งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The University of New South Wales Australia’s first international university Pre-departure preparation & Visa Application Chutikarn Pleanchote 14 June.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The University of New South Wales Australia’s first international university Pre-departure preparation & Visa Application Chutikarn Pleanchote 14 June."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The University of New South Wales Australia’s first international university Pre-departure preparation & Visa Application Chutikarn Pleanchote 14 June 2014

2 การซื้อประกันสุขภาพ ภาคบังคับ 1

3 ซื้อประกันสุขภาพภาคบังคับ (OSHC) เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนซื้อประกันสุขภาพ 1. บัตรเครดิต (หมายเหตุ : ควรโทรแจ้งธนาคารเจ้าของบัตรก่อนว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจาก Medibank เป็น สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย เพราะบางธนาคารจะไม่อนุมัติการจ่ายเพราะคิดว่าบัตรเครดิตถูกนำ ลักลอบใช้ในต่างประเทศ) 2หนังสือเดินทางที่จะใช้ขอวีซ่า 3อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมกับ Printerเพื่อพิมพ์เอกสารประกันประกอบการยื่นวีซ่า ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ได้ที่ www. medibank.com.au 2

4 ที่หน้าแรกของ medibank.com.au ไปที่ OSHC 3

5 เว็ปเพจจะถามว่าอยู่ในออสเตรเลียหรือยัง : ให้เลือก NO แล้วกด Quick Quote ด้านซ้ายมือ

6 STEP 1/5 : ให้เลือกรายละเอียดและบุระยะเวลาตามที่ระบุใน Letter Offer หรือ COE

7 STEP 1/5 : ระบบจะคิดราคาเป็นAUD (ตรวจสอบระยะเวลาอีกทีว่าถูกต้องหรือยัง)

8 STEP2/5: กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่เมืองไทยหรือของUNSW

9 STEP3/5: เลือกว่าจะไปเรียนที่ UNSW + ใส่รายละเอียดเพิ่ม

10 STEP4/5: ตรวจสอบรายละเอียดและพิมพ์เก็บไว้

11 STEP5/5: การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

12 การเตรียมขอวีซ่านักเรียน

13 รูปแบบของวีซ่านักเรียนในปัจจุบัน ไม่มีการออกวีซ่าแบบเดิมๆ (ที่เป็นสติกเกอร์ติดในหนังสือเดินทาง) ไม่มีตราประทับวีซ่าในหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดของวีซ่าและหมายเลข (visa grant number) ที่สถานทูตออกให้ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆจะระบุไว้ในจดหมายแจ้ง หลังจากอนุมัติวีซ่า เก็บไว้ให้ดี / ควรเก็บไว้ที่ผู้ปกครอง1ชุดหรือเก็บไว้ในอีเมล์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผ่านทางระบบ Visa Entitlement Verification Online - VEVO) ทั้งผู้ที่ยื่นใบสมัครออนไลน์ หรือยื่นกับVFS ทางเว็บไซต์ www.immi.gov.au/students/index.htm

14 แบบฟอร์มวีซ่า157P ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157p.pdf (ต้องกรอกเป็นอังกฤษ ตามความจริง ให้ครบทั้ง9หน้า) http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157p.pdf ข้อแนะนำจาก สถานทูตในจุดที่มัก ไม่กรอกให้ครบ : - หากมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ให้ระบุในข้อ 6 - หากมีญาติใน ออสเตรเลีย แม้ไม่สนิทก็ ต้องระบุ - ข้อ 33 ใน Statement of Purpose ให้ระบุว่าทำไม จึงต้องไปเรียนครั้งนี้ )

15 Student Visa ประเภท : Higher Education Sector Visa (subclass 573) สิทธิของวีซ่านักเรียน subclass 573 เพื่อศึกษาในประเทศออสเตรเลีย สามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงทุกๆ15 วันระหว่างเปิดเทอม และสามารถทำงานได้เต็มเวลาระหว่างปิดเทอม แต่นศ.จะต้องสมัคร ขอใช้สิทธิในการทำงาน ก่อนเริ่มทำงาน สมาชิกในครอบครัวที่ติดตามสามารถได้สูงสุด 20 ชั่วโมงภายใน 15 วันหลังจากที่นศ.เริ่มเรียนแล้ว สมัครใช้สิทธิในการทำงานระหว่างเรียน (apply on-line) ที่ http://www.immi.gov.au/Services/Pages/student-visa-online- applications.aspx

