งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคม ความหมายของ “สังคม” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคม ความหมายของ “สังคม” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคม ความหมายของ “สังคม” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด
Thomas Ford Hoult คนรวมกันเป็นกลุ่ม

2 มีความสัมพันธ์ มีความอิสระ ลักษณะพิเศษ บรรพต วีระสัย กลุ่มคนที่ใหญ่อยู่อย่างถาวร

3 มนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่
เสฐียรโกเศศ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่ กลุ่มคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยสรุป อยู่รวมกันเป็นเวลานาน ในพื้นที่ที่กำหนด

4 ความเป็นมาของสังคมมนุษย์
Aristotle Social Animal ทฤษฎีสัญญาสังคม ผลของสัญญาที่มนุษย์จัดทำ ด้วยความสมัครใจ ความสมบูรณ์ / มีระเบียบ

5 มีวัตถุประสงค์ ขจัดความยุ่งยาก ความโหดร้าย

6 หน้าที่ของสังคม 1.ดำรงหน้าที่ทางชีวภาพ 2.การผลิตการแจกแจงสินค้าและบริการ 3. การผลิตสมาชิกใหม่ 4.การอบรมให้สมาชิกใหม่เรียนรู้ระเบียบของสังคม

7 5. ธำรงไว้ระเบียบวินัยของสังคม
6.ธำรงไว้ซึ่งมูลเหตุจูงใจ ประเภทของสังคม 1.ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิก Ferdinand Tonnics

8 แบบปฐมภูมิ แบบทุติยภูมิ 2.ลักษณะการประกอบอาชีพ เก็บของป่าและล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์

9 พืชสวน กสิกรรม อุตสาหกรรม

10 คณะกรรมการบริหารวิชาการ : พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ มนุษย์กับสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 5) หน้า ทัศนีย์ ทองสว่าง สังคมวิทยา. หน้า 1-23.


ดาวน์โหลด ppt สังคม ความหมายของ “สังคม” Arnold W. Green กลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google