งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร โฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม. รูปแบบการจัดการองค์กรและ การบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร โฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม. รูปแบบการจัดการองค์กรและ การบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร โฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม

2 รูปแบบการจัดการองค์กรและ การบริหารงาน

3 Consul-General นางสาว พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ MISS. PANPIMON SUWANNAPONGSE กงสุลใหญ่ Deputy Consul-General นาย รุจ โสรัตน์ MR. RUTCH SORATANA รองกงสุลใหญ่

4 Consul นาย นิจอนันต์ บุรณศิริ MR. NIJANANT BURANASIRI กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจและสารนิเทศ Consul นางสาว ศุกรวรรณ คุ้มรุ่งโรจน์ MISS. SUKARAWAN KHUMRUNGRO กงสุลและพิธีการทูต

5 Consul นาง สุณัฏฐา วัฒนาดิลกกุล MRS. SUNATTHA WATTANADILOKKUL เจ้าหน้าที่คลัง

6 ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบ

7 งานด้านการกงสุล 1. การรับคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย 2. การรับคำร้องขอจดทะเบียนสมรส / การ ขอสูติบัตร 3. การออกเอกสารสำคัญประจำตัว C.I. ให้กับคนไทยที่ทำ Passport หาย

8 4. การรับรองเอกสารต่างๆ 5. ช่วยงานด้านพิธีการทูต ในกรณีมีคณะมา เยือนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 6. การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ 7. ช่วยเหลืองานอื่นๆตามความเหมาะสม

9 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ งานหลัก 1. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานด้านการกงสุล คือ การรับคำร้องการขอตรวจลงตรา (Visa) สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศ ไทย 2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานด้านการกงสุล คือ รับคำร้องต่างๆ เช่น การจดทะเบียนสมรส การขอสูจิบัตร การรับรองเอกสารต่างๆ การทำ Pass port เล่มใหม่ ( สำหรับคนไทย ) 3. งานช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ ในกรณีคนไทย ทำ Pass port สูญหาย หรือ กรณีอื่นๆ เช่น การ ตกจากเรือประมง เป็นต้น

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ประโยชน์ต่อตนเอง ได้เรียนรู้ระบบหน่วยงานราชการไทยใน ต่างประเทศ ได้เรียนรู้งานด้านการกงสุล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ เรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องการตรวจลง ตรา (Visa) ได้เรียนรู้ชีวิตของนักการทูต ซึ่งไม่ได้เป็นไป ตามความคิดที่ว่านักการทูตนั่นเป็นอาชีพที่ สูงส่ง

11 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อการปรับตัว ให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน ได้เห็นสังคมที่แตกต่างออกไปจาก ประเทศไทย ทำให้มุมมองต่างๆหรือ ทัศนคติต่างๆเปลี่ยนไปในบางเรื่อง ได้เรียนรู้ภาษาเวียดนาม

12

13

14

15

16

17 ประสบการณ์ที่ประทับใจ / ประสบการณ์พิเศษ ประสบการณ์ที่ประทับใจ ได้เรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดการสหกิจศึกษา ประทับใจประสบการณ์ดีดีในที่ทำงาน การเข้าร่วมรับฟังการตัดสินคดีของหญิงไทย กรณี ค้ายาเสพติด

18


ดาวน์โหลด ppt สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร โฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม. รูปแบบการจัดการองค์กรและ การบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google