16 เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (subclass 573) ใบสมัครขอวีซ่าแบบฟอรม 157A กรอกเปนภาษาอังกฤษ และลง นามโดยผูสมัคร คาธรรมเนียมการขอวีซา AUD535 หรือประมาณTHB 16,650.00 (ไมสามารถขอรับคืนในภายหลังได) รูปถายปจจุบันขนาดที่ใชทําหนังสือเดินทาง 1 รูป หนังสือเดินทางของผูสมัคร ตองมีอายุหนังสือเดินทางเหลืออีก 2 ปี ขึ้นไปในกรณีนี้ บัตรประชาชนไทย (สําหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/ หรือใบสูติบัตรขอผู้สมัคร ในกรณีที่เอกสารตนฉบับไมใช ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะตองแนบเอกสารฉบับแปล เปนภาษา อังกฤษดวย (แปลโดยผู้แปลที่ได้รับใบอนุญาต)

17 เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (subclass 573) ต่อ เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครกับสมาชิก ครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เชน ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน เปนตน เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพนจากการ รับราชการทหาร เอกสารตอบรับจากUNSW(Confirmation of Enrolment - COE) เอกสารประกอบด้านการเงิน (bank statementธนาคารต้องออก เดือนเดียวกับวันที่ขอวีซ่า) หลักฐานการจายคาประกันสุขภาพ(Overseas Student Health Cover- OSHC) หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อาศัย โทรศัพท์ เอกสารรับรองการศึกษาที่ผ่านมา และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts

18 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน (สำหรับคนไทย)

19 การเตรียมตัวขอวีซ่านักเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน ณ วันที่ 14 มิ.ย. 57 คือ A$535 (หรือ 16,650 บาท) จ่ายเป็นเงินสดที่ VFS Global หรือซื้อแคชเชียร์เช็ค ที่ซื้อใน กรุงเทพ นนทบุรีและสมุทรปราการ) สั่งจ่าย ‘สถานทูต ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ หากซื้อจังหวัดอื่นให้ซื้อ ‘แบงกดราฟท’ สั่ง จ่าย ‘สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ และเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น สถานทูต/ VFS ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต ค่าบริการของVFS อีก 600 บาท ชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์ เช็คสั่งจ่าย VFS (Thailand) Ltd. ก็ได้ ถ้ามีค่าบริการอื่นๆของVFS เช่นถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร บริการSMS ชำระเงินสดได้

20 ข้อกําหนดด้านการเงิน - การประมาณค่าใช้จ่าย หลักฐานที่แสดงว่าผู้ปกครองมีทุนเพียงพอ หรือสามารถหาได้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของนศ.ในระยะเวลา 1ปีแรก คิดจากหลักการ ต่อไปนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย 2.บวกค่าเทอมปีแรก 3.บวกค่าครองชีพปีแรก (จะประมาณการที่ AUD 18,000 ต่อคนต่อปี) (*ที่ผ่านมาพบว่าผู้ปกครองสามารถยื่นหลักทรัพย์ตั้งแต่ 800,000บาทขึ้นไป) หลักฐานตามกฎหมายแสดงถึงที่มาของรายไดของผูสมัครหรือ สปอนเซอร เชน สลิปเงินเดือน งบดุล/ภาษีประจําปของบริษัท หลักฐาน การขายทรัพยสินที่ถูกตอง เงินกู้จากธนาคารหรือสหกรณ์

21 ข้อกําหนดด้านการเงิน - การประมาณค่าใช้จ่าย (ต่อ) หนังสือรับรองเงินฝาก หากใช้สมุดเงินฝากธนาคารหรือสลากออมสินเป็น หลักฐานการเงินจะต้องยื่นตัวจริง สถานทูตจะคืนให้พร้อมหนังสือเดินทาง ภายหลัง หากผู้อื่นเป็นผู้สนับสนุนดานการเงิน ตองแสดงการรับรองเปนลายลักษณ อักษรเป็นภาษาอังกฤษ พร้อม บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เบอร์โทร เงินที่เพิ่งโอนเข้าบัญชีเงินฝากระยะเวลาต่ำกว่า3เดือน (sudden fund) หาก อธิบายที่มาได้ เช่นเงินกู้เพื่อการศึกษาก็ใช้ได้ (กู้จากธนาคารหรือสหกรณ์ เท่านั้น) หลักฐานด้านการเงินที่ใช้ไม่ได้ : เงินสด | ทรัพย์สินที่ไม่สามารถนํามาใช้จ่าย | ใบหุ้น | พันธบัตรรัฐบาล | อสังหาริมทรัพย์ | LTF/RMF

