งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE. ด่านศุลกากรกระบี่ เป็นด่านศุลกากรทางทะเล ด้านอันดามัน ในอดีตเป็น “ ด่านเก็บภาษี ” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2448 สังกัดกรมสรรพากรนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE. ด่านศุลกากรกระบี่ เป็นด่านศุลกากรทางทะเล ด้านอันดามัน ในอดีตเป็น “ ด่านเก็บภาษี ” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2448 สังกัดกรมสรรพากรนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE

2 ด่านศุลกากรกระบี่ เป็นด่านศุลกากรทางทะเล ด้านอันดามัน ในอดีตเป็น “ ด่านเก็บภาษี ” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2448 สังกัดกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งปี พ. ศ. 2462 ได้มีการโอนด่านเก็บ ภาษีในมณฑลปักษ์ใต้ทั้งหมดจากกรมสรรพากร มาขึ้นกับกรมศุลกากร และตั้งเป็น “ ด่าน ศุลกากรกระบี่ ” ต่อมาได้กำหนดให้ด่านศุลกากรกระบี่ขึ้นกับ มณฑลภูเก็ตตามกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ

3 และกรมศุลกากรได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่าน ศุลกากรกระบี่ขึ้นบนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1131 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ใน เขตตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อ ปี พ. ศ. 2479 เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวแบบ ศาลาทรงไทย โดยหันหน้าไปทางแม่น้ำกระบี่ ได้มีการปรับปรุงด่านฯ อีกหลายๆ ครั้ง

4

5 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร และรายได้อื่น สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตาม กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลาง และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำ ความผิดกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและ ของติดตัวผู้โดยสาร

6 มีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 6 ฝ่าย (2 สัปดาห์ ต่อ 1 ฝ่าย ) ได้แก่  งานธุรการ  งานพัสดุสถานที่และยานพาหนะ  งานการเงินและบัญชี  งานคดีและของกลาง  งานพิธีการศุลกากร  งานท่าอากาศยานกระบี่

7

8

9

10

11 ท่าเทียบเรือ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิต จังหวัด กระบี่

12

13 นักศึกษา ทำให้มีความกล้าแสดงออก พัฒนาศักยภาพของตัวเราเอง แก้ไขในส่วนที่บกพร่องในตัวเราเอง ฝึกให้ตัวเองมีความอดทน มีวินัย ฝึกให้เราสามารถเรียนรู้งานที่มีความเป็นระบบมากขึ้น

14 สถานที่ประกอบการ ลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สถานที่ประกอบการ / ปัญหา เจ้าหน้าที่มาทำงานสาย - เจ้าหน้าที่บางคนไม่ชี้แนะกรณีที่ เราทำงานผิดพลาดไม่รู้ตัว มหาวิทยาลัย / ปัญหา ทางมหาวิทยาลัยควรบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในทุก สาขาวิชา

15 นางสาวไอลดา หมั่นค้า 5220710094 นางสาวซูฮานา โตะเย็ง 5220710114 นางสาวกอรีย๊ะ มีศรี 52207100103 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE. ด่านศุลกากรกระบี่ เป็นด่านศุลกากรทางทะเล ด้านอันดามัน ในอดีตเป็น “ ด่านเก็บภาษี ” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2448 สังกัดกรมสรรพากรนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google