งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (Central Marketing Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (Central Marketing Group)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (Central Marketing Group)

2 ข้อมูลสถานประกอบการ 1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้า) 2. ที่ตั้ง 108 หมู่.1 ถนน บางนา-ตราด ก.ม.20 ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 3. ตำแหน่งงาน แผนก ออกเอกสาร แผนก สต็อกสินค้าต่างประเทศ

3 4. ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจ - คุณ เดือนเพ็ญ จันทร์ศรีวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกออก เอกสารขาย - คุณ ชูเกรียศ คิดมงคล ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกสต็อก สินค้าต่างประเทศ

4

5 เหตุผลของการเลือก ต้องการปฏิบัติสหกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต้องการเรียนระบบงาน และวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรเอกชน ต้องการเรียนรู้สภาพสังคม ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และรุ่นพี่ จบการศึกษาสามารถเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการได้

6 ภาระงานที่รับผิดชอบ ดึง Sale Order ในระบบ Samsonite
ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการดึงเอกสารใบ Order (ใบหยิบของ) ในระบบ Samsonite แล้วส่งไปยังฝ่ายสต็อก เพื่อให้ฝ่ายสต็อกได้ทำการจัดและหยิบของตาม Order ที่ออกมา เพื่อจะได้ออกเอกสาร INV (ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี) ต่อไป เป็นต้น

7 ภาระงานที่รับผิดชอบ จัดส่งเอกสารตามสายงานขนส่ง เช่น ส.นิยม , CRC CMG
ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ไปส่งที่แผนกขนส่ง จัดเรียงเอกสารเพื่อส่งสำนักงานใหญ่ (สิรินรัตน์) และสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการฉีกเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีที่เป็นส่วนบัญชีของในแต่ละวัน แล้วทำการรันหมายเลขให้ต่อเนื่องกัน

8 ภาระงานที่รับผิดชอบ จัดทำเอกสารใบโอนสินค้า
ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในการนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับใบส่งของ/ใบกำกับภาษีมาแนบคู่กับใบติด เพื่อส่งไปยังแผนกขนส่ง จัดทำสรุปรายงานเอกสารเบื้องต้นใน Excel ลักษณะงาน ทำการสรุปรายงานเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบโอนของแบรน Somsonite มาสรุปในโปรแกรม Excel ของในแต่ละวัน

9 ภาระงานที่รับผิดชอบ งานรับเข้า (Receiving & GR)
ลักษณะงาน ทางสต็อกสินค้าจะทำงานร่วมกับแผนก GR โดย สต็อกทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าที่มายังศูนย์กระจายสินค้า สำหรับสินค้าใหม่ว่าสินค้าที่มานั้นตรงกับเอกสารที่แนบมาด้วย หรือไม่ และเมื่อมีการตรวจสอบสินค้าเสร็จสมบูรณ์ก็นำเอกสาร มอบให้แผนก GR ดำเนินการต่อไป

10 ภาระงานที่รับผิดชอบ งานจัดสินค้า (Picking)
ลักษณะงาน ทำหน้าที่ดึง Order จากฝ่ายขายส่งเข้ามายังศูนย์ กระจายสินค้าโดยผ่านระบบ WDCS แล้วทำการปริ๊นเอกสาร Order ดังกล่าวให้ยังพี่ในสต็อกทำการจัดสินค้าเป็นขั้นตอนต่อไป

11 ภาระงานที่รับผิดชอบ งานรับสินค้าคืน
ลักษณะงาน ทางสต็อกทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าที่มายังศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสินค้าคืนจากร้านค้าต่างๆภายในประเทศ ว่าสินค้าที่มานั้นตรงกับเอกสารที่แนบมาด้วยหรือไม่ และเมื่อมีการตรวจสอบสินค้าเสร็จสมบูรณ์ก็นำเอกสารมอบให้แผนก CN ดำเนินการต่อไป

12 ปัญหาและอุปสรรค 1. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรม 2. การเดินทางระหว่างที่พักไปยังสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างไกล 3. โครงสร้างการบริหารของศูนย์กระจายสินค้ามีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน

13 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ความอดทนต่อข้อจำกัดในด้านต่างๆ
2. ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และความกระตือรือร้นมากขึ้น 3. การปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานในองค์เอกชน 6. ความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นบางโปรแกรม

14 ภาพกิจกรรมต่างๆ

15 ภาพกิจกรรมต่างๆ

16 จัดทำโดย 1. นาย ซานูซีย์ ซากา นาย อัลฟัรดี หะยีมะแซ เอกการปกครองท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (Central Marketing Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google