งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 196-421 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
รหัสวิชา สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

3 โครงสร้างฝ่ายความมั่นคง
1. งานกิจการความมั่นคงภายใน 2. งานนโยบาย ศอ.บต. หน้าที่รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ - งาน กอ.รมน งานนโยบายศอ.บต. - งานหมู่บ้าน อพป งานแรงงานต่างด้าว เป็นต้น - งาน ชรบ. - งานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ - งานกิจการศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น

4 ต่อ 3. งานกิการอาสารักษาดินแดน หน้าที่รับผิดชอบ
- งานกิจการอาสารักษาดินแดน - งานการข่าว - งานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด - งานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ - งานสื่อสาร - งานจัดระเบียบสังคม เป็นต้น

5 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
พิมพ์หนังสือภายในและภายนอก พิมพ์ข่าววิทยุ เหตุด่วน เช่น เกิดเหตุระเบิด เป็นต้น ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ลงทะเบียนหนังสือรับรอง คำสั่ง ประกาศต่างๆ เดินเอกสารต่างๆด้วยตนเอง พิมพ์งานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย

6 ปัญหาและอุปสรรค์ ไม่ค่อยชำนาญในด้าน โปรแกรม Excell
ในครั้งแรกไม่ค่อยเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ชำนาญในการใช้เครื่องพิมพ์ดีด พี่ๆแต่ละคนให้คำปรึกษาที่ไม่เหมือนกัน

7 มหาวิทยาลัย ปัญหา ข้อเสนอแนะ
- ความชัดเจนในเรื่องของการชี้แจงข่าวปฏิบัติสหกิจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งทาง Facebook อย่างเดี่ยว ข้อเสนอแนะ - ต้องการให้ทางคณะสอนวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดให้กับนักศึกษาเพิ่มเติม - และอยากให้ทางคณะแจ้งข่าวสารให้ทั่วถึงกว่านี้

8 ประสบการณ์การไปปฏิบัติสหกิจ
- การใช้เครื่องพิมพ์ดีดเป็น - ได้เรียนรู้ถึงวิธีการส่ง fax - และที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันประทับใจมากก็คือ การที่ได้ร่างหนังสือภายในและภายนอก แล้วจากนั้นก็เสนอให้กับหัวหน้าฝ่ายด้วยตนเอง เปรียบเสมือนเราได้เข้าไปทำงานจริงในสถานประกอบการในครั้งนี้ และยังได้เอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตการงานในอนาคตได้

9 ประมวลภาพจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

10

11 นักศึกษามอบของที่ลึก

12 ขอขอบคุณ คณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มา ณโอกาสนี้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google