งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมกับการบริหาร จัดการท้องถิ่น “ ชีวิตที่ไม่เคยถูก ตรวจสอบและประเมิน ย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ค่า ” Socrates, 469-399 B.C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมกับการบริหาร จัดการท้องถิ่น “ ชีวิตที่ไม่เคยถูก ตรวจสอบและประเมิน ย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ค่า ” Socrates, 469-399 B.C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมกับการบริหาร จัดการท้องถิ่น “ ชีวิตที่ไม่เคยถูก ตรวจสอบและประเมิน ย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ค่า ” Socrates, 469-399 B.C.

2 “ การดูแลเอาใจใส่ใน ชีวิตและความสุขของ ประชาชนไม่ใช่การ ทำลาย เป็นเป้าหมาย ข้อแรกและข้อเดียวที่ ชอบธรรมของการ ปกครองที่ดี ” Thomas Jefferson, speech, 31 March 1809

3 “ ความพยายามที่สำคัญที่สุด ของมนุษย์คือการมีคุณธรรม ในการประพฤติและการ กระทำต่างๆ ดุลยภาพภายใน ของตัวเราตลอดจนการมีชีวิต อยู่ของเราทั้งหลายขึ้นอยู่กับ สิ่งนั้น มีแต่คุณธรรมในการ กระทำของเราเท่านั้นที่จะทำ ให้ชีวิตของเราสวยสดงดงาม และมีศักดิ์ศรี....” Albert Binstien, 1875- 1955

4 การสูญเสียครั้งใหญ่ของ วงการปกครองท้องถิ่นทั้ง ประเทศ การเสียชีวิตของ นายก อบจ. แพร่ นายแพทย์ชาญชัย ศิลปะ อวยชัย มีผลการเรียนยอด เยี่ยม เด่นการทำกิจกรรม มี มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ หมอ ยอดเยี่ยม

5 การเป็น นายก อบจ. ใน ปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทาย มาก เนื่องจากอุปสรรค สำคัญ ดังนี้ 1. ท้องถิ่นขาดคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ บริหารท้องถิ่น Over- Centralized State Subject Culture

6 2. เป็นการเริ่มต้นที่มี ปัญหามากเพราะ อบจ. มีภารกิจจำกัด ฝ่ายแรกเป็น เสือตัวใหม่ ฝ่ายหลังเป็นเสือตัว เก่าซึ่งมีเขี้ยวเล็บ และผลประโยชน์ มากมาย

7 3. ส่วนกลางต้องการ ส่งเสริมส่วนภูมิภาคให้ เข้มแข็งกว่าเดิม 4. ความสลับซับซ้อน ของระบบการบริหารใน สังคมไทย

8 การแก้ไขความ ขัดแย้งในการบริหาร จัดการท้องถิ่น การใช้อาวุธปืนสังหารหัวหน้า ฝ่ายบริหารระดับจังหวัดกลาง ใจเมือง 1. เป็นการกระทำที่อุก อาจ เย้ยกฎหมาย

9 2. สร้างความรู้สึก หวาดหวั่นไม่ปลอดภัยแก่ ประชาชน 3. ผู้สั่งการเห็นว่าการใช้ ความรุนแรงจะแก้ปัญหา ความขัดแย้งได้ 4. สภาพการณ์แบบผู้มี อิทธิพลเหนือกฎหมาย

10 การปกครองตนเองใน ระดับท้องถิ่นคือ การดำเนินการต่างๆ ต้องอยู่ ภายใต้กฎหมาย การแก้ไข ความขัดแย้ง ( ไม่ว่าในระดับ ใด ) ก็ต้องใช้หลักการ ประชาธิปไตย

11 หลักการ ประชาธิปไตย เช่น 1. ประชาชนมีส่วนร่วม ในทุกระดับ 2. อาศัยเสียง ข้างมาก 3. ไม่ละเมิด กฎหมาย

12 4. ดำเนินการทุกอย่าง ด้วยความโปร่งใส 5. รับฟังความเห็น ของทุกๆ ฝ่าย

13 คุณธรรมกับการบริหาร จัดการท้องถิ่น คุณธรร มคือ ความดีงามที่มนุษย์พึงยึดถือ และนำไปปฏิบัติใน ชีวิตประจำวันเป็นความดีงามก็ เพราะคิดถึงผู้อื่น เพื่อผู้อื่นและ คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เป็นสำคัญ

14 ความดีมีสอง อย่างคือ 1. ทำความดีให้กับ ตัวเอง เช่น 2. คิดถึงส่วนรวม ทำ เพื่อส่วนรวม คุณธร รม

15 ปัญหาในการจำแนก ความดี คุณธรรมกับ ความสามารถหรือผลงาน ทางการเมือง 1. เรื่องที่ไม่ เปิดเผย 2. การ ทำบุญ 3. การเลือกคนเข้าไป ทำงานการเมือง

16 3.1 เขามีทัศนะทาง การเมืองอย่างไร 3.2 เขาเป็นคนมี คุณธรรมหรือไม่

17 “ ยกย่องภูมิปัญญาของคนที่ เรียนรู้ เข้าใจตัวเองและ สิ่งแวดล้อมและสามารถ จัดการชีวิตและสังคมของ เขาได้อย่างเหมาะสม โสเคร ตีส

18 จำแนกคุณธรรมออกเป็นสี่ อย่างคือ ภูมิปัญญา (wisdom) ความกล้าหาญ (courage) การควบคุม ตนเอง (temperance) และ ความยุติธรรม (justice) เพล โต

19 แบ่งคุณธรรม ออกเป็นสองด้าน ด้านสติปัญญาและ ด้านศีลธรรม อริสโต เติล

20 วัฒนธรรมทาง การเมืองคือ คุณค่าหรือทัศนะทาง การเมืองชุดหนึ่งต่อ ระบบการเมืองหนึ่งและ ส่วนประกอบต่างๆ ของ ระบบนั้น ตลอดจนท่าที ต่อบทบาทของตนเอง ในระบบนั้น

21 G. Almond & S. Verba (1963) จำแนก วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นสามแบบคือ 1. แบบชนเผ่า (parochial) 2. แบบไพร่ฟ้า (subject) 3. แบบมีส่วนร่วม (participant)


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมกับการบริหาร จัดการท้องถิ่น “ ชีวิตที่ไม่เคยถูก ตรวจสอบและประเมิน ย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ค่า ” Socrates, 469-399 B.C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google