งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคม ความหมายของ “ สังคม ” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด Thomas Ford Hoult คนรวมกันเป็นกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคม ความหมายของ “ สังคม ” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด Thomas Ford Hoult คนรวมกันเป็นกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคม ความหมายของ “ สังคม ” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด Thomas Ford Hoult คนรวมกันเป็นกลุ่ม

2 มี ความสัม พันธ์ มีความอิสระ ลักษณะพิเศษ บรรพต วีระสัยกลุ่มคนที่ใหญ่อยู่อย่างถาวร

3 เสฐียร โกเศศ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่ โดยสรุป กลุ่มคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป อยู่รวมกันเป็นเวลานาน ในพื้นที่ที่กำหนด

4 ความเป็นมาของ สังคมมนุษย์ Arist otle Social Animal ทฤษฎีสัญญาสังคมผลของสัญญาที่มนุษย์จัดทำ ด้วยความสมัครใจ ความสมบูรณ์ / มีระเบียบ

5 มีวัตถุประสงค์ ขจัดความยุ่งยาก ความโหดร้าย

6 หน้าที่ของ สังคม 1. ดำรงหน้าที่ทางชีวภาพ 2. การผลิตการแจกแจงสินค้าและบริการ 3. การผลิตสมาชิกใหม่ 4. การอบรมให้สมาชิกใหม่เรียนรู้ระเบียบของสังคม

7 5. ธำรงไว้ระเบียบวินัย ของสังคม 6. ธำรงไว้ซึ่งมูลเหตุ จูงใจ ประเภทของสังคม 1. ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิก Ferdinand Tonnics

8 แบบปฐม ภูมิ แบบทุติย ภูมิ 2. ลักษณะการประกอบอาชีพ เก็บของป่าและล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์

9 พืชสวน กสิกรรม อุตสาหกร รม

10 คณะกรรมการบริหารวิชาการ : พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ. 2547. มนุษย์กับสังคม. ( พิมพ์ครั้ง ที่ 5) หน้า 67 -81. ทัศนีย์ ทองสว่าง. 2549. สังคม วิทยา. หน้า 1-23.


ดาวน์โหลด ppt สังคม ความหมายของ “ สังคม ” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด Thomas Ford Hoult คนรวมกันเป็นกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google