งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา 196-421 สหกิจศึกษาทาง รัฐศาสตร์.  1. งานกิจการความมั่นคงภายใน 2. งาน นโยบาย ศอ. บต.  หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ รับผิดชอบ  - งาน กอ. รมน.-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา 196-421 สหกิจศึกษาทาง รัฐศาสตร์.  1. งานกิจการความมั่นคงภายใน 2. งาน นโยบาย ศอ. บต.  หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ รับผิดชอบ  - งาน กอ. รมน.-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 196-421 สหกิจศึกษาทาง รัฐศาสตร์

2

3  1. งานกิจการความมั่นคงภายใน 2. งาน นโยบาย ศอ. บต.  หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ รับผิดชอบ  - งาน กอ. รมน.- งานนโยบาย ศอ. บต.  - งานหมู่บ้าน อพป.- งานแรงงาน ต่างด้าว เป็นต้น  - งาน ชรบ.  - งานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  - งานกิจการศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น

4 3. งานกิการอาสารักษาดินแดน หน้าที่รับผิดชอบ - งานกิจการอาสารักษาดินแดน - งานการข่าว - งานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด - งานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ ไม่สงบฯ - งานสื่อสาร - งานจัดระเบียบสังคม เป็นต้น

5  พิมพ์หนังสือภายในและภายนอก  พิมพ์ข่าววิทยุ เหตุด่วน เช่น เกิดเหตุระเบิด เป็นต้น  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการทั้ง ภายในและภายนอก  ลงทะเบียนหนังสือรับรอง คำสั่ง ประกาศ ต่างๆ  เดินเอกสารต่างๆด้วยตนเอง  พิมพ์งานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย

6  ไม่ค่อยชำนาญในด้าน โปรแกรม Excell  ในครั้งแรกไม่ค่อยเข้าใจในงานที่ได้รับ มอบหมาย  ไม่ชำนาญในการใช้เครื่องพิมพ์ดีด  พี่ๆแต่ละคนให้คำปรึกษาที่ไม่เหมือนกัน

7 ปัญหา - ความชัดเจนในเรื่องของการชี้แจงข่าวปฏิบัติสห กิจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งทาง Facebook อย่าง เดี่ยว ข้อเสนอแนะ - ต้องการให้ทางคณะสอนวิธีการใช้ เครื่องพิมพ์ดีดให้กับนักศึกษาเพิ่มเติม - และอยากให้ทางคณะแจ้งข่าวสารให้ทั่วถึง กว่านี้

8  - การใช้เครื่องพิมพ์ดีดเป็น  - ได้เรียนรู้ถึงวิธีการส่ง fax  - และที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันประทับใจมากก็คือ การที่ได้ร่างหนังสือภายในและภายนอก แล้ว จากนั้นก็เสนอให้กับหัวหน้าฝ่ายด้วยตนเอง เปรียบเสมือนเราได้เข้าไปทำงานจริงใน สถานประกอบการในครั้งนี้ และยังได้เอา ประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตการงานใน อนาคตได้

9

10

11

12 ขอขอบคุณ คณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มา ณโอกาสนี้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา 196-421 สหกิจศึกษาทาง รัฐศาสตร์.  1. งานกิจการความมั่นคงภายใน 2. งาน นโยบาย ศอ. บต.  หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ รับผิดชอบ  - งาน กอ. รมน.-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google