งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) 2. ที่ตั้ง 108 หมู่.1 ถนน บางนา - ตราด ก. ม.20 ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) 2. ที่ตั้ง 108 หมู่.1 ถนน บางนา - ตราด ก. ม.20 ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) 2. ที่ตั้ง 108 หมู่.1 ถนน บางนา - ตราด ก. ม.20 ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 3. ตำแหน่งงาน แผนก ออกเอกสาร แผนก สต็อกสินค้าต่างประเทศ

3 4. ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจ - คุณ เดือนเพ็ญ จันทร์ศรีวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกออกเอกสารขาย - คุณ ชูเกรียศคิดมงคล ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกสต็อกสินค้าต่างประเทศ

4

5 1. ต้องการปฏิบัติสหกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. ต้องการเรียนระบบงาน และวัฒนธรรมองค์กร ขององค์กรเอกชน 3. ต้องการเรียนรู้สภาพสังคม 4. ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และรุ่นพี่ 5. จบการศึกษาสามารถเข้าทำงาน ณ สถาน ประกอบการได้

6  ดึง Sale Order ในระบบ Samsonite ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการดึงเอกสารใบ Order ( ใบหยิบของ ) ในระบบ Samsonite แล้ว ส่งไปยังฝ่ายสต็อก เพื่อให้ฝ่ายสต็อกได้ทำการ จัดและหยิบของตาม Order ที่ออกมา เพื่อจะ ได้ออกเอกสาร INV ( ใบส่งสินค้า / ใบกำกับ ภาษี ) ต่อไป เป็นต้น

7  จัดส่งเอกสารตามสายงานขนส่ง เช่น ส. นิยม, CRC CMG ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการนำเอกสารที่เป็น ต้นฉบับใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี ไปส่งที่ แผนกขนส่ง  จัดเรียงเอกสารเพื่อส่งสำนักงานใหญ่ ( สิรินรัตน์ ) และสำนักงานเซ็นทรัล เวิลด์ ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการฉีกเอกสารใบส่ง สินค้า / ใบกำกับภาษีที่เป็นส่วนบัญชีของในแต่ ละวัน แล้วทำการรันหมายเลขให้ต่อเนื่องกัน

8  จัดทำเอกสารใบโอนสินค้า ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการนำเอกสารที่เป็น ต้นฉบับใบส่งของ / ใบกำกับภาษีมาแนบคู่กับใบ ติด เพื่อส่งไปยังแผนกขนส่ง  จัดทำสรุปรายงานเอกสารเบื้องต้นใน Excel ลักษณะงาน ทำการสรุปรายงานเอกสารใบส่ง สินค้า / ใบกำกับภาษี และใบโอนของแบรน Somsonite มาสรุปในโปรแกรม Excel ของใน แต่ละวัน

9  งานรับเข้า (Receiving & GR) ลักษณะงาน ทางสต็อกสินค้าจะทำงานร่วมกับ แผนก GR โดยสต็อกทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบสินค้าที่มายังศูนย์กระจายสินค้า สำหรับสินค้าใหม่ว่าสินค้าที่มานั้นตรงกับ เอกสารที่แนบมาด้วยหรือไม่ และเมื่อมีการ ตรวจสอบสินค้าเสร็จสมบูรณ์ก็นำเอกสารมอบ ให้แผนก GR ดำเนินการต่อไป

10  งานจัดสินค้า (Picking) ลักษณะงาน ทำหน้าที่ดึง Order จากฝ่ายขาย ส่งเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าโดยผ่านระบบ WDCS แล้วทำการปริ๊นเอกสาร Order ดังกล่าวให้ยังพี่ในสต็อกทำการจัดสินค้าเป็น ขั้นตอนต่อไป

11  งานรับสินค้าคืน ลักษณะงาน ทางสต็อกทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบสินค้าที่มายังศูนย์กระจายสินค้า สำหรับสินค้าคืนจากร้านค้าต่างๆ ภายในประเทศ ว่าสินค้าที่มานั้นตรงกับเอกสาร ที่แนบมาด้วยหรือไม่ และเมื่อมีการตรวจสอบ สินค้าเสร็จสมบูรณ์ก็นำเอกสารมอบให้แผนก CN ดำเนินการต่อไป

12 1. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์บางโปรแกรม 2. การเดินทางระหว่างที่พักไปยังสถานที่ ปฏิบัติงานค่อนข้างไกล 3. โครงสร้างการบริหารของศูนย์กระจาย สินค้ามีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งทำให้ส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของพนักงาน

13 1. ความอดทนต่อข้อจำกัดในด้านต่างๆ 2. ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และ ความกระตือรือร้นมากขึ้น 3. การปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานใน องค์เอกชน 6. ความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ จำเป็นบางโปรแกรม

14

15

16 1. นาย ซานูซีย์ซากา 5120710027 2. นาย อัลฟัรดีหะยีมะแซ 5120710236 เอกการปกครองท้องถิ่นชายแดน ภาคใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) 2. ที่ตั้ง 108 หมู่.1 ถนน บางนา - ตราด ก. ม.20 ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google