22 ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร ประมาณ 10-14 วันทําการ นับจากวันยื่นใบสมัคร (***ยื่นไม่เกิน 30 มิ.ย 2557) การพิจารณาอาจล่าช้าหากเอกสารไม่ครบสมบูรณ์ หรือพบว่ามีประวัติความ ประพฤติมิชอบ หรือมีประวัติอาชญากรรม หรือแพทย์ออสเตรเลียเห็นว่า ต้องตรวจสุขภาพเพิ่ม หากการพิจารณาจะต้องใช้ เวลานานขึ้น แต่สถานทูตจะแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า บุคคลอื่นติดต่อกับสถานทูตแทนตัวนศได้หรือไม่? หากนศ.ต้องการให้บุคคลอื่นๆติดต่อแทนนศ. จะต้องมีการมอบอํานาจไว้ใน แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบฟอร์ม956 (และต้องมีลายเซ็นต์ของผู้สมัคร และ ผู้รับมอมอํานาจ) ตั้งแต่ตอนแรกที่สมัคร แผนกวีซ่าจะไม่ตอบคําถามแก่บุคคลที่ไม่ได้รับมอบอํานาจไว้ในใบสมัครตั้งแต่แรก

23 สถานทูตอาจติดต่อหลังการยื่นใบสมัคร เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือตรวจสอบความสมจริงของข้อมูล เพื่อสอบถามขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผู้สมัคร ขอเอกสารที่จําเปนเพิ่ม แจ้งให้ไปตรวจร่างกายเพิ่ม

24 การรับหนังสือเดินทางคืน รับที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียหรือ กรณีให้บุคคลอื่นมารับแทน จะต้องนำเอกสาร ดังต่อไปนี้ มาแสดงใน การรับ : -ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่เป็นหลักฐานในการสมัคร - หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของหนังสือเดินทาง - หากผู้สมัครได้แต่งตั้งตัวแทนหรือบุคคลอื่นไว้ ต้องเตรียม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อ มอบหมายให้บุคคลนั้นมารับแทน ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนบพร้อมใบเสร็จตั้งแต่วันที่ยื่น ขอวีซ่า - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจการมารับหนังสือเดินทาง ส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าบริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่VFSวันที่ยื่นใบสมัคร)

25 หากผู้ปกครองจะไปอยู่กับนักเรียนใช้วีซ่าอะไร

26 การตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า

27 ยังไม่ไปต้องตรวจร่างกายจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากสถานทูต ออสเตรเลีย สถานทูตจะติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ (ให้มั่นดูที่ กล่องเมล์ขยะเพราะบางครั้งเมล์จากสถานทูตจะเข้าไปอยู่ในนั้น) ผลการตรวจสุขภาพและเอกซเรยของผูสมัคร จะมีการตรวจและบันทึกผลแบบ อิเล็คโทรนิค (E-Health) การตรวจสุขภาพจะทําไดภายหลังการยื่นใบสมัครแลว เทานั้น เจาหนาที่จะสงจดหมายทางอีเมล แฟกซ หรือไปรษณีย ตามที่นศ.ระบุ ไว้แต่ต้น เพื่อแจ้งใหไปตรวจสุขภาพได้(Health Assessment) เอกสาร Health Assessment คือหมายเลขเฉพาะที่มีขอมูลที่สำคัญ เพื่อนศ.จะ ติดตอตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทยที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อการนําสงผลการ ตรวจทางอีเล็คโทรนิค ข้อควรทราบ

