุ่มจังหวัด 5 กลุ่ม ผู้แทน มท. (ส่วนกลาง) ผู้แทน ม.ขอนแก่น (เลขานุการ) ผู้แทน สนง. ก.พ.ร. ผู้แทน กต. หัวหน้าคณะทำงาน (ประธาน ROC) คณะทำงาน ROC ประธาน ROC (วาระอาจคงไว้ 1 ปี ตามเดิม) คณะกรรมการบริหาร ROC


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google