งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Take Home 1. จงอธิบายถึงยุทธวิธีใน การศึกษาองค์การตาม แนวทางของ “ ระบบปิด ” และบอกถึงความแตกต่าง จากยุทธวิธีของ “ ระบบ เปิด ” 2. ระดับในการบริหารงาน แบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Take Home 1. จงอธิบายถึงยุทธวิธีใน การศึกษาองค์การตาม แนวทางของ “ ระบบปิด ” และบอกถึงความแตกต่าง จากยุทธวิธีของ “ ระบบ เปิด ” 2. ระดับในการบริหารงาน แบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Take Home 1. จงอธิบายถึงยุทธวิธีใน การศึกษาองค์การตาม แนวทางของ “ ระบบปิด ” และบอกถึงความแตกต่าง จากยุทธวิธีของ “ ระบบ เปิด ” 2. ระดับในการบริหารงาน แบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง ส่งวันที่ 9 / 12 /54 ภายใน 12.00 น.

2 ยุทธวิธีและขอบเขตใน การศึกษาองค์การและ การจัดการ ยุทธวิธีในการศึกษา องค์การและการจัดการ 1. Closed-system Perspective One best way

3 เป้าหมายของการ จัดการคือการสร้าง ประสิทธิภาพสูงสุด หรือค้นหาวิธีการ ทำงานที่ดีที่สุดตาม ความเชื่อให้ใช้ หลักเกณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์เป็น เครื่องมือค้นหาวิธีการ นั้น

4 วิธีการของระบบปิดเป็น รูปแบบที่อิงอยู่กับหลัก ของเหตุและผล (Rational Model) เป็นวิธีการศึกษาของ นักวิชาการหลายกลุ่ม Administrativ e Theories

5 Bureaucratic Model Scientific Management Traditional Organization and Management Theory or Classical Organization Theory

6 2. Open-system Perspective มีปัจจัยหลายชนิดที่มี อิทธิพลต่อองค์การและ การจัดการและมีผลต่อ รูปแบบและประสิทธิภาพ ของการจัดการ จึงต้องให้ ความสำคัญต่อปัจจัยทุกๆ ชนิดที่มีอิทธิพลต่อ องค์การ

7 เป็นรูปแบบของระบบตาม ธรรมชาติ (Nature System Model) จะศึกษา ในขณะปฏิบัติงานหรือ ขณะที่มีการเคลื่อนไหว (Dynamic) ไม่เชื่อว่าจะมี วิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว วิธี ที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็น วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด

8 เชื่อว่าความอยู่รอดของ องค์การสำคัญกว่า ประสิทธิภาพของการ จัดการ ประสิทธิภาพที่ แท้จริงของการจัดการคือ ความสามารถที่องค์การ นั้นจะดำรงอยู่ใน สภาพแวดล้อมนั้นได้ใน ระยะยาว

9 นักวิชาการที่ศึกษา แนวนี้ เช่น Behavioral Science Oganizational Behavior

10 Neoclassical Organization Theory ศึกษาถึงสภาพความเป็น จริงของระบบสังคมภายใน องค์การ ศึกษาถึงความต้องการของ บุคคลที่ทำงานอยู่ใน องค์การ

11 ศึกษาถึงอิทธิพลของ กลุ่มที่มีต่อการทำงาน ในองค์การ เป้าหมายอยู่ที่การสร้าง ความพึงพอใจแก่มนุษย์ใน องค์การ เป็นสิ่งที่ทำให้ องค์การดำรงอยู่ได้โดย ปราศจากความขัดแย้งใน ระยะยาว

12 ขอบเขตของการศึกษา องค์การและการ จัดการตามแนวระบบ ปิด Classical Organization Theory 1. การศึกษา เกี่ยวกับตัวองค์การ

13 2. การศึกษาเกี่ยวกับการ บริหารองค์การ Henri Fayol POC CC

14 Guli ck POSDC ORB

15 ขอบเขตของการศึกษา องค์การและการจัดการตาม แนวระบบเปิด Neoclassical Organization Theory ลักษณะของปัจเจก บุคคลภายในองค์กร

16 ลักษณะของอิทธิพล กลุ่มในองค์การ การจัดระบบสวัสดิการ ในองค์การ

17 ระดับของการ บริหารองค์การ 1. ผู้บริหาร ระดับสูง 2. ผู้บริหาร ระดับกลาง 3. ผู้บริหาร ระดับต้น


ดาวน์โหลด ppt Take Home 1. จงอธิบายถึงยุทธวิธีใน การศึกษาองค์การตาม แนวทางของ “ ระบบปิด ” และบอกถึงความแตกต่าง จากยุทธวิธีของ “ ระบบ เปิด ” 2. ระดับในการบริหารงาน แบ่งแยกได้เป็นกี่ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google