28 การเตรียมร่างกายก่อนตรวจสุขภาพ ค่าตรวจประมาณ 2,500 บาท (แล้วแต่ค่าบริการแต่ละแห่ง) นศ.ต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงไปที่ร.พ. หรือเอกสารใบรับที่มีตราประทับจร ของVFS Global ต้องตรวจที่โรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น ต้องแจ้งว่ามาตรวจเพื่อสมัครวีซ่า ตรวจปัสสาวะ x-rayปอด วัดสายตา ไม่มีเจาะเลือด (ใช้เวลาไม่เกิน60 นาที) ไม่ต้องอดอาหาร ควรงดน้ำอัดลม ชา กาแฟ ของหวานจัด เพราะระดับน้ำตาล ในปัสสาวะจะสูง หากสายตาสั้น ต้องนำแว่นสายตาไปด้วย (แม้จะใส่คอนแทคเลนส์อยู่ก็ตาม) ดื่มน้ำมากๆก่อนมาตรวจร่างกาย เพื่อลดตะกอนโปรตีนในปัสสาวะ พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าเป็นไข้ไม่ควรไปตรวจเพราะชีพจรเต้นแรงกว่าปกติ ท้องเสียไม่ควรไปตรวจ เพราะจะโปรตีนในปัสสาวะจะสูงกว่าปกติ เป็นหวัด ไอมาก ไม่ควรไปตรวจ เพราะอาจพบจุดที่ฟิล์มX-Ray นศ.หญิง : ควรตรวจก่อนรอบเดือนมา5-7 วัน หากตรวจหลังหมดรอบเดือนทิ้ง ระยะ5-7วันเพื่อไม่ให้มีตะกอนเม็ดเลือดตกค้างในปัสสาวะ

29 อย่าปกปิดประวัติการรักษาแพทย์ที่ทำการตรวจร่างกาย บอกทุกอย่างตาม จริงเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง หากเคยผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ให้นำประวัติการผ่าตัดไปด้วย หรือถ้ามีผลการ ตรวจชิ้นเนื้อให้นำผลจากแพทย์เดิมไปด้วย หากเคยมีโรคเกี่ยวกับปอดแต่หายแล้วหรือเคยผ่าตัดปอด (ซึ่งจะเป็นผลให้เกิด จุดดำบนฟิลม์ x-rayที่จะตรวจในครั้งนี้) นำประวัติการรักษาและฟิลม์ x-ray เดิมและบันทึกการรักษาจากแพทย์เดิมไปด้วย รอยสักไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจ การปกปิดประวัติการรักษาจะเป็นผลร้าย เพราะทำให้การพิจารณาล่าช้า และ/หรือสถานทูตอาจปฏิเสธวีซ่า การเตรียมร่างกายก่อนตรวจสุขภาพ (ต่อ)

30 รายนามแพทย์และร.พ.ที่ได้รับอนุมัติโดยแผนกวีซ่า Bangkok 1) Bangkok General Hospital Address : 2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road Telephone 02310 3000 2) BNH Hospital Address : 9/1 Convent Road, Silom, Bangkok Telephone 02686 2700 Chiangmai Chiangmai Ram Hospital Address : 8 Boonruangrit Road, A. Muang Chiangmai 50200 Telephone 053 920 300 Phuket Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket Address: 2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang Phuket Telephone 076 25 4421 Udorn Thani Aek Udon International Hospital Address : 555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani Telephone 042 342 555

31 การติดตามสถานะของวีซ่า - หรือตรวจสอบสถานภาพใบสมัครon-lineตามตัวอย่างข้างล่างนี้ วิธีการรับหนังสือเดินทาง : ไปรับได้ด้วยตนเอง หรือให้ส่งไปรษณีย์EMSไปยังที่อยู่ได้ - แนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่VFS วันยื่นใบสมัครว่าต้องการสมัครการแจ้งเตือนทาง SMS ว่าสถานทูตส่งหนังสือเดินทางกลับมาหรือยัง ค่าบริการ 60 บาท

32 ที่อยู่ : The Trendy Office, ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 (BTS : Nana station) เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. โทรศัพท์ 0267 23476 / 77 / 78 / 79 (8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์) อีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com ติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย : VFS GLOBAL

33

34


ดาวน์โหลด ppt The University of New South Wales Australia’s first international university Pre-departure preparation & Visa Application Chutikarn Pleanchote 14 June.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google