งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ
การจัดแบ่งรัฐบาลระดับท้องถิ่น แบ่ง 3 ส่วน คือ 1. Capital Area 1.1 ระดับ county เรียกว่า Greater London

2 GreaterLondon Council
Mayor of London London Government Act 1985

3 A Greater London Authority
The Greater London Authority Act 1999

4 1.2 ระดับ district เรียกว่า Borough
City of London London Boroughs

5 London Borough Council
Mayor 1.3 ระดับ parish Inner London Boroughs

6 2. Metropolitan Areas Outer London Boroughs
2.1 ระดับ county : Metropolitan Counties Manchester, Liverpool, Sheffield, Newcastle-Sunderland, Birmingham, Leeds-Bradford

7 Metropolitan County Councils
นายกเทศมนตรี 2.2 ระดับ district : Metropolitan Districts Metropolitan District Council นายกเทศมนตรี

8 2.3 ระดับ parish : Parishes
เป็นหน่วยการบริหารท้องถิ่นระดับล่างสุด มีประชากรมากกว่า 200 คน กฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น (Parish Council)

9 3. Non-Metropolitan Areas
มีประชากรน้อยกว่า 200 คน เป็นสถานที่ฝึกประชาธิปไตยโดยตรง (Practice Direct Democracy) เรียกว่า Parish Meetings 3. Non-Metropolitan Areas

10 3.1 ระดับ county : Non-Metropolitan Counties
Non-Metropolitan County Council นายกเทศมนตรี

11 3.2 ระดับ district : Non-Metropolitan Districts
Non-Metropolitan District Council นายกเทศมนตรี

12 3.3 ระดับ parish : Parishes
Elected Councils Town Councils

13 การบริหารท้องถิ่นของอังกฤษ
Capital area Metro.. areas Non-Metro..areas The Greater London Authority Metropolitan Counties Non-Metropolitan Counties Non-Metro.. Districts Metro.. Districts City of London, London boroughs

14 นายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงลอนดอน เรียกว่า Mayor of London
เฉพาะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลอนดอน เรียกว่า Lord Mayor ส่วนเทศบาลต่างๆ หรือ London Boroughs เรียกว่า Mayor

15 The Greater London Authority
โครงสร้าง The Greater London Authority 1. Mayor of London มาจากการเลือกตั้ง วาระ 4 ปี (a full-time job)

16 นายกฯ มีอำนาจเลือกรองนายกฯ (Deputy Major) 1 คน วาระละ 1 ปี
สภาเทศบาลกรุงลอนดอนมีหน้าที่จัดหาให้นายกฯ เป็นผู้เลือกโดยมาจากสมาชิกสภาเทศบาลกรุงลอนดอน

17 2. The London Assembly The London Assembly Members (25 คน) มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระละ 4 ปี

18 อำนาจหน้าที่ 1. ของนายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงลอนดอน อำนาจบริหารและกำหนดนโยบายฯ อำนาจกำหนดแผนและนโยบายฯ อำนาจประสานงาน

19 อำนาจแต่งตั้งบุคลากร
Boards Transport for London London Development Agency The Police and Fire Authorities

20 A Cultural Strategy Group
The Mayor’s Spatial Development Strategy Trafalgar Square Parliament Square

21 Mayor’s Advisory Cabinet
อำนาจให้คำปรึกษา หน่วยการบริหารท้องถิ่นทั้ง 33 แห่ง Strategic planning applications

22 Provides a check and a balance
2.ของสภาเทศบาลกรุงลอนดอน Provides a check and a balance Powers to amend Appoints

23 Investigates issues Scrutinises Has a power to Summon Provides members to serve on

24 จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)
Provides the Deputy Mayor จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)

25 นายบอริส จอห์สัน : นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน

26 เป็นเพื่อนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดด้วยกัน


ดาวน์โหลด ppt การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google