งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครอง ท้องถิ่นของอังกฤษ 1. Capital Area 1.1 ระดับ county เรียกว่า Greater London การจัดแบ่งรัฐบาลระดับ ท้องถิ่น แบ่ง 3 ส่วน คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครอง ท้องถิ่นของอังกฤษ 1. Capital Area 1.1 ระดับ county เรียกว่า Greater London การจัดแบ่งรัฐบาลระดับ ท้องถิ่น แบ่ง 3 ส่วน คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครอง ท้องถิ่นของอังกฤษ 1. Capital Area 1.1 ระดับ county เรียกว่า Greater London การจัดแบ่งรัฐบาลระดับ ท้องถิ่น แบ่ง 3 ส่วน คือ

2 GreaterLondo n Council Mayor of London London Government Act 1985

3 A Greater London Authority The Greater London Authority Act 1999

4 1.2 ระดับ district เรียกว่า Borough City of London London Boroughs

5 London Borough Council May or 1.3 ระดับ parish Inner London Boroughs

6 Outer London Boroughs 2. Metropolita n Areas 2.1 ระดับ county : Metropolitan Counties Manchester, Liverpool, Sheffield, Newcastle- Sunderland, Birmingham, Leeds- Bradford

7 Metropolitan County Councils นายกเทศ มนตรี 2.2 ระดับ district : Metropolitan Districts Metropolitan District Council นายกเทศ มนตรี

8 2.3 ระดับ parish : Parishes เป็นหน่วยการบริหาร ท้องถิ่นระดับล่างสุด มีประชากรมากกว่า 200 คน กฎหมาย กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สภาท้องถิ่น (Parish Council)

9 มีประชากรน้อยกว่า 200 คน เป็นสถานที่ฝึก ประชาธิปไตยโดยตรง (Practice Direct Democracy) เรียกว่า Parish Meetings 3. Non- Metropolitan Areas

10 3.1 ระดับ county : Non-Metropolitan Counties Non-Metropolitan County Council นายกเทศ มนตรี

11 3.2 ระดับ district : Non-Metropolitan Districts Non-Metropolitan District Council นายกเทศ มนตรี

12 3.3 ระดับ parish : Parishes Elected Councils Town Councils

13 การบริหารท้องถิ่น ของอังกฤษ Capital area Metro.. areas Non- Metro..are as The Greate r Londo n Author ity Metrop olitan Countie s Non- Metropolit an Counties City of London, London boroughs Metr o.. Distri cts Non- Metro.. District s

14 นายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงลอนดอน เรียกว่า Mayor of London เฉพาะนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลอนดอน เรียกว่า Lord Mayor ส่วนเทศบาลต่างๆ หรือ London Boroughs เรียกว่า Mayor

15 โครงส ร้าง The Greater London Authority 1. Mayor of London มาจากการ เลือกตั้ง วาระ 4 ปี (a full-time job)

16 นายกฯ มีอำนาจเลือก รองนายกฯ (Deputy Major) 1 คน วาระละ 1 ปี สภาเทศบาลกรุงลอนดอน มีหน้าที่จัดหาให้นายกฯ เป็นผู้เลือกโดยมาจาก สมาชิกสภาเทศบาลกรุง ลอนดอน

17 2. The London Assembly The London Assembly Members (25 คน ) มาจากการเลือกตั้ง โดยตรง วาระละ 4 ปี

18 อำนาจ หน้าที่ 1. ของนายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงลอนดอน อำนาจบริหารและ กำหนดนโยบายฯ อำนาจกำหนดแผนและ นโยบายฯ อำนาจ ประสานงาน

19 อำนาจแต่งตั้ง บุคลากร Boa rds Transport for London London Development Agency The Police and Fire Authorities

20 A Cultural Strategy Group The Mayor’s Spatial Development Strategy Trafalgar Square Parliamen t Square

21 Mayor’s Advisory Cabinet อำนาจให้ คำปรึกษา หน่วยการบริหาร ท้องถิ่นทั้ง 33 แห่ง Strategic planning applications

22 2. ของสภาเทศบาล กรุงลอนดอน Provides a check and a balance Powers to amend Appoi nts

23 Investigat es issues Scruti nises Has a power to Summon Provides members to serve on

24 Provides the Deputy Mayor จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)

25 นายบอริส จอห์สัน : นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน

26 เป็นเพื่อนักศึกษาเรียนที่ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดด้วยกัน


ดาวน์โหลด ppt การปกครอง ท้องถิ่นของอังกฤษ 1. Capital Area 1.1 ระดับ county เรียกว่า Greater London การจัดแบ่งรัฐบาลระดับ ท้องถิ่น แบ่ง 3 ส่วน คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google