งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ความหมาย การเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคม

2 การเปลี่ยนแปลงแปลงทางวัฒนธรรม
1. ด้านวัตถุ 2. ด้านไม่ใช่วัตถุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 1. สภาพแวดล้อมธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ

3 Max Weber 2. ประชากร ขนาดและองค์ประกอบทางประชากร
3. โลกทัศน์ของคนในสังคม สังคมตะวันออก สังคมตะวันตก Max Weber

4 4. การมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่
เครื่องจักรกล รถยนต์

5 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
วิธีการผลิตแบบใหม่

6 5. Social Movements ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการคนผิวดำ ขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการประชาธิปไตย

7 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1. รูปแบบของวัฏจักร สลับกันระหว่างสองขั้วเสมอ รุ่งเรือง เสื่อมถอย รุ่งเรือง

8 2. รูปแบบวิวัฒนาการ เปลี่ยนจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่ง สังคมแบบประเพณี สมัยใหม่

9

10

11

12

13

14 สังคมเทวนิยม แบบวิทยาศาสตร์ สังคมแบบกลไก แบบอินทรีย์ สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม

15 แนวโน้มและปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ประชากร ขนาดของสังคม การตั้งถิ่นฐาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตทางวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ การจัดระเบียบทางสังคมซับซ้อน

16 Modernization การเปลี่ยนเป็นความทันสมัย สังคมอุตสาหกรรม คนทันสมัย
รู้ข่าวสาร มีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ

17 ทวิลักษณ์ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างสังคมที่มีสิ่งใหม่และสิ่งเก่าอยู่ด้วยกันได้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี อินเดีย ไทย

18 คณะกรรมการบริหารวิชาการ : พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ มนุษย์กับสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 5) หน้า ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์ มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์. หน้า 39-43


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google