งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Singapore. สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์ ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ได้ ดำเนินมาอย่างราบรื่นมาตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Singapore. สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์ ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ได้ ดำเนินมาอย่างราบรื่นมาตลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Singapore

2

3 สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์

4

5 ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ได้ ดำเนินมาอย่างราบรื่นมาตลอด 40 ปี และได้ พัฒนาไปเป็นลักษณะ " หุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ " ในการดำเนินการเชิงรุกใน ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ไทยและ สิงคโปร์มีจุดแข็งและมีศักยภาพที่เอื้อ ประโยชน์ต่อกันเป็นอย่างดี ไทยมี ทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงานจำนวนมาก และมีพื้นที่กว้างใหญ่ ส่วนสิงคโปร์ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่น้อย แต่มี ความก้าวหน้าทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระดับสูง

6 อัครราชทูต เอกอัครราช ทูต อัครราชทูตที่ ปรึกษา เลขานุการฝ่าย พิธีการ เลขานุการ ฝ่ายเศรษฐกิจ และการเมือง เลขานุการ ฝ่าย การศึกษา วัฒนธรรม เลขานุการ ฝ่ายกางศุล เลขานุการฝ่าย คลัง

7 - งานด้านพิธีการ - เศรษฐกิจระหว่างประเทศ - งานด้านการศึกษา - งานด้านการรับเสด็จ - อาเซียน - วัฒนธรรม - งานพิธีทางการทูต - ความสัมพันธ์ทาง การเมือง - สารนิเทศ - หนังสือเดินทาง - งานด้าน งบประมาณ - วีซ่า - บัญชี - งานนิติกรณ์ - พัสดุ - การคุ้มครอง เลขานุการฝ่าย พิธีการ เลขานุการ ฝ่ายเศรษฐกิจ และการเมือง เลขานุการ ฝ่าย การศึกษา วัฒนธรรม เลขานุการฝ่าย กงศุล เลขานุการฝ่าย คลัง

8 โดยงานที่ได้รับมอบหมาย มี ส่วนคือ งานด้าน กงศุล และงานด้านสารนิเทศ งานด้านกงศุล - การออกหนังสือเดินทาง Passport

9 - งานนิติกรณ์ ได้แก่ การแจ้งเกิด กาแจ้งตาย ขอจดทะเบียนสมรส ขอหย่า การรับรองคำแปล การรับรองลายมือชื่อ สละสัญชาติ

10 - งานด้านการให้ความคุ้มครอง - คุ้มครองให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูก ดำเนินคดี - ช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก กรณีที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ เช่น หนังสือเดินทางหาย เจ็บป่วย ขาดการติดต่อกับญาติ - ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานไทย - ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทย ที่พึง ควรจะได้ - ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยทีที่ถูกล่อลวงไป ค้าประเวณี - ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่คนไทยเสียชีวิต โดยการส่งศพกลับ ** ซึ่งการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายของประเทศ และขึ้นอยู่กับความตก ลงระหว่างประเทศด้วย

11 - วีซ่า Visa โดยได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนี้ Visa ท่องเที่ยว ออกให้แก่คนต่างด้าว ที่ประสงค์จะเข้าไทยเพื่อการท่องเที่ยว โดย อายุของวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 เดือน หรือ 6 เดือน Visa ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ประกอบธุรกิจการทำงาน ศึกษาดู งาน ฝึกอบรม อายุของ visa - 3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้า ราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry) -1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้หลายครั้ง (multiple entries)

12 - งานด้านสารนิเทศ ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานด้านสารนิเทศ คือ การรายงานข่าว จาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของสิงคโปร์ หนังสือพิมพ์ The Straits Time, Today Online, Asia one, The Business เมื่อจัดทำ รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว ก็จะ นำเสนอต่ออัครราชทูต และเอกอัครราชทูตจะ อนุมัติเพื่อจัดทำเป็นโทรเลขออก ไปยังกระทรวง การต่างประเทศต่อไป

13 นอกจากนี้ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯยัง ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ - กรมแรงงาน - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - กระทรวงพาณิชย์ - ทูตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ

14

15 ประสบการณ์ ประทับใจ

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt Singapore. สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์ ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ได้ ดำเนินมาอย่างราบรื่นมาตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google