งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. ระดับในการบริหารงานแบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. ระดับในการบริหารงานแบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. ระดับในการบริหารงานแบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง
Take Home 1. จงอธิบายถึงยุทธวิธีในการศึกษาองค์การตามแนวทางของ “ระบบปิด” และบอกถึงความแตกต่างจากยุทธวิธีของ “ระบบเปิด” 2. ระดับในการบริหารงานแบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง ส่งวันที่ 9 / 12 /54 ภายใน น.

2 1. Closed-system Perspective
ยุทธวิธีและขอบเขตในการศึกษาองค์การและการจัดการ ยุทธวิธีในการศึกษาองค์การและการจัดการ 1. Closed-system Perspective One best way

3 เป้าหมายของการจัดการคือการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดหรือค้นหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดตามความเชื่อให้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือค้นหาวิธีการนั้น

4 Administrative Theories
วิธีการของระบบปิดเป็นรูปแบบที่อิงอยู่กับหลักของเหตุและผล (Rational Model) เป็นวิธีการศึกษาของนักวิชาการหลายกลุ่ม Administrative Theories

5 Scientific Management
Bureaucratic Model Scientific Management Traditional Organization and Management Theory or Classical Organization Theory

6 2. Open-system Perspective
มีปัจจัยหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อองค์การและการจัดการและมีผลต่อรูปแบบและประสิทธิภาพของการจัดการ จึงต้องให้ความสำคัญต่อปัจจัยทุกๆ ชนิดที่มีอิทธิพลต่อองค์การ

7 เป็นรูปแบบของระบบตามธรรมชาติ (Nature System Model) จะศึกษาในขณะปฏิบัติงานหรือขณะที่มีการเคลื่อนไหว (Dynamic) ไม่เชื่อว่าจะมีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว วิธีที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด

8 เชื่อว่าความอยู่รอดขององค์การสำคัญกว่าประสิทธิภาพของการจัดการ ประสิทธิภาพที่แท้จริงของการจัดการคือความสามารถที่องค์การนั้นจะดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้ในระยะยาว

9 Oganizational Behavior
นักวิชาการที่ศึกษาแนวนี้ เช่น Behavioral Science Oganizational Behavior

10 Neoclassical Organization Theory
ศึกษาถึงสภาพความเป็นจริงของระบบสังคมภายในองค์การ ศึกษาถึงความต้องการของบุคคลที่ทำงานอยู่ในองค์การ

11 ศึกษาถึงอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อการทำงานในองค์การ
เป้าหมายอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจแก่มนุษย์ในองค์การ เป็นสิ่งที่ทำให้องค์การดำรงอยู่ได้โดยปราศจากความขัดแย้งในระยะยาว

12 Classical Organization Theory
ขอบเขตของการศึกษาองค์การและการจัดการตามแนวระบบปิด Classical Organization Theory 1. การศึกษาเกี่ยวกับตัวองค์การ

13 2. การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การ
Henri Fayol POCCC

14 Gulick POSDCORB

15 Neoclassical Organization Theory
ขอบเขตของการศึกษาองค์การและการจัดการตามแนวระบบเปิด Neoclassical Organization Theory ลักษณะของปัจเจกบุคคลภายในองค์กร

16 ลักษณะของอิทธิพลกลุ่มในองค์การ
การจัดระบบสวัสดิการในองค์การ

17 ระดับของการบริหารองค์การ
1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้บริหารระดับกลาง 3. ผู้บริหารระดับต้น


ดาวน์โหลด ppt 2. ระดับในการบริหารงานแบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google