งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 สถานประกอบการ

3 กรมสรรพากร

4 กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มก่อตั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ. ศ. 2433 โดยมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐาน รายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อ นำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี เงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากร แสตมป์ และอากรรังนกนางแอ่น

5 นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัว บทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บ ภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการ แข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานา ประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการ กระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจ ในการเสียภาษี และยังทำความตกลง ระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษี ซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและ การลงทุนระหว่างประเทศ

6 สัญลักษณ์

7 ตราพระอุเทนทราธิราชนั่ง ดีดพิณสามสาย ภายในวงกลมชั้นใน ลายกลางเป็นรูป พระอุเทนทราธิราชประทับเหนือพระแท่น ดีดพิณสามสายทรงภูษารัตกัมพล ประกอบ ลายหางคชสีห์สีทองเบื้องซ้าย ขวา และ ล่าง พื้นหลังเป็นสีฟ้า ภายในวงกลมชั้นนอก เบื้องบนมี อักษรข้อความว่า “ กรมสรรพากร ” เบื้องล่าง มีอักษร ข้อความว่า “THE REVENUE DEPARTMENT” ระหว่างอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีดอกสี่กลีบ ( ประจำยาม ) ข้างละ 3 ดอก เป็นสีทอง เส้นตัดขอบลาย ตัวอักษร และวงกลม เป็นสีแดง พื้นหลังเป็น สีขาว

8 กรมสรรพากรนำรูปพระอุเทนทราธิราช ดีดพิณมาเป็นสัญลักษณ์ เพราะเห็นว่า พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการใช้พิณ และมนต์บังคับช้างได้ จึงใช้แทน ความหมาย การเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และ ศิลป์ ในการเชิญชวน ให้ประชาชนนำภาษี อากรมาพัฒนาประเทศ

9 ที่ตั้ง เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 แผนที่

11 วิสัยทัศน์ ผู้นำด้านบริหาร จัดเก็บภาษี บริการทีดี ด้วยนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล

12 ค่านิยม มุ่งมั่นซื่อสัตย์ มุ่นเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13 พันธกิจ จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรม ตามกฎหมาย ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสีย ภาษีด้วยความจริงใจ สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับ ประชาชน

14 โครงสร้างการบริหาร

15 รายงานผลการปฏิบัติงานสห กิจศึกษา

16 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ งานหลัก - รับ - คืนผลงานการประเมินบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งและรับเงินพิเศษ - ตรวจสอบวุฒิการศึกษา - ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และให้ดำรงตำแหน่ง

17 งานรอง - พิมพ์หนังสือราชการ - เดินแฟ้มเสนอเซ็น - ตรวจสอบและคัดแยกเอกสาร - จัดทำสำเนาเอกสาร - ขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์

18 ปัญหาและข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัย : ปัญหา - การเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติสห กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมอบรม ในแต่ละครั้ง - การลงบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ คณะรัฐศาสตร์ พบว่ายังมีความซับซ้อน กล่าวคือ ลงบันทึกในสมุดบันทึกแล้ว ยังต้อง ไปลงบันทึกในระบบของคณะเพิ่มเติมอีก ซึ่ง ทำให้นักศึกษาเกิดความสับสน

19 มหาวิทยาลัย : ข้อเสนอแนะ - ควรมีพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนการ ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยการปรับการเรียน การสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิด ประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติ สหกิจศึกษาได้มากขึ้น - การลงบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควรจะ มีการบันทึกแค่เพียงวิธีการใดการหนึ่งก็ เพียงพอ

20 นักศึกษา : ปัญหา - ขาดทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงาน - ขาดการประสานงานในการปฏิบัติงาน นักศึกษา : ข้อเสนอแนะ - ควรฝึกทักษะในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ - ควรสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

21 ภาพประกอบ

22

23

24

25 ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณครับ

26 ผู้นำเสนอนายพงศ์สิทธิ์ พราหมณ์ชื่น รหัสนักศึกษา 5220710132 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศ พิพัฒน์ รายวิชา 196-429 สหกิจศึกษาทาง รัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ดาวน์โหลด ppt เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google