งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 สถานประกอบการ

3 กรมสรรพากร

4 กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ โดยมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และอากรรังนกนางแอ่น

5     นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

6 สัญลักษณ์

7 ตราพระอุเทนทราธิราชนั่งดีดพิณสามสาย
        ภายในวงกลมชั้นใน ลายกลางเป็นรูปพระอุเทนทราธิราชประทับเหนือพระแท่น ดีดพิณสามสายทรงภูษารัตกัมพล ประกอบลายหางคชสีห์สีทองเบื้องซ้าย ขวา และล่าง พื้นหลังเป็นสีฟ้า         ภายในวงกลมชั้นนอก เบื้องบนมีอักษรข้อความว่า “กรมสรรพากร” เบื้องล่าง มีอักษร ข้อความว่า “THE REVENUE DEPARTMENT” ระหว่างอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีดอกสี่กลีบ (ประจำยาม) ข้างละ 3 ดอก เป็นสีทอง เส้นตัดขอบลาย ตัวอักษร และวงกลม เป็นสีแดง พื้นหลังเป็นสีขาว

8         กรมสรรพากรนำรูปพระอุเทนทราธิราชดีดพิณมาเป็นสัญลักษณ์ เพราะเห็นว่า พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการใช้พิณและมนต์บังคับช้างได้ จึงใช้แทน ความหมาย การเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการเชิญชวน ให้ประชาชนนำภาษีอากรมาพัฒนาประเทศ

9 ที่ตั้ง เลขที่90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 แผนที่

11 ผู้นำด้านบริหาร จัดเก็บภาษี บริการทีดี ด้วยนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ ผู้นำด้านบริหาร จัดเก็บภาษี บริการทีดี ด้วยนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล

12 ค่านิยม มุ่งมั่นซื่อสัตย์ มุ่นเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13 พันธกิจ จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรมตามกฎหมาย ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชน

14 โครงสร้างการบริหาร

15 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

16 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
งานหลัก - รับ - คืนผลงานการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินพิเศษ - ตรวจสอบวุฒิการศึกษา - ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและให้ดำรงตำแหน่ง

17 งานรอง - พิมพ์หนังสือราชการ - เดินแฟ้มเสนอเซ็น - ตรวจสอบและคัดแยกเอกสาร - จัดทำสำเนาเอกสาร - ขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์

18 ปัญหาและข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัย : ปัญหา
- การเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมอบรมในแต่ละครั้ง - การลงบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ พบว่ายังมีความซับซ้อน กล่าวคือ ลงบันทึกในสมุดบันทึกแล้ว ยังต้องไปลงบันทึกในระบบของคณะเพิ่มเติมอีก ซึ่งทำให้นักศึกษาเกิดความสับสน

19 มหาวิทยาลัย : ข้อเสนอแนะ
- ควรมีพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยการปรับการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้มากขึ้น -การลงบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควรจะมีการบันทึกแค่เพียงวิธีการใดการหนึ่งก็เพียงพอ

20 นักศึกษา : ปัญหา - ขาดทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน - ขาดการประสานงานในการปฏิบัติงาน นักศึกษา : ข้อเสนอแนะ - ควรฝึกทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ - ควรสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

21 ภาพประกอบ

22

23

24

25 ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณครับ

26 ผู้นำเสนอ นายพงศ์สิทธิ์ พราหมณ์ชื่น
รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ รายวิชา สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google