งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ความ หมาย การเปลี่ยนรูปแบบของ โครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนรูปแบบของ พฤติกรรมทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ความ หมาย การเปลี่ยนรูปแบบของ โครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนรูปแบบของ พฤติกรรมทางสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ความ หมาย การเปลี่ยนรูปแบบของ โครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนรูปแบบของ พฤติกรรมทางสังคม

2 การเปลี่ยนแปลงแปลง ทางวัฒนธรรม 1. ด้าน วัตถุ 2. ด้าน ไม่ใช่วัตถุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 1. สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ สภาพ ภูมิอากาศ

3 2. ประชาก ร ขนาดและองค์ประกอบ ทางประชากร 3. โลกทัศน์ของ คนในสังคม สังคม ตะวันออก สังคม ตะวันตก Max Weber

4 4. การมีนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีใหม่ เครื่องจั กรกล รถย นต์

5 เทคโนโลยี สื่อสารสมัยใหม่ วิธีการผลิต แบบใหม่

6 5. Social Movements ขบวนการ สิทธิสตรี ขบวนการ คนผิวดำ ขบวนการ สิ่งแวดล้อม ขบวนการ ประชาธิปไตย

7 รูปแบบของการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 1. รูปแบบ ของวัฏจักร สลับกันระหว่าง สองขั้วเสมอ รุ่งเรื อง เสื่อม ถอย รุ่งเรื อง

8 2. รูปแบบ วิวัฒนาการ เปลี่ยนจากขั้วหนึ่งไป อีกขั้วหนึ่ง สังคมแบบ ประเพณี สมัยใ หม่

9

10

11

12

13

14 สังคม เทวนิยม แบบ วิทยาศาส ตร์ สังคม แบบ กลไก แบบ อินทรีย์ สังคม ศักดินา สังคม ทุนนิยม

15 แนวโน้มและปัญหาของการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ประช ากร ขนาด ของ สังคม การตั้ง ถิ่นฐาน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สิ่งประ ดิษฐ์ ผลผลิตทาง วัฒนธรรม ผลิตภั ณฑ์ การจัดระเบียบทาง สังคมซับซ้อน

16 Moderni zation การเปลี่ยนเป็น ความทันสมัย สังคม อุตสาหกรร ม คน ทันสมัย รู้ข่าวสาร มีส่วนร่วม ทางการเมือง ฯลฯ

17 ทวิ ลักษ ณ์ ภาคเกษตรกรรมและ ภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างสังคมที่มีสิ่งใหม่และ สิ่งเก่าอยู่ด้วยกันได้ ญี่ปุ่ น เกาห ลีใต้ เยอร มนี อินเ ดีย ไท ย

18 คณะกรรมการบริหารวิชาการ : พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ. 2547. มนุษย์กับสังคม. ( พิมพ์ครั้ง ที่ 5) หน้า 239 - 254 ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์. 2550. มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์. หน้า 39-43


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ความ หมาย การเปลี่ยนรูปแบบของ โครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนรูปแบบของ พฤติกรรมทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google