งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกได้พบชัยชนะอย่าง เด็ดขาดของระบอบ ประชาธิปไตยคือ เสรี ประชาธิปไตยแบบมี ตัวแทน (Representative, Liberal Democracy) Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกได้พบชัยชนะอย่าง เด็ดขาดของระบอบ ประชาธิปไตยคือ เสรี ประชาธิปไตยแบบมี ตัวแทน (Representative, Liberal Democracy) Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกได้พบชัยชนะอย่าง เด็ดขาดของระบอบ ประชาธิปไตยคือ เสรี ประชาธิปไตยแบบมี ตัวแทน (Representative, Liberal Democracy) Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย

2 1. Free and Fair Elections 2. Open and Accountable Government 3. Civil and Political Rights 4. A Democratic Society

3 1 2 3 4 ปิรามิด ประชาธิปไตย

4 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบอบ ประชาธิปไตย 1. Democracy’s Extrinsic Conditions 1.1 Religious Intolerance

5 อำนาจทางศาสนาต้อง ขัดแย้งและเผชิญหน้ากับ อำนาจทางการเมืองโดย ปริยาย การแก้ไขทาง ศาสนาต้องอ้างพระผู้เป็น เจ้าซึ่งเข้ากันไม่ได้กับการ แก้ไขความขัดแย้งแบบ ประชาธิปไตย ซึ่งต้องใช้วิธี Deliberation and Compromise

6 1.2 Severe Socioeconomic inequality ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ ต่างกันมากๆ ของกลุ่มคนทำ ให้ออกแบบระบบการเมืองและ นโยบายทางการเมืองที่จะ ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ได้ยากลำบาก

7 1.3 Ethnic Conflict เพราะทำให้มวลชน ยอมรับความสำนึกเรื่อง ความเป็นพลเมืองแบบ นามธรรมได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า ประสบการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างและความ ขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจ และความมั่งคั่งนั้นผูกพัน อยู่กับความแตกต่างใน เรื่องชาติพันธ์ด้วย

8 1.4 Contested Boundaries and Identities อาณาเขตและเอกลักษณ์ ทางการเมืองของสังคม การเมืองหนึ่งๆ เป็นเรื่อง ของประสบการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ซึ่งมักไม่ ราบเรียบและสวยสด งดงาม จากหลาย ความคิดและหวังไม่ ตรงกัน

9 1.5 Capitalist Production, Accumulation, and Distribution ประเทศกำลังพัฒนามักจะมี ความโน้มเอียงไปทาง อำนาจนิยม (Authoritarianism) มากกว่าเสรีประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ทุนนิยมกับระบอบ ประชาธิปไตยจึงเป็น ความสัมพันธ์ที่จำเป็น

10 2. Democracy’s Intrinsic Tendencies 2.1 Oligarch y 2.2 Free Riding 2.3 Cyclical Majorities

11 2.4 Functional Autonomy 2.5 Corrupti on

12 จงอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ประเทศที่พัฒนาแล้วและ ประเทศที่กำลังพัฒนา ที่ ปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ใหญ่คือปัญหาอะไรบ้างพร้อม ยกตัวอย่างประกอบ ทำส่งใน ห้องเรียนครับ


ดาวน์โหลด ppt โลกได้พบชัยชนะอย่าง เด็ดขาดของระบอบ ประชาธิปไตยคือ เสรี ประชาธิปไตยแบบมี ตัวแทน (Representative, Liberal Democracy) Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google