งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมกับการบริหารจัดการท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมกับการบริหารจัดการท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมกับการบริหารจัดการท้องถิ่น
“ชีวิตที่ไม่เคยถูกตรวจสอบและประเมินย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ค่า” Socrates, B.C.

2 Thomas Jefferson, speech, 31 March 1809
“การดูแลเอาใจใส่ในชีวิตและความสุขของประชาชนไม่ใช่การทำลาย เป็นเป้าหมายข้อแรกและข้อเดียวที่ชอบธรรมของการปกครองที่ดี” Thomas Jefferson, speech, 31 March 1809

3 “ความพยายามที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือการมีคุณธรรมในการประพฤติและการกระทำต่างๆ ดุลยภาพภายในของตัวเราตลอดจนการมีชีวิตอยู่ของเราทั้งหลายขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น มีแต่คุณธรรมในการกระทำของเราเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราสวยสดงดงามและมีศักดิ์ศรี....” Albert Binstien,

4 การสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศ
การเสียชีวิตของ นายก อบจ. แพร่ นายแพทย์ชาญชัย ศิลปะอวยชัย มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เด่นการทำกิจกรรม มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ หมอยอดเยี่ยม

5 Over-Centralized State
การเป็น นายก อบจ.ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายมาก เนื่องจากอุปสรรคสำคัญ ดังนี้ 1.ท้องถิ่นขาดคนที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารท้องถิ่น Over-Centralized State Subject Culture

6 ฝ่ายแรกเป็นเสือตัวใหม่
2.เป็นการเริ่มต้นที่มีปัญหามากเพราะ อบจ.มีภารกิจจำกัด ฝ่ายแรกเป็นเสือตัวใหม่ ฝ่ายหลังเป็นเสือตัวเก่าซึ่งมีเขี้ยวเล็บและผลประโยชน์มากมาย

7 3.ส่วนกลางต้องการส่งเสริมส่วนภูมิภาคให้เข้มแข็งกว่าเดิม
4.ความสลับซับซ้อนของระบบการบริหารในสังคมไทย

8 การแก้ไขความขัดแย้งในการบริหารจัดการท้องถิ่น
การใช้อาวุธปืนสังหารหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับจังหวัดกลางใจเมือง 1.เป็นการกระทำที่อุกอาจ เย้ยกฎหมาย

9 2.สร้างความรู้สึกหวาดหวั่นไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
3.ผู้สั่งการเห็นว่าการใช้ความรุนแรงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 4.สภาพการณ์แบบผู้มีอิทธิพลเหนือกฎหมาย

10 การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นคือ
การดำเนินการต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การแก้ไขความขัดแย้ง (ไม่ว่าในระดับใด) ก็ต้องใช้หลักการประชาธิปไตย

11 หลักการประชาธิปไตย เช่น
1.ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ 2.อาศัยเสียงข้างมาก 3.ไม่ละเมิดกฎหมาย

12 4.ดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส
5.รับฟังความเห็นของทุกๆ ฝ่าย

13 คุณธรรมกับการบริหารจัดการท้องถิ่น
คุณธรรมคือ ความดีงามที่มนุษย์พึงยึดถือและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นความดีงามก็เพราะคิดถึงผู้อื่น เพื่อผู้อื่นและคำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นสำคัญ

14 ความดีมีสองอย่างคือ 1.ทำความดีให้กับตัวเอง เช่น
2.คิดถึงส่วนรวม ทำเพื่อส่วนรวม คุณธรรม

15 ปัญหาในการจำแนกความดี คุณธรรมกับความสามารถหรือผลงานทางการเมือง
1.เรื่องที่ไม่เปิดเผย 2.การทำบุญ 3.การเลือกคนเข้าไปทำงานการเมือง

16 3.1 เขามีทัศนะทางการเมืองอย่างไร
3.2 เขาเป็นคนมีคุณธรรมหรือไม่

17 “ยกย่องภูมิปัญญาของคนที่เรียนรู้ เข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อมและสามารถจัดการชีวิตและสังคมของเขาได้อย่างเหมาะสม โสเครตีส

18 จำแนกคุณธรรมออกเป็นสี่อย่างคือ ภูมิปัญญา (wisdom) ความกล้าหาญ (courage) การควบคุมตนเอง (temperance)และความยุติธรรม (justice) เพลโต

19 แบ่งคุณธรรมออกเป็นสองด้าน
ด้านสติปัญญาและด้านศีลธรรม อริสโตเติล

20 วัฒนธรรมทางการเมืองคือ
คุณค่าหรือทัศนะทางการเมืองชุดหนึ่งต่อระบบการเมืองหนึ่งและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบนั้น ตลอดจนท่าทีต่อบทบาทของตนเองในระบบนั้น

21 1. แบบชนเผ่า (parochial)
G. Almond & S. Verba (1963) จำแนกวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นสามแบบคือ 1. แบบชนเผ่า (parochial) 2. แบบไพร่ฟ้า (subject) 3. แบบมีส่วนร่วม (participant)


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมกับการบริหารจัดการท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google