งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

2 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน

3 Consul-General นางสาว พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ MISS. PANPIMON SUWANNAPONGSE
กงสุลใหญ่ Deputy Consul-General นาย รุจ โสรัตน์ MR. RUTCH SORATANA รองกงสุลใหญ่

4 นาย นิจอนันต์ บุรณศิริ MR. NIJANANT BURANASIRI
Consul นาย นิจอนันต์ บุรณศิริ MR. NIJANANT BURANASIRI กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจและสารนิเทศ นางสาว ศุกรวรรณ คุ้มรุ่งโรจน์ MISS. SUKARAWAN KHUMRUNGRO กงสุลและพิธีการทูต

5 Consul นาง สุณัฏฐา วัฒนาดิลกกุล MRS
Consul นาง สุณัฏฐา วัฒนาดิลกกุล MRS. SUNATTHA WATTANADILOKKUL เจ้าหน้าที่คลัง

6 ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

7 งานด้านการกงสุล 2. การรับคำร้องขอจดทะเบียนสมรส/การขอสูติบัตร
การรับคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย 2. การรับคำร้องขอจดทะเบียนสมรส/การขอสูติบัตร การออกเอกสารสำคัญประจำตัว C.I. ให้กับคนไทยที่ทำ Passport หาย

8 6. การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ 7. ช่วยเหลืองานอื่นๆตามความเหมาะสม
4. การรับรองเอกสารต่างๆ 5. ช่วยงานด้านพิธีการทูต ในกรณีมีคณะมาเยือนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 6. การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ 7. ช่วยเหลืองานอื่นๆตามความเหมาะสม

9 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
งานหลัก 1. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานด้านการกงสุล คือ การรับคำร้องการขอตรวจลงตรา (Visa) สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย 2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานด้านการกงสุล คือ รับคำร้องต่างๆ เช่น การจดทะเบียนสมรส การขอสูจิบัตร การรับรองเอกสารต่างๆ การทำ Pass port เล่มใหม่(สำหรับคนไทย) 3. งานช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ ในกรณีคนไทยทำ Pass port สูญหาย หรือ กรณีอื่นๆ เช่น การตกจากเรือประมง เป็นต้น

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ต่อตนเอง ได้เรียนรู้ระบบหน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศ ได้เรียนรู้งานด้านการกงสุล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) ได้เรียนรู้ชีวิตของนักการทูต ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามความคิดที่ว่านักการทูตนั่นเป็นอาชีพที่สูงส่ง

11 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน
ได้เห็นสังคมที่แตกต่างออกไปจากประเทศไทย ทำให้มุมมองต่างๆหรือทัศนคติต่างๆเปลี่ยนไปในบางเรื่อง ได้เรียนรู้ภาษาเวียดนาม

12

13

14

15

16

17 ประสบการณ์ที่ประทับใจ / ประสบการณ์พิเศษ
ประสบการณ์ที่ประทับใจ ได้เรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันตลอดการสหกิจศึกษา ประทับใจประสบการณ์ดีดีในที่ทำงาน การเข้าร่วมรับฟังการตัดสินคดีของหญิงไทย กรณีค้ายาเสพติด

18


ดาวน์โหลด ppt สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google