งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย
โลกได้พบชัยชนะอย่างเด็ดขาดของระบอบประชาธิปไตยคือ เสรีประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (Representative, Liberal Democracy) Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย

2 1. Free and Fair Elections
2. Open and Accountable Government 3. Civil and Political Rights 4. A Democratic Society

3 2 4 3 1 ปิรามิดประชาธิปไตย

4 1. Democracy’s Extrinsic Conditions
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตย 1. Democracy’s Extrinsic Conditions 1.1 Religious Intolerance

5 อำนาจทางศาสนาต้องขัดแย้งและเผชิญหน้ากับอำนาจทางการเมืองโดยปริยาย การแก้ไขทางศาสนาต้องอ้างพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเข้ากันไม่ได้กับการแก้ไขความขัดแย้งแบบประชาธิปไตย ซึ่งต้องใช้วิธี Deliberation and Compromise

6 1.2 Severe Socioeconomic inequality
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกันมากๆ ของกลุ่มคนทำให้ออกแบบระบบการเมืองและนโยบายทางการเมืองที่จะประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มได้ยากลำบาก

7 1.3 Ethnic Conflict เพราะทำให้มวลชนยอมรับความสำนึกเรื่องความเป็นพลเมืองแบบนามธรรมได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างและความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจและความมั่งคั่งนั้นผูกพันอยู่กับความแตกต่างในเรื่องชาติพันธ์ด้วย

8 1.4 Contested Boundaries and Identities
อาณาเขตและเอกลักษณ์ทางการเมืองของสังคมการเมืองหนึ่งๆ เป็นเรื่องของประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมักไม่ราบเรียบและสวยสดงดงาม จากหลายความคิดและหวังไม่ตรงกัน

9 1.5 Capitalist Production, Accumulation, and Distribution
ประเทศกำลังพัฒนามักจะมีความโน้มเอียงไปทางอำนาจนิยม (Authoritarianism) มากกว่าเสรีประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นความสัมพันธ์ที่จำเป็น

10 2. Democracy’s Intrinsic Tendencies
2.1 Oligarchy 2.2 Free Riding 2.3 Cyclical Majorities

11 2.4 Functional Autonomy 2.5 Corruption

12 จงอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือปัญหาอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ทำส่งในห้องเรียนครับ


ดาวน์โหลด ppt Beetham and Boyle : ได้เสนอแนวคิด ปิรามิดประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google